EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 162
 Online Ziyaretçi : 2
 Toplam Ziyaret : 1142920
   
 

TAPU KANUNU

Kanun Numaras : 2644
Kabul Tarihi : 22/12/1934
Yaymland R. Gazete : Tarih 29/12/1934 Say: 2892
Yaymland Dstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 312
Bu Kanunun yrrlkte olmayan hkmleri iin baknz
Yrrlkteki Baz Kanunlarn Mlga Hkmleri Klliyat
Cilt :1 Sayfa : 235


Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulundu- u yerdeki en byk mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise ev- kaf mdr veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, kye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teekkl etmi dier hkmi ahslara ait ise bunlarn kanuni mmessilleri salahiyetlidirler. Bu mmessillerin salahiyetlerini kullanma nc maddesiyle yrrlkten kaldrlmtr.
Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler iin o yerin en byk mal memurundan izin almak lazmdr. Bu izin doldurulacak yer belediye snr iinde ise belediyenin, liman da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticare- ti idaresinin ve mstahkem mevki kumandanl olan yerlerde mstahkem mevki ku- madanlnn muvafakatlar alndktan sonra 3 yl mddetle verilir. Belediye s- nr dnda ise alakalarna gre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafaka- ti alnr. zinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alnacak belgeler zerine deer baha aranmakszn dolduran namna tapu sicillerine geirilir. yl iinde makbul bir zr olmakszn doldurma iini bitirmiyenlerin bu yerler- den eli ektirilir.
Madde 9 - zinsiz doldurulmu olan yerlerin tescilinde mahzur olmad ala- kal daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmu olduu halindeki deer bahasnn onda biri alnmak artile dolduran namna tescili yaplr.
Madde 10 - Deniz kysnda teressbattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmu yerlerin satlmasnda mahzur olmad sekizinci maddede yazl alakal dairelerce bildirildii takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulne bitiik olan ksmn o gayrimenkul sahibinin kendisine yaplacak tebligattan itibaren iki sene iinde takdir olunacak deer baha ile almaa hakk vardr. Bu yerleri satn alanlarn o yeri korumak iin rhtm inas hakk olacaktr.
Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkuln n veya bitiii doldurulmak istenil- dii takdirde sahibinden bakasna izin verilemez. zinsiz olarak sahibi tara- fndan doldurulan byle bir yerin tescilinde mahzur olmad alakal daire ve heyetlerce bildirildii takdirde doldurulan yerin doldurulmu olduu haldeki kymetinin onda biri alnp doldurann veya doldurann yerine geenin namna asl mlk ile birletirilerek tescil olunur.
Devlet, vilayet, belediye veya ky meclisince shhi, itimai veya iktisadi sebeplerle yaplacak doldurma ilerinde yukardaki fkrada yazl gayrimenkul sahiplerine doldurmaa yetecek mhlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu md- det iinde doldurmadklar takdirde bu haklar kalmaz.
Madde 12 - Bir gayrimenkuln nnde veya bitiiinde olupta sahibi tarafn- dan doldurulmak istenilen yerin doldurma ii bitirilmeksizin o gayrimenkul bir bakasnn mlkiyetine geer veya ayni bir hakla takyid olunursa, baka suretle mukavele bulunmad takdirde bu muamele iin artlar mahfuz olmak zere doldu- rulan yerde de sari olur.
Madde 13 - Devlete veya vilayet ve belediyelerce yaplan liman, dalgak- ran, inaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarnda- ki hkmlere baldr.
Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hkm bataklk olmyan gl ve ne- hir kenarlarnda da caridir. u kadar ki nehrin asl yatan ve sularn aknt- sn bozmad ve alt taraflara ve bakalarna mazarrat olmyaca hakknda fenni rapor aranr.
Bal bana tasarruf olunabilecek deniz, gl veya nehir metrukat bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkuln nnde veya bitiiinde bulunursa o gayrimenkul sahibine deer baha ile satn almas teklif olunur. Bir yl iinde talip olmad takdirde bakalarna satlr.
Bu yerler bal bana tasarruf olunmyacak halde ise takdir olunacak deer baha ile bitiiindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri bor- landrlr.
Gl veya nehrin istila veya tahrip ettii yerlerin sahiplerine Kanunu Mede- ninin 636 ve 637 nci maddeleri hkm yerinde durmak zere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmi arazi var ise muadili parasz verilebilir.
Madde 15 - (Birinci fkra Mlga: 18/1/1950-5516/12 md.)
Sahipli arazide husule gelen bataklklarn shhi sebeplerinden dolay kuru- tulmas zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafndan verilecek msait bir mhlet iinde sahipleri kurutmadklar takdirde o bataklk Devlet veya vila- yet tarafndan kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafna itirak edenlerin ara- zisi kendilerine verilir. Masrafa itirak etmiyenlerin arazisi kurutann mlk olur. (Deiik: 18/10/1962-79/1 md.) Bu takdirde, gayrimenkuln bataklk halin- deki gerek karl olarak arazi sahibine denecek bedelinin tesbitinde 6830 sayl stimlak Kanunu hkmleri uygulanr.
Madde 16 - Hususi kanunlarnda msaade edilenleri hari olmak zere Devlete, belediyelere ve kylere ait orman, koru ve baltalklardan tarla alamaz ve hu- susi bina yaplamaz. ahslara ait ormanlarda dahi ait olduu vekaletten izin alnmadka tarla alamaz.
Madde 17 - Erbab vukufa takdir ettirilen deer bahalarn ikinci derecede tasdik belediyelerce seilecek iki zatn da itirakile mahalli idare heyetleri- ne aittir.
Madde 18 - Bu kanunda yazl vergi kymetleri 1837 numaral Bina Vergisi ve 1933 numaral Arazi Vergisi Kanunlar mucibince vergiye matrah olan kymettir.
Madde 19 - Deer bahalar msavi taksitlerle be yl iinde vergi ile birlik- te Tahsili Emval Kanununa gre tahsil olunur. ki seneye ait taksit denince gayrimenkul sahibi namna tescil edilir ve geri kalan taksitler iin o gayrimen- kul ipotekli olur.
Madde 20 - Bu kanunun nerinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmi olan deer bahalar dahi 19 uncu maddede yazl ekilde taksitle tahsil olunur.
Madde 21 - Ky ve belediye snrlar iinde kapanm yollarla yol fazlalar ky veya belediye namna tescil olunur.
Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yaplm olan yerlerle tapu senet veya kaydlarna sahiplerinin fotoraf yaptrlm olan gayrimenkullerin vukubula- cak tasarruf muameleleri iin belediye veya ky ilmhaberleri aranmaz. Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hkmde olan ba ve bahe ve ar- salarn on be, dier arazinin on seneden daha az bir mddet iinde husul bulmu olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra drlm olan kaydlara mstenit tasarruf muameleleri iin dahi byle yaplr. Ancak bu muamelelerde kayt sahibinin fotoraf vermesi ve bu fotorafn kayda yaptrl- mas lazmdr.
Bu ereve dnda kalan muamelelerle 2 nci fkradaki hallerde fotoraf ve- remiyenler iin gayrimenkuln sahibi olduuna ve bakasnn alakas bulunmad- na dair belediye veya ky ilmhaberi almak lazmdr.
Madde 23 - lmhaber alnmas lazmgelen muameleler iin belediye veya ihti- yar meclisi ilmhaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini erh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakknda kanuni takibat yaplr.
Tapu idareleri yapacaklar tetkik ve tahkik zerine bu sebeplerin kanuni ol- madn anlarlarsa ii tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadna karar verirse tapu idarelerince muamele yaplr. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaral kanunun uml dndaki hallerde alakaly mahke- meye gnderir. Kaza tapu komisyonlarnn kararlarna kar alakallarn vilayet tapu komisyonlarna itiraz haklar vardr
Madde 24 - Kylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlklarla vakfa ait umumi mezarlklar kyn manevi ahsiyeti namna tescil olunur.
Madde 25 - 1580 sayl Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayl skan Kanununun 21 inci maddesi dnda kalan mera, baltalk gibi ky orta mal saylan yerlerin tescili ve alm satm ekilleri hakknda hususi hkmler konu- lacaktr.
Madde 26 - (Deiik: 6/1/1954-6217/1 md.)
Mlkiyete, mlkiyetin gayr ayni haklara ve mterek bir arzn hissedarlar veya birbirine muttasl gayrimenkullerin sahipleri arasnda bunlardan birinin veya bir kann o gayrimenkul zerinde mevcut veya ina edilecek binann, muay- yen bir katndan veya dairesinden yahut mstakillen istimale elverili bir bl- mnden munhasran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 nc maddesi hkmlerine gre irtifak hakk tesisine veya tesisi vadine mtedair resmi senet- ler tapu sicil muhafzlar veya memurlar tarafndan tanzim edilir.
Alakallarn istei halinde resmi senedi tanzim iin memurlar ikametgahlara giderler, bu srada gelecek haciz ve tahdit kararlar resmi senedi yapmak iin ikametgaha gitmi olan memura tebli olunur.
(Ek hkm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede taraflarn kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaralar da kaydedilir.(Deiik:6/3/1981-2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazrlayan memur ve tapu sicil muhafz imzalar. Ta- raflarn kimliklerinde pheye dlen hallerde tank getirilmesi istenebilir. Kanunlarn tank bulundurulmasn zorunlu kld hkmler sakldr.11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayl Kanun gereince yaplacak akitlerde de ayn usul uygu- lanr.
Birinci fkrada beyan olunan irtifak hakk tesisi vaitleri tapu siciline re'sen erh verilir. Bunlardan irtifak hakk tesisi vadine mtedair resmi senet- ler tapuya erh verilmekle, taallk ettii gayrimenkuln sonraki maliklerini de ilzam eder.
Noterlik Kanununun 44 nc maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafn- dan tanzim edilen gayrimenkul sat vadi szlemeleri de taraflardan biri ister- se gayrimenkul siciline erh verilir.
erhten itibaren be yl iinde sat yaplmaz veya irtifak hakk tesis ve tapuya tescil edilmezse ibu erh tapu sicil muhafz veya memuru tarafndan re'sen terkin olunur.
(Ek : 26/4/1984-3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatlara, turizm tesisi yapanlarla iletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konular ile il- gili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kurulularnca (Ordu Yardmlama Ku- rumu dahil) alacak kredilere karlk teminat gsterilen gayrimenkullerin ipo- tek ilemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacakl ile borlu ve varsa ke- filleri arasnda yaplan kredi veya bor szlemelerine istinaden, ilgililerin talebi zerine, tapu sicil muhafzlklarnca tapuya tescil edilir.
(Ek: 12/3/1985-3163/1 md.) Tarmsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kurulular lehine teminat olarak gsterilen gayrimenkullerin ipotek ilemle- rinde de bu usule uyulur.
Madde 27 - Tapu Sicil Muhafz veya memurlar tarafndan yaplan resmi senet- lere iki tarafn ve tapu senetleriyle akte mstenit olmyan iktibaslarda kayt- lara sahibinin 6x4 byklnde ve mmkn olan yerlerde fotoraflar yaptr- lr. Bu imkan idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafzlar veya memurlar da kklk ve sair makbul mazeretleri gz nne alabilirler.
1515 numaral kanunun mulne girmiyen fotorafsz tapu kayt ve senetleri- ne fotoraf yaptrlmak istenildike tapu memurluunca hviyeti bilinmiyenler iin hviyetleri tasdik ettirilerek fotoraf yaptrlr.
Madde 28 - Akte ve tescile mteallik tapu ileri idari emirlerle durdurula- maz.
Madde 29 - (Mlga: 25/2/1952-5887/126 md.)
Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eski- denberi malm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borlar Kanununun 215 inci maddesi hkm yerinde durmaktadr.
Madde 31 - (Deiik: 25/1/1950-5520/1 md.)
Gayrimenkul mallarn yz ls tapu sicilinde yazl miktardan fazla kp- ta bu fazlaln bitiik araziye el uzatmaktan ileri gelmediine ve snrca da bir deiiklik olmadna mahkemece karar verilirse sicille karar vehile kaydo- lunur.
Mahkeme gayrimenkuln banda incelemeler yapar ve bitiik gayrimenkul ma- liklerini dinler. Mahkeme kararna, tapu fen memurlarna ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarna veya mhendislere yaptrlacak o yere ait harita da eklenir. tiraz halinde genel hkmler erevesinde dava alr.
Madde 32 - Plan veya resmi ekilde yaplm haritas bulunan gayrimenkulle- rin gerek kazaen ve gerekse rzaen paralara ayrlmasnda harita yaplmas mec- buridir. ehir ve kasabalarn belediye snrlar iinde olupta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bal olmyan gayrimenkullerin paralara ay- rlmasnda da harita yaplr. Belediye snrlar dnda bulunan gayrimenkuller- den kazai ekilde paralara ayrlanlarn haritasn yaptrmak hakimin takdirine baldr.
Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine gre sicillin tashihi- ne ve bir ayni hakkn skt edip etmediinin tayinine dair tapu sicil muhafz veya memuru tarafndan mahkemeye yaplacak mracaatlar ve bunun zerine verile- cek kararlardan bir gna harc ve resim alnmaz ve bunlara damga pulu yaptrl- maz.
Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yaplmas dierinin yaplm olma- sna bal olan hallerde alakallar tapu sicil muhafz veya memurunu yediadil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafndan parann hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasna baldr. Akitler tamam olmazsa memur paray kimden al- m ise alakallar dalmadan huzurlarnda derhal ona geri verir ve taallk et- tii muameleleri bozar.
Madde 35 - Tahdidi mutazammn kanuni hkmler yerinde kalmak ve karlkl olmak artiyle yabanc hakiki ahslar Trkiye'de gayrimenkul mallara temellk ve tevars edebilirler.
(Ek fkra: 21/6/1984 - 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984 /14, K. 1985/7 sayl Karar ile)
(Ek fkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayl Karar ile)
Madde 36 - Yabanc hakiki ahslar bir kye bal olmyan mstakil iftlik- lere ve ky snrlar dnda kalan arazinin otuz hektardan ouna ancak hkme- tin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hkmden dardr. Ad geen iftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup mirasc sfatiyle yabanc hakiki ahslarn sahip olabilmesi de hkmetin iznine bal olup izin verilmezse iftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele evrilir.
Madde 37 - Yabanc hakiki ahslarn intikal ileri Trkiye Cumhuriyeti mah- kemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarndan verilipte Trk ka- nunlarnn veraset usul hakkndaki hkmlerine uygun olduu Trk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yaplr.
Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hak- kndaki fkarat nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi km olan tapu senedat hakkndaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi km olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin tekilat ve tensikatna dair 17 tem- muz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelat tasarrufiyesinde tapu senedat ile kayidlerine alakadarann fotorafileri yap- trlmasna dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikna aid kanun ve Borlar Kanunu ile ortadan kalkmam olan h- kmlerile baka kanunlarn bu kanuna uygun olmyan hkmleri kaldrlmtr.
Geici Madde 1-(2644 sayl Kanunun numarasz Muvakkat maddesi olup tesel- sl iin numaralandrlmtr.)
- Bu kanunun mer'iyetinden evvel alarak tarla veya ba ve bahe haline konulmu olupta henz muamelesi bitmemi yerler hakknda da bu kanunun 6 nc maddesi hkmleri tatbik olunur.
Madde 39 - Bu kanun hkmleri, nerolunduu tarihten itibaren yrmee ba- lar.
Madde 40 - Bu kanun hkmlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanlar yerine getirir.

22/12/1934 TARHL VE 2644 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN GEC MADDE:
1 - 26/4/1984 tarih ve 3000 sayl kanunla gelen Geici Madde:
Geici Madde - 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayl dari Usul ve lemlerin Ye- niden Dzenlenmesi ile lgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hkmnde Kararname karma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayl Tapu Kanu- nu iin ad geen Kanunla verilen sre bitimine kadar geerlidir.
2644 SAYILI KANUNDA EK VE DEKLK YAPAN MEVZUATIN YRRLKTEN KALDIRDII KANUN VE HKMLER GSTERR LSTE

Yrrlkten Kaldrlan Kanun veya Kanun Hkmleri  Yrrlkten Kaldran Mevzuatn
Tarihi Says Maddesi
ehir ve kasabalarda muhtarln ilgasna dair 2295 numaral kanun ve Memurin Kanununun 47inci maddesine bir fkra eklenmesine dair 960 numaral Kanun ile 1111 numaral Askerlik ve 2613 numaral Askerlik ve 2613 numaral Kadastro ve Tahriri ve 2644 numaral Tapu Kanunlarnn 27/11/1984 tarih ve 4541 sayl Kanunda yazl muhtarla ait vazifeler hakndaki hkmleri 10/4/1944 4541 24
716 sayl Borlanma Kanununun 3 nc maddesi ve 2490 sayl Artrma, Eksiltme ve hale Kanununun 56 nc maddesinin 2 nci fkras ve 2510 sayl skan Kanununun 17 nci maddesine bal toprak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkarlara yarm istihkak toprak verileceine dair olan fkras ile 20. ve 21 inci maddeleri ve 22/12/1934 tarih ve 2644 sayl Tapu Kanununun 6nc maddesi hkmleri ve arazi datlmas hakkndaki dier makamlarn yetkileri 11/6/1945 4753 64
22/12/1934 tarih ve 2644 sayl Tapu Kanununun 15 inci maddesinin birinci fkras 18/1/1950 5516 12
22/12/1934 tarih ve 2644 sayl Tapu Kanununun 29 uncu maddesi 25/2/1952 5887 126-c
43 sayl Trk Kanunu Medenisinin 442,445, 446 ve 540nc maddeleri ile 2644 sayl Tapu
Kanununun 5 inci maddesi
4/11/1990 3678 31
22/12/1934 tarih ve 2644 sayl Tapu Kanununun 7nci maddesi  16/2/1995 4070 15

2644 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHNi GTERR LSTE
Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle Giri Tarihi
4541 - 15/4/1944
4753 - 15/6/1945
5516 - 23/1/1950
5520 - 31/1/1950
5887 - 29/3/1952
6217 - 9/1/1954
 79   - 23/10/1962
2421 - 8/3/1981
 3000  - 1/5/1984
3029  - 23/6/1984
3163 - 22/3/1985
3278 -  6/5/1986
3678 23/11/1990
4358 - 4/4/1998

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta