EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 101
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188575
   
 

KAT MLKYET KANUNU

Kanun Numaras : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yaymland R. Gazete : Tarih: 2/7/1965 Say: 12038
Yaymland Dstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2932
BRNC BLM
Genel Hkmler
A) Kat mlkiyeti ve kat irtifak:
I-Genel kural:
Madde 1 - Tamamlanm bir yapnn kat, daire, i brosu, dkkan,maaza, mahzen, depo gibi blmlerinden ayr ayr ve bal bana kullanlmaya elverili olanlar zerinde, o gayrimenkuln maliki veya ortak malikleri tarafndan, bu kanun hkmlerine gre, bamsz mlkiyet haklar kurulabilir.
Yaplmakta veya ileride yaplacak olan bir yapnn,birinci fkrada yazl nitelikteki blmleri zerinde, yap tamamlandktan sonra geilecek kat mlkiye- tine esas olmak zere, arsa maliki veya arsann ortak malikleri tarafndan, bu kanun hkmlerine gre irtifak haklar kurulabilir.
II - Tarifler:
Madde 2 - Bu kanuna gre :
a) Kat mlkiyetine konu olan gayrimenkuln btnne (Anagayrimenkul);yalnz esas yap ksmna (Anayap) anagayrimenkuln ayr ayr ve bal bana kullanl- maya elverili olup, bu kanun hkmlerine gre bamsz mlkiyete konu olan b- lmlerine (Bamsz blm); bir bamsz blmn dnda olup, dorudan doruya o blme tahsis edilmi olan yerlere (Eklenti); bamsz blmler zerinde kuru- lan mlkiyet hakkna (Kat mlkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);
b) Anagayrimenkuln bamsz blmleri dnda kalp, korunma ve ortaklaa kullanma veya faydalanmaya yaryan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sfatiyle payda bulunduklar bu yerler zerindeki faydalanma haklarna (Kullanma hakk);
c) (Deiik: 13/4/1983 - 2814/1 md.) Bir arsa zerinde ileride kat mlkiye- tine konu olmak zere yaplacak veya yaplmakta olan bir veya birden ok yapnn bamsz blmleri iin o arsann maliki veya ortak malikleri tarafndan bu Ka- nun hkmlerine gre kurulan irtifak hakkna (kat irtifak); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);

KANUNLAR, UBAT 1989 (EK - 3)

d) Arsann, bu kanunda yazl esasa gre bamsz blmlere tahsis edilen ortak mlkiyet paylarna (Arsa pay);
e) Kat mlkiyetinin veya irtifaknn kurulmasna ait resmi senede (Szleme);
Denir.
III - Kat mlkiyetinin ve kat irtifaknn nitelii:
Madde 3 - Kat mlkiyeti, arsa pay ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle ba- lantl zel bir mlkiyettir.
(Deiik: 13/4/1983 - 2814/2 md.) Kat mlkiyeti, bu mlkiyete konu olan anayapnn bamsz blmlerinden her birine kat irtifaknn kurulduu tarihteki, dorudan doruya kat mlkiyetine geilme halinde ise, bu tarihteki deeri ile oranl olarak tahsis edilen arsa paynn ortak mlkiyet esaslarna gre aka gsterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarnn bamsz blmlerin deerleri ile oranl olarak tahsis edilmedii hallerde, her kat maliki veya kat irtifak sahibi, arsa paylarnn yeniden dzenlenmesi iin mahkemeye bavurabilir. Bamsz blmlerden her birine bu fkra uyarnca tahsis edilen arsa pay, o blmlerin deerinde sonradan meydana gelen oalma veya azalma sebebiyle deitirilemez. 44 nc madde hkm sakldr.
Kat irtifak arsa payna bal bir irtifak eidi olup, yap tamamlandktan sonra arsann malikinin veya kat irtifakna sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapaca yazl bir istem zerine, bu kanunda gsterilen artlar uyarnca, kat mlkiyetine evrilir.
IV - Ortak yerler:
Madde 4 - Ortak yerlerin konusu szleme ile belirtilebilir. Aada yazl yerler ve eyler bu kanun gereince her halde ortak yer saylr.
a) Temeller ve ana duvarlar, bamsz blmleri ayran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giri kaplar,antreler, merdivenler, asansrler, sahanlklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapc daire veya odalar, genel amarlk ve amar kurutma yerleri, genel kmrlk ve or- tak garajlar, elektrik, su ve havagaz saatlerinin korunmasna mahsus olup ba- msz blum dnda bulunan yuvalar ve kapal ksmlar, kalorifer daireleri,ku- yu ve sarnlar, yapnn genel su depolar, snaklar,
b) Her kat malikinin kendi blm dndaki kanalizasyon tesisleri ve p kanallar ile kalorifer, su,havagaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon iin ortak ebeke ve antenler scak ve souk hava tesisleri,
c) atlar, bacalar, genel dam teraslar, yamur oluklar, yangn emniyet merdivenleri.
Yukarda saylanlarn dnda kalp da, yine ortaklaa kullanma, korunma veya,faydalanma iin zaruri olan dier yerler ve eyler de (Ortak yer) konusuna girer.
B) Balantlar :
I - Bamsz blmlerle arsa pay arasndaki balant:
Madde 5 - Kat mlkiyetinin bakasna devri veya miras yoliyle gemesi ha- linde, ona bal arsa pay da birlikte geer; arsa pay,kat mlkiyetinden veya kat irtifakndan ayr olarak devredilemiyecei gibi, miras yoliyle de gemez ve baka bir hakla kaytlanamaz.
Anagayrmenkulde, kat mlkiyetine balanmam veya lehine kat irtifak ku- rulmam arsa pay braklamaz.
Kat mlkiyetini kaytlayan haklar, kendiliinden arsa payn da kaytlar.
Kat irtifakna konu olan arsa zerinde bu hakla badamas mmkn olmyan irtifaklar kurulamaz.
Anagayrimenkulde kat mlkiyetinin kurulmasndan nce o gayrimenkuln ktk- teki sayfasna tescil veya erhedilmi olan haklar kat mlkiyetini de, kaide olarak arsa pay orannda, kendiliinden kaytlar.
II- Bamsz blmlerle eklentiler ve ortak yerler arasndaki balant:
Madde 6 - Bir bamsz blmn dnda olup, dorudan doruya o blme tah- sis edilmi olan kmrlk, su deposu, garaj, elektrik, havagaz veya su saati yuvalar, tuvalet gibi eklentiler,ait olduu bamsz blmn btnleyici para- s saylr ve o blmn maliki, eklentilerin de tek bana maliki olur.
Eklentiler kat mlkiyeti ktnn (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlar- dan anayapnn oturduu zeminin dnda kalanlar kadastro plannda veya tapu haritasnda ayrca gsterilir.
Bamsz blm zerinde kat mlkiyetiyle ve dier kat maliklerinin hakla- riyle badamas mmkn olmyan irtifaklar kurulamaz.
Bamsz blmlerin bakasna devri, kaytlanmas veya kiralanmas halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliinden devredilmi,kaytlanm vaya kira- lanm olur.
C) Ortakln (yuun) giderilmesi ve ncelikle satnalma (f'a) hakk:
I - Ortakln giderilmesi:
Madde 7 - Kat mlkiyetine veya kat irtifakna tabi olan gayrimenkulde ortakln giderilmesi istenemez.
Bamsz blmler, bamsz bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabi- lir bunlarda ortakln giderilmesi istenebilir.
II- ncelikle satnalma hakk:
Madde 8 - (Deiik birinci fkra:13/4/1983 - 2814/3 md.) Kat mlkiyeti ku- rulmu bir gayrimenkuln bamsz blmlerinden birinin veya, kat irtifak ba- lanm arsa paynn satlmas halinde dier kat maliklerinin veya irtifak hakk sahiplerinin ncelikle satn alma hakk yoktur.
Bir bamsz blmn paydalarndan birinin kendi payn bakasna satmas halinde teki paydalar, ncelikle satnalma hakkn kullanabilirler.
Szlemede bu maddenin aksine hkm konulabilir.
D) Genel hkmlerin uygulanma alan:
Madde 9 - Kat mlkiyetine veya kat irtifakna ait ktk kaydnda veya kat malikleri arasndaki szlemede veya ynetim plannda veya bu kanunda hkm bu- lunmayan hallerde, kat mlkiyetinden doan anlasmazlklar,Medeni Kanun ve ilgili dier kanunlar hkmlerine gre karara balanr.
KNC BLM
Kat Mlkiyetinin ve Kat rtifaknn Kurulmas
A) Genel kural:
Madde 10 - Kat mlkiyeti ve kat irtifak resmi senetle ve tapu siciline tes- cil ile doar.
Anagayrimenkuln tmnn mlkiyeti (Kat mlkiyeti) ne evrilmeden o gayrimenkuln yalnz bir veya birka blm zerinde kat mlkiyeti kurulamaz.
Kat mlkiyeti kurulurken ayn katta birbirine bitiik bulunan birden fazla blm, kat mlkiyeti ktune tek bamsz blm olarak tescil edilebilir.
Kat mlkiyetinin tescili, tapu memurunca dzenlenen resmi senet uyarnca ve- ya aadaki fkraya gre verilen bir mahkeme hkm ile yaplr.
Kat mlkiyetine konu olmaya elverili bir gayrimenkul zerindeki ortakln giderilmesi davalarnda, miraslardan veya ortak maliklerden biri, paylamann, kat mlkiyeti kurulmas ve bamsz blmlerin tahsisi suretiyle yaplmasn isterse, hakim, o gayrimenkuln mlkiyetinin, 12 nci maddede yazl belgelere dayanlarak kat mlkiyetine evrilmesine ve paylar denkletirilmek suretiyle bamsz blmlerin ortaklara ayr ayr tahsisine karar verebilir.
B) Kat mlkiyeti kt:
Madde 11 - Kat mlkiyeti, Tapu Sicili Tzne gre tutulacak (Kat mlkiyeti kt) ne tescil olunur, bu kanunda aksine hkm olmadka, tescille ilgili ge- nel hkmler, kat mlkiyeti ktne yaplacak tescillerde de uygulanr.
Kat irtifaklarnn tescili kat mlkiyeti ktne yaplmayp, bu kanunda yazl ilgili hkmler gzetilmek artiyle, irtifak haklarnn tesciline ait ge- nel hkmlere gre yaplr.
Henz kadastrosu yaplmam olan yerlerde kat mlkiyeti, Tapu Sicili Tzndeki formle gre, ayrca tutulacak (Kat mlkiyeti zabt defteri) ne tescil olunur.
C) Kat mlkiyetinin kurulmas:
I - stem ve belgeler:
Madde 12 - (Deiik: 13/4/1983 - 2814/4 md.)
Kat mlkiyetinin kurulmas iin, anagayrimenkuln kat mlkiyetine evrilmesi hususunda o gayrimenkuln maliki veya btn paydalar tarafndan imzalanan bir dilekenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulmas lazmdr. Bu di- lekede veya istem zerine tapu idaresince dzenlenecek tutanakta, anagayrimen- kuln kat mlkiyetine konu olacak bamsz blmlerinin ayr ayr deerlerinin ve bu blmlere deerleri ile oranl olarak tahsisi istenen arsa paylarnn gs- terilmesi arttr.
Dilekeye veya istem tutanana, kanunlara gre temliki tasarruflar iin ve- rilmesi gerekenlerden baka, aada yazl belgeler de eklenir.
a) Anagayrimenkuln (yap veya yaplarn) d cepheler ve i taksimat ba- msz blm, eklenti ve ortak yerlerinin lleri aka gsterilmek suretiyle bir mimar veya mhendis tarafndan yaplan ve anagayrimenkuln maliki veya b- tn paydalar tarafndan imzalanan ve iinde gsterilenlerin doruluu beledi- yece tasdik olunan proje ve birden ok yaplarda yerleimlerini gsteren vaziyet plan ile belediyece verilen yap kullanma belgesi;
b) Anagayrimenkuln (yap veya yaplarn) n ve arka cephelerini ve mmknse yar cephelerini gsteren, en az 13x18 byklnde ve doruluu belediyece tas- dikli bir fotoraf;
c) Her bamsz blmn arsa payn, kat, daire, i brosu gibi nevini ve bunlarn birden balayp sra ile giden numarasn, varsa eklentisini gsteren ve anagayrimenkuln maliki veya btn paydalar tarafndan imzalanm noterden tasdikli liste;
d) Bamsz blmlerin kullanl tarzna, birden ok yapnn varl halin- de bu yaplarn zelliine gre 28 inci maddedeki esaslar erevesinde hazrlan- m, kat mlkiyetini kuran malik veya malikler tarafndan imzalanm bir ynetim plan.
II - Szleme ve tescil:
Madde 13 - (Deiik birinci fkra: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Tapu memuru ken- disine verilen belgelerin tamam ve usulne uygun ve dilekeyi verenlerin veya istemde bulunanlarn yetkili olduklarna kanaat getirdikten sonra, kat mlkiyeti veya kat irtifak kurulmasna dair resmi szlemeyi dzenler. Bu szleme ayn zamanda tescil istemi saylr.
Szleme dzenlenince, anagayrimenkuln kaytl bulunduu tapu kt sayfasndaki (Mlkiyet) hanesine (Bu gayrimenkuln mlkiyeti kat mlkiyetine evrilmitir) ibaresi yazlarak sayfa kapatlr ve kat mlkiyetine konu olan her bamsz blm, kat mlkiyeti ktnn ayr bir sayfasna o blme bal arsa pay ve anagayrimenkuln kaytl bulunduu genel ktkteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralar gsterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkuln kaytl bulunduu genel ktk sayfasna da, bamsz blmlerin kat mlkiyeti ktndeki defter ve sayfa numaralar ilenmek suretiyle, ktk- ler arasnda balant salanr.
Anagayrimenkuln kapatlan sayfasnda evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayd, Tapu Sicili Tznn (Taksim halinde kaytlarn nakli) ne dair hkmle- rine gre, bamsz blmlerin kat mlkiyeti ktndeki sayfasna geirilir.
Kat mlkiyeti ktne tescil edilen her bamsz blm ayr bir gayrimenkul niteliini kazanr ve ktkte o blmn tasdikli planndaki numaray alr.
(Deiik: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Kat malikine, anagayrimenkulun apl tasarruf belgesinden baka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi bamsz blmne ait olan ksmnn tasdikli bir rne- i de verilir.
D) Kat irtifaknn kurulmas:
Madde 14 - (Deiik birinci fkra:13/4/1983 - 2814/6 md.) Henz yap yapl- mam veya yaps tamamlanmam bir arsa zerinde kat irtifaknn kurulmas ve tapu siciline tescil edilmesi iin o arsann malikinin veya btn paydalarnn buna ait bir dileke veya istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) ve (c) bentle- rine uygun olarak dzenlenen proje, plan, liste ve (d) bendindeki ynetim plan ile dier belgeleri tapu idaresine vermeleri lazmdr. Kat mlkiyetine geite ayrca ynetim plan istenmez.
Bir arsa zerinde kat irtifaklar ancak szlemede veya dilekede her kat irtifaknn ilgili bulunduu bamsz blme tahsisi istenen arsa pay, arsann kaytl olduu ktn (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapnn, verilen projeye gre tamamlanmasndan sonra kat mlkiyetine konu olacak bamsz blmlerinin numaras ve bu blmlere bal eklentiler ktn beyanlar hanesinde belirtilir.
Yapnn tamamlanmasndan sonra kat irtifaklarnn kat mlkiyetine evrilme- si, irtifak sahiplerinden biri tarafndan istenince, tescil, kat irtifaknn tesciline ait resmi senete ve 12 nci maddede yazl belgelere ve anagayrimenkuln bamsz blmlerinin, evvelce verilmi olan plana uygunluunun belediyece tasdikna da- yanlarak yaplr.
NC BLM
Kat Maliklerinin ve Kat rtifak Sahiplerinin Haklar
A) Kat maliklerinin haklar:
I - Bamsz blm zerinde:
Madde 15 - Kat malikleri kendilerine ait bamsz blmler zerinde, bu ka- nunun ilgili hkmleri sakl kalmak artiyle,Medeni Kanunun maliklere tand btn hak ve yetkilere sahiptirler.
II - Ortak yerler zerinde :
Madde 16 - Kat malikleri anagayrimenkuln btn ortak yerlerine, arsa payla- r orannda, ortak mlkiyet hkmlerine gre malik olurlar.
Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkna sahiptirler; bu hakkn genel kmrlk, garaj, teras, amarhane ve amar kurutma alanlar gibi yerlerdeki ls, aksine szleme olmadka, her kat malikine ait arsa pay ile oranldr.
B) Kat irtifak sahibinin haklar:
Madde 17 - Kat irtifak sahipleri, ortak arsa zerinde yaplacak yapnn, szlemede yazl sre iinde balamas ve tamamlanmas iin kendilerine den borlarn yerine getirilmesini, karlkl olarak isteme ve dava etme hakkna sahiptirler.
(Deiik: 13/4/1983 -2814/7 md.) Kat irtifak sahipleri yapnn tamamlanmas iin kendi aralarndan veya dardan bir veya birka kiiyi ynetici olarak ta- yin edebilirler. Kat mlkiyeti yneticisinin grev, yetki ve sorumluluklarna dair hkmler, bu ynetici hakknda da uygulanr.
(Ek: 13/4/1983 - 2814/7 md.) Kat irtifak kurulmu gayrimenkullerde yap fiilen tamamlanm ve bamsz blmlerin te ikisi fiilen kullanlmaya balanmsa, kat mlkiyetine geilmemi olsa dahi anagayrimenkuln ynetiminde kat mlkiyeti hkmleri uygulanr.
DRDNC BLM
Kat Maliklerinin ve Kat rtifak Sahiplerinin Borlar
A) Kat Maliklerinin borlar:
I - Genel kural:
Madde 18 - Kat malikleri, gerek bamsz blmlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanrken doruluk kaidelerine uymak, zellikle birbirini rahat- sz etmemek, birbirinin haklarn inememek ve ynetim plan hkmlerine uymak- la, karlkl olarak ykmldrler.
Bu kanunda kat maliklerinin borlarna dair olan hkmler, bamsz blm- lerdeki kiraclara ve oturma (Skna,) hakk sahiplerine veya bu blmlerden her- hangi bir suretle devaml olarak faydalananlara da uygulanr;bu borlar yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, mteselsil olarak sorumlu olur.
Giderlere ve sigorta, primlerine ait 20 nci madde hkm sakldr.
II - Anayrimenkuln bakm, korunmas ve zarardan sorumluluk:
Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkuln bakmna ve mimar durumu ile gzelliini ve salamln titizlikle korumaya mecburdurlar.
(Deiik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, btn kat malikle- rinin rzas olmadka,anagayrimenkuln ortak yerlerinde inaat, onarm ve te- sisler, deiik renkte d badana veya boya yaptramaz. Kendi bamsz blmnde ise ana yapya zarar verecek nitelikte onarm, tesis ve deiiklik yapamaz. Ta- van, taban veya duvar ile birbirine balantl bulunan bamsz blmlerin ba- lantl yerlerinde, bu blm maliklerinin ortak rzas ile anayapya zarar ver- meyecek onarm, tesis ve deiiklik yaplabilir.
Her kat maliki anagayrimenkule ve dier bamsz blmlere, kusuru ile ver- dii zarardan dolay dier kat maliklerine kar sorumludur.
III- Anagayrimenkuln genel giderlerine katlma :
Madde 20 - (Deiik birinci fkra:13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarnda baka trl anlama olmadka:
a) Kapc, kaloriferci,bahvan ve beki giderlerine ve bunlar iin toplana- cak avansa eit olarak;
b) Anagayrimenkuln sigorta primlerine ve btn ortak yerlerin bakm,koru- ma ve onarm giderleri ile ynetici ayl gibi dier giderlere ve ortak tesislerin iletme giderlerine ve giderler iin toplanacak avansa kendi arsa pay orannda;
Katlmakla ykmldr.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler zerindeki kullanma hakkndan vaz- gemek veya kendi bamsz blmnn durumu dolaysyla bunlardan faydalanmaya lzum ve ihtiya bulunmadn ileri srmek suretiyle bu gider ve avans payn demekten kanamaz.
(Deiik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payn demeyen kat mali- ki hakknda, dier kat maliklerinden her biri veya ynetici tarafndan, ynetim planna, bu Kanuna ve genel hkmlere gre dava alabilir, icra takibi yapla- bilir. Gider ve avans paynn tamamn demeyen kat maliki demede geciktii gnler iin aylk yzde on hesabyla gecikme tazminat demekle ykmldr.
Birinci fkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bamsz blmnden herhangi bir suretle faydalanan, kiinin, kusurlu bir hareketi sebep olmusa, gidere katlanlarn yaptklar demeler iin o kat malikine veya gide- re sebep olanlara rcu haklar vardr.
IV - Sigorta anlamas:
Madde 21 - Anagayrimenkuln, kat malikleri kurulunca tayin edilecek deer zerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlatrlabilir.
Sigorta yaplmas halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa paylar orannda, katlmakla ykmldrler.
Anagayrimenkuln tmnn harap olmas halinde alnacak sigorta bedeli, aksi- ne szleme olmadka, kat maliklerine, arsa paylar orannda, paylatrlr.
Yalnz bir veya bir ka bamsz blm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir ksm hasara uramsa,alnacak sigorta bedeli hasara urayan yerlerin ona- rmna arsa paylar orannda harcanr,
Kat malikleri anagayrimenkuln sigortasyla giderilemeyecek olan zararlarn karlamak zere, kendi bamsz blmlerini ayrca kendi ad ve hesaplarna si- gorta ettirebilirler; bu halde alnacak sigorta bedeli, anagayrimenkuln sigorta bedelindeki paylar da ayrca sakl kalmak zere, yalnz kendilerine ait olur.
Sigorta hakkndaki emredici hkmler sakldr.
V - Ortak giderlerin teminat:
Madde 22 - (Deiik birinci fkra: 13/4/1983 -2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarnca payna decek gider ve avans borcundan ve gecikme tazmi- natndan, bamsz blmlerin birinde kira akdine, oturma (skna) hakkna veya baka bir sebebe dayanarak devaml bir ekilde faydalananlar da mtereken ve mteselsilen sorumludur. Ancak, kiracnn sorumluluu demekle ykml olduu kira, miktar ile snrl olup, yapt deme kira borcundan dlr.
Kat malikinin borcu bu yolla da alnamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu demiyen kat malikinin bamsz blm zerine, varsa yneticinin yoksa kat ma- liklerinden birinin yazl istemiyle bu bor tutar iin, dier kat malikleri lehine kanuni ipotek hakk tescil edilir. Medeni Kanunun 807 nci maddesinin son fkras hkm burada da uygulanr.
(Deiik: 13/4/1983-2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu demeyen kat maliki veya dier sorumlulardan olan alacaklar nceliklidir.
VI - Msaade mecburiyeti:
Madde 23 - Kat maliklerinden birinin bamsz blmnde veya bu blmdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluun onarm veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yaplmas iin dier bir bamsz blme girmek gerekiyorsa, o blmn maliki veya o blmde baka sfatla oturanlar, giri msaadesi vermeye ve blmde gerekli ilerin yaplmasna katlanmaya mecburdurlar.
Anagayrimenkuln bir ksmnn harap olmas halinde, harap olan bamsz b- lm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bamsz blmdeki tesislerin ye- niden yaplmas iin, salam kalan bamsz blmlerin iinden veya dndan faydalanlmas gerekiyorsa, o blmlerin malikleri veya orada baka sfatla otu- ranlar buna msaade etmeye mecburdurlar.
Yukardaki fkralarda yazl msaade yznden, kat maliklerinin veya orada baka sfatla oturanlarn urayacaklar zarar, lehine msaade verilen bamsz blm malikleri derhal demekle ykmldrler.
VII - Yasak iler:
Madde 24 - Anagayrimenkuln, ktkte mesken, i veya ticaret yeri olarak gsterilen bamsz bir blmnde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvar gibi messeseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykr szleme- leri hkmszdr; dispanser, klinik, poliklinik niteliinde olmyan muayenehane- ler bu hkmn dndadr.
Anagayrimenkuln, ktkte mesken olarak gsterilen bamsz bir blmnde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulp, dans salonu ve emsali gibi elence ve toplant yerleri ve frn, lokanta, pastahane, sthane gibi gda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basmevi, dkkan, galeri ve ar gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirlii ile verecei kararla alabilir.
Bu karar yneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi zerine btn ba- msz blmlerin kat mlkiyeti ktndeki sahifelerine erh verilir.
VIII - Kat mlkiyetinin devri mecburiyeti:
Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna gre kendisine den borlar ve ykmleri yerine getirmemek suretiyle dier kat maliklerinin haklarn, onlar iin ekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin msta- kil blm zerindeki mlkiyet hakknn kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.
Bu gibi bir kat maliki hakknda, bamsz blmn mlkiyetinin dava tarihin- deki deeri o kat malikine denerek bu mlkiyetin dier kat maliklerine, arsa paylar orannda devredilmesi iin dava almasna kat malikleri kurulunca karar verilir; bu karar almak iin ounluk salanamazsa veya kat maliklerinden bir ksm bu davay amak istemezse, davay teki kat malikleri aar ve davalnn bamsz blmnn mlkiyeti, davay am olan kat maliklerine, arsa paylar orannda, devrolunur.
Aadaki durumlarda, birinci fkrada yazl ekilmezlik, her halde mevcut farz edilir
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine den borlar demedii iin hak- knda iki takvim yl iinde defa icra veya dava takibi yaplmasna sebep olunmas;
b) Anagayrimenkuln bulunduu yerin sulh hakimi tarafndan 33 nc madde gereince verilen emre ramen, bu kanunda yazl bor ve ykmleri yerine getirmemek suretiyle teki kat maliklerinin haklarn ihlal etmekte devaml olarak bir yl srar edilmesi;
c) Kendi bamsz blmn randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer ola- rak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykr harekette bulunmas.
Bu maddedeki dava hakk, sebebinin renilmesi tarihinden balyarak alt ay ve her halde dava hakknn doumundan balyarak be yl iinde kullanlmazsa ve dava sebebi de ortadan kalkmsa der.
B) Kat irtifak sahiplerinin borlar:
Madde 26 - Kat irtifak sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa zerinde, ileride kat mlkiyetine evrilmek zere yaplacak yapnn szlemeye ve plana gre tamamlanmas iin kendilerine den borlar vaktinde yerine getirmek ve yap iini, doruluk kaideleri uyarnca kolaylatrmakla, karlkl olarak, ykmldrler.
Kat irtifak sahiplerinden biri kendine den borlar, noterlike yaptr- lan ihtara ramen, bu ihtar tarihinden balyarak iki ay iinde yerine getirmez- se, dierlerinin yazl istemi zerine hakim, onun arsa paynn ve kat irtifak- nn, o zamanki deeri karlnda, teki paydalara, arsa paylar orannda, devrine karar verir.
Kat irtifak sahiplerinden birinin kusuru yznden, yapnn kanuni sre iinde yaplamamas sebebiyle kat irtifak derse, kusurlu taraf dierlerinin bu yzden uradklar zarar tazminle ykmldr.
BENC BLM
Anagayrimenkuln Ynetimi
A) Genel kurul:
Madde 27 - Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca ynetilir ve ynetim tarz, kanunlarn emredici hkmleri sakl kalmak artiyle, bu kurul tarafndan kararlatrlr.
B) Ynetim plan:
Madde 28 - Ynetim plan ynetim tarzn, kullanma maksat ve eklini yne- tici ve denetilerin alacaklar creti ve ynetime alt dier hususlar dzenler. Ynetim plan, btn kat maliklerini balyan bir szleme hkmndedir.
Ynetim plannda hkm bulunmyan hallerde, anagayrimenkuln ynetiminden doacak anlamazlklar bu kanuna ve genel hkmlere gre karara balanr.
(Deiik: 13/4/1983-2814/11 md.) Ynetim plannn deitirilmesi iin btn kat maliklerinin bete drdnn oyu arttr. Kat maliklerinin 33 nc maddeye gre mahkemeye bavurma haklar sakldr.
Ynetim plan ve bunda yaplan deiiklikler, btn kat malikleriyle onlarn klli ve czi haleflerini ve ynetici ve denetileri balar.
Ynetim plannn ve onda sonradan yaplan deiikliklerin tarihi, kat mlki- yeti ktnn (Beyanlar) hanesinde gsterilir ve bu deiiklikler ynetim pla- nna balanarak kat mlkiyetinin kurulu belgeleri arasnda saklanr.
C) Kat malikleri kurulunun toplants ve kararlar:
I - Toplant zaman:
Madde 29 - Kat malikleri kurulu, ylda bir defadan az olmamak zere ynetim plannda gsterilen zamanlarda, eer byle bir zaman gsterilmemise,her takvim ylnn ilk ay iinde toplanr.
nemli bir sebebin kmas halinde,yneticinin veya denetinin veya kat ma- liklerinden te birinin istemi zerine ve toplant iin istenilen tarihten en az onbe gn nce btn kat maliklerine imzalattrlacak bir ar veya bir taahtl mektupla, toplant sebebi de bildirilmek artiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.
lk ar yaplrken, birinci toplantda, yeter saynn salanamamas halin- de, ikinci toplantnn nerede ve hangi tarihte yaplaca da belirtilir.
II-Yeter say:
Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin say ve arsa pay bakmn- dan yarsndan fazlasiyle toplanr ve oy okluuyla, karar verir.
Yeter say salanamad iin ilk toplant yaplamazsa kararlar en ge bir hafta, ierisinde yaplacak ikinci toplantya katlanlarn, oy ounluuyla verilir.
Bu kanunda yeter say iin ayrca konulmu olan hkmler sakldr.<
III - Oya katlma:
Madde 31 - Her kat maliki,arsa pay oranna baklmakszn, bir tek oy hak- kna sahiptir.
Anagayrimenkulde birden ziyade bamsz blm olan kat maliki, her bamsz blm iin ayr bir oy hakkna sahiptir; bununla beraber onun malik olduu bamsz blmlerin says ne olursa olsun, sahip olaca oy says btn oylarn te birinden fazla olamaz, oy hesab yaplrken kesirler gznne alnmaz.
Bir bamsz blmn birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunlar ilerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mmessili temsil eder.
Alnacak karar dorudan doruya kendini ilgilendiren kat maliki grmelerde hazr bulunabilir,fakat oya katlamaz.
Kat maliklerinden biri oyunu,yetkili vekil eliyle kullanabilir;ancak ayn kii oy saysnn te birinden fazlasn kullanmak zere vekil tayin edilemez.
IV - Kararlar:
Madde 32 - Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafndan, szleme, yne- tim plan ve kanun hkmleri uyarnca verilecek kararlara gre ynetilir.
Btn kat malikleriyle klli ve czi halefleri, ynetici ve denetiler, kat malikleri kurulunun kararlarna uymakla ykmldrler.
Anagayrimenkuln kullanlmasndan veya ynetiminden dolay kat malikleri arasnda veya bunlarla ynetici ve denetiler arasnda veya denetilerle yneti- ciler arasnda kan anlamazlklar, kat malikleri kurulunca zlr ve karara balanr.
Kat malikleri kurulu kararlar (1) den balayp srayla giden sayfa numara- lar tayan her sayfas noter mhriyle tasdikli bir deftere yazlarak, toplan- tda, bulunan btn kat maliklerince imzalanr karara aykr oy verenler bu ay- krln sebebini belirterek imza koyarlar.
Bir husus hakknda ilerde kan anlamazlklar, karar defterinde ayn hususa dair daha nce verilmi bir karar varsa kaide olarak ona gre zlr.
V - Hakimin mdahalesi:
Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen karara raz olmyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katndan kira akdine, oturma (Skna) hakkna veya baka bir sebebe dayanarak devaml surette faydalanan kimsenin, bor ve ykmlerini yerine getirmemesi yznden zarar gren kat maliki veya kat malikle- ri anagayrimenkuln bulunduu yerin sulh mahkemesine bavurarak, hakimin mdaha- lesini istiyebilir.
Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve ynetim planna ve bunlar- da bir hkm yoksa, genel hkmlere ve hakkaniyet kaidelerine gre derhal kara- rn verir ve bunun, tesbit edecei ksa bir sre iinde yerine getirilmesi l- zumunu ilgiliye tefhim veya tebli eder.
Tesbit edilen sre iinde hakimin kararn yerine getirmiyenlerden, ayn mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezas alnmasna kesin olarak hkmolunur;yirmibeinci madde hkm mahfuzdur.
D) Ynetici:
I - Atanmas:
Madde 34 - Kat malikleri, anagayrimenkuln ynetimini kendi aralarndan ve- ya dardan seecekleri bir kimseye veya kiilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Ynetici), kurula da (Ynetim kurulu) denir.
Anagayrimenkuln sekiz veya daha fazla bamsz blm varsa, ynetici atan- mas mecburidir.
Anagayrimenkuln btn blmleri bir kiinin mlkiyetinde ise, malik kanunen ynetici durumundadr.
Ynetici, kat maliklerinin, hem say hem arsa pay bakmndan ounluu tarafndan atanr.
Ynetici her yl kat malikleri kurulunun kanuni yllk toplantsnda yeniden atanr; eski ynetici tekrar atanabilir.
Kat malikleri anagayrimenkuln ynetiminde anlaamaz veya toplanp bir yne- tici atayamazlarsa, o geyrimenkuln bulunduu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin mracaat zerine ve mmknse dierleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir ynetici atanr. Bu ynetici, aynen kat maliklerince atanan yneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine kar sorumlu olur.
Sulh mahkemesince atanan ynetici, bu atanma zerinden alt ay gemedike, kat malikleri kurulunca deitirilemez Ancak hakl bir sebep karsa, onu atam olan sulh mahkemesi, deitirmeye msaade edebilir.
Ynetici atanrken kendisiyle yaplan szlemede, teminat gstermesi art edilebilir; szlemede byle bir art olmasa bile, hakl bir sebebin kmas ha- linde kat malikleri kurulu, yneticiden teminat gstermesini istiyebilir.
Yneticinin z ve soyad ile i ve ev adresinin anagayrimenkuln giri kap- s yanna veya antrede grlecek bir yere evre iinde aslmas mecburidir. Bu yaplmazsa, yneticiden veya ynetim kurulu yelerinin her birinden,ilgilinin bavurmas zerine ayn mahkemece 50 liradan 250 liraya kadar para cezas aln- masna kesin olarak hkmolunur.
II - Yneticinin grevleri:
1. Genel ynetim ilerinin grlmesi:
Madde 35 - Yneticinin grevleri, ynetim plannda belirtilir; ynetim pla- nnda aksine hkm olmadka, ynetici aadaki ileri grr:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararlarn yerine getirilmesi;
b) Anagayrimenkuln gayesine uygun olarak kullanlmas, korunmas, bakm ve onarm iin gereken tedbirlerin alnmas;
c) Anagayrimenkuln sigorta ettirilmesi;
d) Anagayrimenkuln genel ynetim ileriyle korunma, onarm, temizlik gibi bakm ileri ve asansr ve kalorifer, scak ve souk hava iletmesi ve sigorta iin ynetim plannda gsterilen zamanda, eer byle bir zaman gsterilmemise, her takvim ylnn ilk ay iinde, kat maliklerinden avans olarak mnasip mik- tarda parann toplanmas ve bu avansn harcanp bitmesi halinde, geri kalan i- ler iin tekrar avans toplanmas;
e) Anagayrimenkuln ynetimiyle ilgili dier btn demelerin kabul, yne- tim dolaysiyle doan borlarn denmesi ve kat malikleri tarafndan ayrca yet- kili klnmsa, bamsz blmlere ait kiralarn toplanmas;
f) Anagayrimenkuln tmn ilgilendiren tebligatn kabul;
g) Anagayrimenkul ilgilendiren bir srenin gemesinden veya bir hakkn kaybna meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alnmas;
h) Anagayrimenkuln korunmas ve bakm iin kat maliklerinin yararna olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adna, alnmas;
i) Kat mlkiyetine ilikin bor ve ykmlerini yerine getirmiyen kat malik- lerine kar dava ve icra takibi yaplmas ve kanuni ipotek hakknn kat mlki- yeti ktne tescil ettirilmesi;
j) Toplad paralar ve avanslar yatrmak ve gerektiinde almak zere mu- teber bir bankada kendi adna ve fakat anagayrimenkuln ynetici sfat gste- rilmek suretiyle, hesap atrlmas;
k) Kat malikleri kurulunun toplantya arlmas.
2. Defter tutulmas ve belgelerin saklanmas:
Madde 36 - Ynetici, kat malikleri kurulunun kararlarn protokolleri, yap- lan ihtar ve tebligatn zetini ve tarihlerini ve btn giderleri, 32 nci madde- de sz geen deftere tarih srasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin bel- geleriyle dier btn belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.
Bu defterin, her takvim ylnn bitmesinden balyarak bir ay iinde yneti- ci tarafndan notere kapattrlmas mecburidir.
Bu maddede yazl grevleri yerine getirmiyen yneticiye 33 nc maddenin son fkrasnda yazl cezalar uygulanr.
3. letme projesinin yaplmas:
Madde 37 - (Deiik:13/4/1983 - 2814/12 md.)
Kat malikleri kurulunca kabul edilmi iletme projesi yoksa, ynetici gecik- meksizin bir iletme projesi yapar.
Bu projede zellikle:
a) Anagayrimenkuln bir yllk ynetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlar;
b) Tm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara gre decek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle dier muhtemel giderleri karlamak zere her kat ma- likinin 20 nci maddedeki esaslara gre vermesi gereken avans tutar;
Gsterilir.
Bu proje,kat maliklerine veya bamsz blmden fiilen yararlananlara, imza- lar karlnda veya taahhtl mektupla bildirilir. Bildirimden balayarak yedi gn iinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakknda, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazrlanr.
Kesinleen iletme projeleri veya kat malikleri kurulunun iletme giderleri ile ilgili kararlar, cra ve flas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fkra- snda belirtilen belgelerden saylr.
III- Sorumluluu:
1.Genel kural:
Madde 38 - Ynetici, kat maliklerine kar aynen bir vekil gibi sorumludur.
2. Hesap Verme:
Madde 39 - Ynetici, ynetim plannda Yazl zamanlarda eer byle bir zaman yazlmamsa her takvim ylnn birinci ay iinde kat malikleri kuruluna,ana- gayri menkul dolaysiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yaplm olan giderlerin hesabna vermekle ykmldr.
Kat maliklerinin yars isterse, bunlarn arsa paylar ne olursa, olsun ynetim plannda yazl zamanlar dnda da hesabn gsterilmesi yneticiden istenebilir.
IV-Haklar:
Madde 40 - Ynetici, kaide olarak vekilin haklarna sahiptir.
Kat malikleri,kendilerine den borlar ve ykmleri ynetici tarafndan noterlike yaptrlan ihtara ramen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, ynetici, hibir tazminat demeye mecbur olmakszn, kendine ait szlemeyi feshedip yneticilikten ekilerek bu yzden urad zararn tazminini kat maliklerinden istiyebilir.
Ynetici, ynetim plannda veya kendisiyle yaplan szlemede bir cret ta- yin edilmemi olsa bile, kat maliklerinden uygun bir cret istiyebilir,
(Deiik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu,kat malikleri arasn- dan atanm yneticinin normal ynetim giderlerine katlp katlmayaca, kat- lacaksa, ne oranda katlacan kararlatrr. Bu yolda, bir karar alnmam ise, ynetici ynetim sresince kendisine den normal ynetim giderlerinin ya- rsna katlmaz.
E) Ynetimin denetlenmesi:
Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yneticinin bu grevdeki tutumunu devaml olarak denetler ve hakl bir sebebin kmas halinde onu her zaman deitirebi- lir.
Hesaplarn denetlenmesi iin ynetim plannda, belli bir zaman konulmamsa; bu denetim her ayda bir yaplr; bununla beraber hakl bir sebep karsa, hesap denetlenmesi her zaman yaplabilir.

KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek -12)

Kat malikleri kurulu denetim iini, kendi aralarndan say ve arsa pay ounluuyla seecekleri bir denetiye veya kiilik bir denetim kuruluna ve- rebilir; bu halde deneti veya denetim kurulu ynetim plannda yazl zamanlar- da, eer zaman yazlmamsa, her takvim ylnn birinci ay iinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkuln ynetim tarz hakkndaki dncelerini bildirir; bu rapor oaltlarak birer rnei taahhtl mektupla kat maliklerine gnderilir.
Denetiler bu raporu ve verecekleri kararlar ve gerekli grdkleri dier hususlar, (1) den balayp sra ile giden sayfa numaralar tayan ve her say- fas noter mhryle tasdikli bir deftere geirip tarih koyarak altn imza eder- ler.
F) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydal olanlar:
Madde 42 - Kat malikleri,anagayrimenkuln ortak yerlerinde kendi balarnda bir deiiklik yapamazlar; ortak yerlerin dzgn veya bunlar kullanmann daha rahat ve kolay bir hale konulmasna veya bu yerlerden elde edilecek faydann oaltlmasna yaryacak btn yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin say ve ar- sa pay ounluu ile verecekleri karar zerine yaplr.
Bu ilerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafndan, faydalanma oranna gre, denir.
(Ek:10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin istei ile ortak kaloriferle olan snmann doalgaz kullanlmak maksadyla ferdi snmaya dntrlmesi, kat maliklerinin say ve arsa pay ounluu ile verecekleri karar zerine yaplr.
(Ek : 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan snmann ferdi snmaya dntrlmesine karar verilmesi halinde ynetim plannn bu karara aykr hkmleri deitirilmi saylr ve bu konuda yaplacak ortak ilerin giderleri arsa pay oranna gre denir.
II - ok masrafl ve lks olanlar:
Madde 43 - Yaplmas arzu edilen yenilik ve ilaveler ok masrafl ise veya yapnn zel durumuna gre lks bir nitelik tayorsa veya anagayrimenkuln b- tn kat malikleri tarafndan kullanlmas mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geitlerinde bulunmyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katlmak zorunda deildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onlarn ya- plmasna karar vermi olan kat malikleri derler.
Bununla beraber, balangta giderlere katlmyan kat maliki veya onun kl- li veya czi halefleri yenilik ve ilavelerin yaplmas ve korunmas giderlerine sonradan, kendi arsa paylar orannda katlrlarsa, yaplan lks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkn kazanrlar.
III- Bamsz blm ilavesi:
Madde 44 - Anagayrimenkuln stne kat ilavesi veya mevcut ekme kat yerine tam kat yaplmas veya zemin veya bodrum katlarnda veya arsann bo ksmnda 24 nc maddenin ikinci fkrasnda yazl yerlerin sonradan yapm veya ilavesi iin:
a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliiyle karar vermesi;
b) Anagayrimenkuln bu inaattan sonra alaca duruma gre, yaplan yeni ilaveler de dahil olmak zere btn bamsz blmlerine tahsis olunacak arsa paylarnn, usulne gre yeniden ve oybirliiyle tesbit edilmesi;
c) lave edilecek yeni bamsz blme tahsis edilen arsa pay zerinde, ta- pu memuru huzurunda yaplacak resmi senetle, 14 nc maddeye gre kat irtifak kurularak bunun, anagayrimenkuln btn bamsz blmlerinin kat mlkiyeti k- tndeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkuln kapanan eski ktk sayfasiyle 13 nc madde hkmne gre balant salanmas;
arttr.
Bu nitelikteki ilave ve geniletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi ka- tlmak istemiyen kat maliklerinin arsa paylarndan, bu ilaveler sebebiyle aza- lan ksmn, ilaveyi yaptranlarn bamsz blmlerine tahsisini kabul ettikle- ri, resmi senette belirtilir.
Bu takdirde, yeni bamsz blmn yaplmasna katlmyan kat maliklerinin arsa paylarndan yeni tahsis sebebiyle azalan ksmn bedeli kendilerine denmek artiyle, yeni yaplan bamsz blm, kat irtifak kurulmasna dair olan eski resmi senet gereince kat mlkiyetine evrilerek onu yaptrann mlk veya yap- tranlarn ortak mlk olur ve kat mlkiyeti ktnn ayr bir sayfasna yeni malik veya malikler adna tescil edilir.
G) Temliki tasarruflar ve nemli iler:
Madde 45 - Anagayrimenkuln bir hakla kaytlanmas veya arsann blnmesi ve blnen ksmn mlkiyetinin bakasna devrolunmas gibi temliki tasarruflar veya anayapnn d duvarlarnn, at veya damnn reklam maksadiyle kiralanmas gibi nemli ynetim ileri ancak btn kat maliklerinin oybirliiyle verecekleri karar zerine yaplabilir.
ALTINCI BLM
Kat Mlkiyetinin ve Kat rtifaknn Sona Ermesi
A) Kat mlkiyetinin sona ermesi:
I - Anagayrimenkuln arsasiyle birlikte yok olmas veya kamulatrlmas ile:
Madde 46 - Kat mlkiyeti, kat mlkiyeti ktndeki sicil kaydnn silinme- siyle sona erer.
Anagayrimenkuln btn bamsz blmlerinin bir tek kiinin mlkiyetinde toplanmasiyle kat mlkiyeti kendiliinden sona ermez.
Sicil kayd, btn kat maliklerinin veya btn bamsz blmleri kendi ml- kiyetinde toplam bulunan malikin, anagayrimankuldeki kat mlkiyetinin adi ml- kiyete evrilmesine ait yazl istemi zerine silinir ve o gayrimenkul, mstakil blmlere bal arsa paylarna gre, genel ktkte yeni bir sayfaya gairilerek ve eski kaytlariyle balant salanmak suretiyle tescil olunur.
Anagayrimenkuln niteliinde kat mlkiyetinin kurulmasndan sonra deiiklikler olmusa, yeni sicil kaydna bunlar da yazlr.
Bamsz blmlerden biri bir ayni hakla veya sicile erh verilen bir ahsi hakla kaytlanm bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak ktkten silinmedike, anagayrimenkul zerindeki kat mlkiyetinin adi mlkiyete evrilmesi ve kat mlkiyeti ktndeki sicil kaydnn silinmesi istenemez.
Kaytlayc hakkn sahibi, sicil kaydnn silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakknn yalnz borluya ait mlkiyet payna veya hakkn niteliine g- re, btn ortak mlkiyet paylarna aktarlmasna muvafakat ederse bu hak sicil- den silinmeksizin yalnz borlunun, adi mlkiyet esasna tabi klnm olan o gayrimenkuldeki btn ortak mlkiyet paylar zerine geirilmek suretiyle genel kte tescil olunur.
Anagayrimenkuln arsasiyle birlikte tamamen yok olmas veya kamulatrlmas halinde sicil kaydnn silinmesi genel hkmlere gre yaplr.
Anagayrimenkul kamulatrlrsa, her bamsz blmn kamulatrma bedeli balantl bulunduu arsa pay ve eklentileri de gznnde tutularak ayr ayr takdir olunur ve o blmn malikine denir.
II - Anayapnn harap olmas:
Madde 47 - Anayapnn tm harap olmusa, anagayrimenkul zerindeki kat ml- kiyeti kendiliinden sona erer.
Anayapnn bamsz blmlerinden biri tamamen harap olur ve o blmn mali- ki iki yl iinde blmn yeniden yaptrmazsa, dier kat malikleri veya bunlar- dan bir ksm,bu srenin tamamlanmasndan balyarak bir yl iinde o blme ait arsa paynn, deeri karlnda ve arsa paylar orannda kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. Bu halde devrolunan arsa paylar kat mlkiyeti ktnn ilgili sayfalarnn (Beyanlar) hanesine iaret olunur; arsa payn devralanlar,devraldklar tarihten balyarak iki yl iinde, harap olan bamsz blm yeniden yaptrmaya veya ayn sre ierisinde btn kat malikleri bamsz blmlere bal arsa paylarn bu kanunun 3 nc maddesinin 2 nci fkrasndaki esaslara gre yeniden hasaplyarak kat mlkiyeti ktne geirtmeye mecburdurlar.
Yukardaki fkra hkmne uyulmad takdirde anagayrimenkul zerindeki kat mlkiyeti kendiliinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan blmler iin alnan sigorta bedeli zerinde ortak mlkiyet hkmleri uygulanr. Birden ziyade bamsz blm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeni- den yaplmas dierinin yaplmasna bal bulunuyorsa, bamsz blmleri harap olan kat malikleri bunlar yeniden yaptrp yaptrmyacaklarn, harabolma tari- hinden balyarak alt ay iinde dier kat maliklerine yazl olarak bildirmeye mecburdurlar. Bildirmiyenlerin yeniden yaptrmak istemedikleri kabul olunur ve onlarn arsa paylar, blmlerini yeniden yaptrmak istiyenlere ncelikle devre- dilir.
Harabolan bamsz blmler zerindeki kat mlkiyeti bu maddede yazl sre- ler devamnca kendiliinden kat irtifakna evrilir ve kat mlkiyeti ktnde beyanlar hanesine geici erh verilir. Bamsz blm yaplnca onun zerindeki kat mlkiyeti yeniden doar ve geici erh ktkten silinir.
III- Bildirme devi ve kaydn silinmesi:
Madde 48 - Anagayrimenkuln veya anayapnn tmnn veya bir ksmnn harab- olmas halinde durum ynetici tarafndan o gayrimenkuln bulunduu yerin tapu idaresine ve btn kat maliklerine; eer ynetici yoksa, bamsz blm harap olan kat maliki tarafndan tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yznden doacak zararlarn tmnden bamsz blm harap olan kat maliki, zararn bete biri oranndaki ksmndan da ynetici mteselsilen sorumlu olup, Hazine sorumlu deildir.
Kat mlkiyeti sona erince, kat mlkiyeti ktndeki sayfalar kapatlarak gayrimenkuln kayd anayapdan salam kalan ksmlar gsterilmek ve kat mlkiye- ti kt kurulmadan nceki genel ktk kaydiyle balant salanmak suretiyle, arsa paylar orannda ortak mlkiyet esaslarna gre, genel kte tescil edi- lir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz zerinde de ortak mlkiyet hkmleri yrr.
Tm harabolan anayapnn arsasnda malik veya ortak malikler tarafndan yine kat mlkiyeti esasna gre yeni bir yap yaplmak istenirse, kat irtifak ve kat mlkiyeti kurulmasna dair hkmler uygulanr.
B) Kat irtifaknn sona ermesi:
Madde 49 - Kat irtifakna konu olan arsann maliki veya ortak malikleri, ta- pu memuruna verecekleri yazl bir beyanla kat irtifakna ait sicil kaydn sil- direrek bu irtifaka her zaman son verebilirler.
Kat irtifak, buna konu olan arsann tamamiyle yok olmas veya zerinde yap yaplamyacak hale gelmesi veya kamulatrlmas ile kendiliinden sona erer.
(Deiik fkralar:13/4/1983 - 2814/14 md.):
Kat irtifakna konu olan arsa zerinde, bu irtifakn kurulmas srasnda ve- rilen plana gre be yl iinde yap yaplmazsa maliklerden birinin istemi ze- rine, sulh hakimi, gerektiinde ilgilileri de dinleyerek, duruma gre kat irti- faknn sona ermesine veya belli bir sre iin uzatlmasna karar verir. Sre istem zerine yeniden uzatlabilir.
Yukardaki fkra uyarnca kat irtifak kaldrldnda tapu ktgndeki ka- yt silinir.
YEDNC BLM
Son Hkmler
A) Yasaklar:
Madde 50 - Bu kanun yrrle girdikten sonra Medeni Kanuna ve dier kanunlara gre, bir gayrimenkuln paydalarndan birinin o gayrimenkuln bir blmnden kat maliki gibi tek bana faydalanmasn salamak iin irtifak hakk kurulamaz.
Tm kargir olmyan yaplarda kat mlkiyeti kurulamaz.
B) Yeni duruma uyma :
I - Medeni Kanunun yrrle girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:
Madde 51 - (Deiik birinci fkra: 30/4/1969 - 1166/1 md.) Medeni Kanunun yrrle girmesinden sonra bu kanunun yrrle girdi tarihe kadar bir gayri- menkuln paydalarndan birinin o gayrimenkuln bir blmnden kat maliki gibi tek bana faydalanmasn salamak iin zerinde irtifak hakk kurulmu olan gayrimenkullerin mlkiyetinin 2/1/1971 tarihine kadar kat mlkiyetine evrilmesi ve kat mlkiyeti ktne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yaplmaz- sa irtifak haklar sona ererek yalnz ortak mlkiyet devam eder.
Gayrimenkul zerindeki mlkiyetin birinci fkra gereince kat mlkiyetine evrilmesi ve kat mlkiyet ktne tescili, ortak maliklerden birinin tapu ideresine bavurmas zerine tapu idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazl fotorafa dayanlarak yaplr; bu halde fotorafn,tapu idaresine bavuran ortak malikin imzasiyle tasdik edilmesi yeter.
Dier ortak malikler bu evrilmeye itiraz edemiyecekleri gibi bunun gider- lerine katlmaktan ve ynetim plan yapmaktan kanamazlar; kanlrsa, haki- min mdahalasine dair olan 33 nc madde hkm uygulanr.
II- Medeni Kanundan nce kurulmu olan haklarda :
Madde 52 - Medeni Kanunun yrrle girdii tarihten nce (Hava hakk, oda mlkiyeti) gibi isimler altnda kurulmu olan haklar, bu kanunun yrrle gir- mesinden balyarak yl iinde, aada yazl hkmlere gre, bu kanun uyarnca kat mlkiyetine veya kat irtifkna evrilir:
a) Gayrimenkul zerinde bu haklara konu olan yap blmleri mevcutsa, hak sahipleri,aralarnda yapacaklar bir szleme ile, o gayrimenkuln arsasnda, blmlerinin deerleri orannda ve hibir bedel demeye mecbur olmakszn, Mede- ni Kanunun ortak mlkiyet hkmlerine gre payda olurlar ve Kat Mlkiyeti Kanu- nunun ilgili hkmleri uyarnca kat mlkiyetini kurarlar.
b) Yap blmleri mevcut olmayp yalnz hava hakk mevcutsa, bu hak (a) ben- dindeki esaslara gre hak sahibinin arsada payda olmas suretiyle kendiliinden kat irtifak hakkna evrilir ve kte o suretle tescil edilir.
c) Hak sahipleri anlaarak bu kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yl iinde eski haklarn kat mlkiyetine veya kat irtifakna evirmezlerse, bu evirme, gayrimenkuln bulunduu yerin tapu idaresince, ayr ayr blmlerin deerleri orannda arsa paylarnn tesbiti ve gereken belgelerin hazrlanmas suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar uyarnca,hak sahiple- rinden birinin mracaat zerine veya dorudan doruya yaplr ve durum btn hak sahiplerine bildirilir.
Bu haklarn tapu idaresince kat mlkiyetine veya kat irtifakna dorudan doruya evrilmesi iin gereken masraflar Hazinece denerek, kamu alacaklarnn tahsili hakkndaki zel kanun hkmlerine gre hak sahiplerinden alnr.
Hak sahipleri tapu idaresinin kararna kar, bunun kendilerine bildirilme- sinden balyarak bir ay iinde, sulh mahkemesine dava amak suretiyle itiraz edebilirler.
III- Medeni Kanuna gre kurulmu kat irtifaklarnn ynetimi:
Madde 53 - Bu kanun yrrle girdii tarihten nce bir gayrimenkuln pay- dalarndan birinin o gayrimenkuln bir blmnden kat maliki gibi tek bana faydalanmasn salamak iin kurulmu olan irtifak haklar,bu kanuna gre kat mlkiyetine evrilinceye kadar anagayrimenkuln ynetimi, ynetim plan yaplmas mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katlma hususlarnda bu kanun hkmleri uygulanr.
C) zel kanuna gre ortaklatrma (yulandrma) halinde kat mlkiyetinin durumu:
Madde 54 - mar Kanunu hkmlerine gre ortaklatrma halinde, ortaklatrlan gayrimenkuller arasnda kat mlkiyetine tabi gayrimenkul varsa, mar Kanununun 46 nc maddesi gereince ortakln giderilmesi hususunda btn malikler anlatklar takdirde, ortakln giderilmesi bu anlama hkmlerine gre yaplr.
Byle bir anlamaya varlmazsa, her gayrimenkuln ortaklatrmadan nceki geer deerleri, birinci fkrada sz geen madde hkmne gre ortakl gider- mekle grevli sulh mahkemesince ayr ayr takdir edilerek, bunlardan deeri en fazla olan gayrimenkuln malikine, teki gayrimenkullerin bu deerle satn alma- sn teklife karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel denince ortaklk gi- derilmi olur.
Kesinleen sulh mahkemesi kararnn tebliinden balyarak bir ay iinde bedel denmez veya alt ay iinde denmek zere banka mektubu veya ayni teminat gsterilmezse ortaklatrlan gayrimenkullerin tm, imar durumuna gre mmknse kat mlkiyeti muhafaza ve dier gayrimenkuller buna ilhak edilerek, eer bu mmkn deilse kat mlkiyeti kaldrlarak, ak artrma yoliyle satlp ortaklk giderilir ve sat bedeli her gayrimenkuln, ikinci fkra uyarnca tak- dir edilmi olan deerleri arasndaki orana gre, maliklere paylatrlr.
D) Har ve vergiler:
Madde 55 - Bu kanuna gre kat mlkiyeti ve kat irtifak kurulmas, mlkiyetin bakasna devrini ihtiva etmedike her eit harc ve vergiden muaf- tr. Bu muafiyet, Medeni Kanunun yrrle girmesinden sonra kurulan irtifak haklarnn 51 nci madde gereince kat mlkiyetine ve Medeni Kanundan nce ku- rulmu olan haklarn 52 nci maddeye gre kat mlkiyeti veya kat irtifakna ev- rilmesi ilemlerine de amildir.
Kurulan kat mlkiyetleri tapu memurunca derhal anagayrimenkuln kaytl bu- lunduu yerin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir.
E) Belediyesi olmyan yerlerdeki durum:
Madde 56 - Bu kanunun belediyelere ykledii grevler, belediye olmayan, yerlerde o yerin bal bulunduu ile veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayl mar Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir.
SEKZNC BLM (1)
Devre Mlk Hakk
Madde 57 - Mesken olarak kullanlmaya elverili bir yap veya bamsz bl- mn ortak maliklerinden her biri lehine bu yap veya bamsz blmden yln belli dnemlerinde istifade hakk, mterek mlkiyet payna bal bir irtifak hakk olarak kurulabilir.
Bu hakka devre mlk hakk denir.
Madde 58 - Aksi resmi senette kararlatrlmadka devre mlk hakknn bal olduu pay, devrelerin say ve sreleri esas alnarak eit bir biimde belirle- nir.
Devre mlk hakk ancak mesken nitelikli, kat mlkiyetine veya kat irtifakna evrilmi yahut mstakil yaplarda kurulabilir.
Devre mlk zerinde bu hakla badaan ayni haklar tesis edilebilir.
Devre mlk hakk bal olduu mterek mlkiyet payna bal olarak devir ve temlik edilebilir ve miraslara geer.
Madde 59 - Devre mlk hakknn yln belirli dnemlerine ayrlmas ve 15 gnden daha az sreli olmamas gerekir.Szlemede aksi kararlatrlmamsa dev- re mlk hakk sahibi bu hakkn kullanmn bakalarna brakabilir.
Madde 60 - Ana tanmaz mal ile bamsz blmlerin ve mstakil yaplarn tapu ktklerinin beyanlar hanesine,bamsz blm veya yap zerinde devre mlk hakk kurulduu iaret edilir ve dzenlenecek tapu senedinde de bu husus belir- tilir.
Madde 61 - zerinde devre mlk hakk kurulacak yap veya bamsz blmlerin ortak malikler arasnda dnem sresi, devir ve teslimi ile istifade ekil ve usulleri, yneticilerin seimi ile hak ve sorumluluklar, byk onarm iin ay- rlacak dnem, bakm masraflar gibi hususlar devre mlk szlemesinde belirle- nir. Bu hususlar ieren ve btn hak sahiplerince imzalanan devre mlk szle- mesi resmi senede eklenir ve tapu ktnn beyanlar hanesinde gsterilir.
---------------------
(1) Bu blm ve bu blm bal altndaki maddeler 10/6/1985 tarih ve 3227 sa- yl Kanunun 1 nci maddesi ile eklenmitir.
Devre mlk hakk kurulan her yap veya bamsz blm iin ortak malikler, kendi aralarndan veya dardan bir gerek veya tzelkiiyi ynetici ve kat ma- likleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hkmlerine g- re atanan yneticilere devre mlk yneticilii ile ilgili grevler de verilebi- lir.
Madde 62 - Kat mlkiyetine evrilmi birden fazla bamsz blmlerden bazlarnn zerinde devre mlk hakk kurulmas, aksi ynetim plannda kararlatrlmamsa, dier bamsz blm maliklerinin muvafakatlarna bal deildir.
Madde 63 - zerinde devre mlk hakk kurulan yap veya bamsz blmn or- tak malikleri, aksi szleme ile kararlatrlmamsa, uyuun giderilmesini is- teyemezler.
Madde 64 - Devre mlk hak sahipleri,kendilerine ayrlan ve tapu sicilinde belirtilen dnem sresi sonunda istifade ettikleri bamsz blm veya yapy szleme hkmleri gereince boaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdur- lar.
Dnem sresi sonunda tahliye olmad takdirde, istifade edecek dnem sahi- binden birisinin veya yneticinin tapu kaydn ve szlemeyi talebine ekleyerek ibraz halinde, mahallin en byk mlki amirin emri ile, bakaca bir ilem ve tebligata lzum kalmadan, derhal zabtaca boalttrlr. dare veya yarg organ- larna yaplacak bavuru, bu boaltma ilemini durdurmaz. lgililerin kanundan ve szlemeden doan haklar sakldr.
Madde 65 - Devre mlk hakk sahiplerinin hak ve borlar, yetki ve sorumlu- luklarnn tespit ve uyumazlklarn zmlenmesinde bu Kanunda, szlemede veya ynetim plannda hkm bulunmayan hallerde Trk Medeni Kanunu ve ilgili dier kanun hkmleri uygulanr.
Grevli mahkeme:
Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.)
Bu Kanunun uygulanmasndan doacak her trl anlamazlk sulh mahkemelerinde zmlenir.
Kullanma yerlerinin boaltlmas:
Ek Madde 2 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)
Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen ynetici tarafndan szlemeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapc, kalorifer- ci, bahvan ve bekiler ile dardan atanan yneticiler kendilerine bu grev- leri dolaysyla bir yer tahsis edilmi ise, bu yerleri onbe gn ierisinde bo- altmak zorundadrlar. Bu sre iinde boaltlmayan yerler yneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin bavurusu zerine bakaca tebligata lzum kalma- dan mahalli mlki amirlerin karar ile bir hafta iinde zabtaca boalttrlr. dare ve yarg organlarna yaplacak bavuru, bu kararlarn yerine getirilmesini durdurmaz. lgililerin kanun ve szlemeden doan haklar sakldr.
Birden ok yaplarda uygulanacak zel hkmler:
Ek Madde 3 - (Ek:13/4/1983 - 2814/15 md.)
Bir arsa zerinde birden ok yapnn varl halinde, bu Kanunda yer alan hkmlerin uygulanmasnda aadaki kurallar dikkate alnr:
a) Vaziyet planna gre yaplacak tm bamsz blmlerden yzde krknn veya blok inaatlarda herbiri en az sekiz bamsz blm kapsayan blok veya bloklarn tamamlanm bulunmas halinde,tamamlanan bamsz blmler iin kat mlkiyetine geilebilir Bu takdirde, tamamlanmam yaplara ilikin kat irtifak- larnn tapu ktklerinde nasl yer alaca (11 inci maddenin 2 nci fkrasna bal kalnmakszn) tzkle belirlenir.
b) Yaplardan her birine ilikin ortak giderler o yapdaki kat malikleri, btn yaplar iin mterek tesis ve yerlere ilikin ortak giderler btn kat malikleri tarafndan 20 nci maddedeki kurala gre karlanr, Yaplardan bir ksmnn tamamlanmam olmas halinde, kat irtifak sahipleri de, kendilerini ilgilendirdii lde ortak tesis ve yerlere ilikin giderlere katlrlar.
c) Blok yaplarda, bunlardan yalnz birine ilikin sorunlarn zmlenmesin- de, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bamsz blm maliklerinden oluur.
Kat irtifakna gei:
Ek Madde 4 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)
Be veya daha fazla kii tarafndan zerinde bir veya birden ok yap yapt- rlmak amacyla birlikte bir arsa edinilmi olmas ve pay sahiplerinden en az bete drdnn kat irtifakna gei konusunda ald karara uyulmamas halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarnn iptaline ve bu payla- rn, isteyen dier pay sahipleri adna tesciline sulh mahkemesi tarafndan aa- daki artlarla karar verilir:
a) Mterek gayrimenkuln yukarda belirtilen amala edinildiinin ispat edilmi olmas,
b) Mterek maliklerin yukarda aklanan ounluunun kat irtifakna gei kararna veya bununla ilgili ykmllklere noterlike yaplan tebligata ramen iki ay iinde uyulmam olmas,
c) Karara uymayan mterek maliklerin paylarnn mahkemece tespit edilen rayi bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi.
F) Yrrlk tarihi:
Madde 66 - Bu kanun yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer. (1)
G) Yrtme makam:
Madde 67 - Bu kanunun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. (1)
23/6/1965 TARHL VE 634 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN GEC MADDELER:
1) 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayl Kanunun geici maddeleri:
Silinmemi kat irtifak haklar:
Geici Madde 1 - Kat irtifakna konu olan arsa zerinde, bu Kanunun yrr- lnden nce sresi iinde bitirilmemi olan yaplara ilikin kat irtifaklar tapu ktnden silinmemi ise, bunlar hakknda da 49 uncu maddenin bu Kanunla deiik hkm uygunlanr.
nce alm davalar:
Geici Madde 2 - 634 Sayl Kat Mlkiyeti Kanunundan doan uyumazlklar nedeniyle, bu Kanunun yrrlnden nce asliye hukuk mahkemelerine alm da- valar bu mahkemelerce sonulandrlr.

---------------------------
(1) 10/6/1985 tarih ve 3227 sayl Kanunun 1 inci maddesiyle "Yrrlk tarihi" ile ilgili 57 nci madde 66, "Yrtme makam"ile ilgili 58 inci madde de 67 nci madde olarak, numaralandrlmtr.
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)

2) 5/2/1992 tarih ve 3770 sayl Kanunun geici maddesi:
Geici Madde - Doal Gazn Kullanm Hakknda Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hkmnde Kararname karma yetkisi 634 Sayl Kat Mlkiyeti Kanunu iin ad geen Yetki Kanunu ile verilen sre bitimine kadar geerlidir.
634 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE

Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle giri tarihi
1166 --- 2/1/1969
2814 --- 14/4/1983
3227 --- 25/6/1985
KHK/431 --- 13/2/1991
3770 --- 11/2/1992


KANUNLAR,MAYIS 1992(Ek -12)

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta