EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 129
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188603
   
 

SIK SORULAN SORULAR

Kat irtifak tesis etmek iin gerekli belgeler nelerdir.?

zerine kat irtifak tesis edilecek arsann maliki birden fazla ise,ortak malikler varsa, bu halde tm veya temsilcilerinin talebi gereklidir.


stenecek belgeler:


1-Dileke,


2-Liste


3-Genel naat Projesi ve vaziyet plan


4-Ynetim plan


Kat irtifaknn tesisi herhangibir harca tabi deildir.Kat irtifak kurulu tapulu arsay kat mlkiyeti tapusuna dntrmek iin hangi belgeler gereklidir.?Bir tanmaz hibe etmek zere Tapu Sicil Mdrlnne ba vurulmas halinde devir ilemleri ve cretleri nelerdir. ?
Yaplacak ba ilemine ilikin bilgi ve belgeler aada maddeler halinde sralam olup, tanmaznzn kaytl bulunduu Tapu Sicil Mdrlmze sz konusu belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir


Ba ,bir bedel veya bakaca bir karlk alnmakszn bir maln mlkiyetinin bir bakasna devredilmesi ilemidir.(BK.234) Reit ve mmeyyiz olmayan kiiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi ba yapamazlar. Vasi vesayet altndaki kimsenin maln balayamaz.
Anne-baba'da velayetleri altndaki kn maln satabildii halde balayamaz.
BK. 242 maddesine gre;Ba kabul edenin ba yapandan nce lmesi halinde tanmazn mlkiyetinin ba yapana (eski malike) geri dnmesidir.
Buna Rcu artl Ba diyoruz.


stenen Belgeler;


 1-leme konu tanmaz mala ait tapu senedi yoksa tanmazmaln ada ve parsel numaras belirtir belge veya malikin szl beyan,
 2-Taraflarn fotorafl nfus czdan,pasaport veya avukat kimlii ile vesikalkm fotoraflarnz,TC Kimlik ve Vergi Numaras
 3-lem taraflarnda temsilci sfat ile katlan var ise tems,ile ilikin belge(vekaletname gibi.)


lemin mali yn;


 1-492 sayl harlar kanunu ile ilgili (4) sayl tarifenin (4.a) pozisyonu gereince balanan tanmaz maln ve mlkiyetten gayri ayni haklarn genel beyan dneminde beyan edilen deerinden (dier yllarda bir nceki senenin emlak deerine her yl VUK uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran uygulanarak bulunacak deerden) az olammak zere beyan edilen deeri zerinden binde 54 orannda tapu harc,ba kabul edenden tahsil edilir.
 2-Ayrca tanmazn varsa veraset ve intikal vergisiile vakf taviz bedel iliii kestirilir.
 3-Ba ileminden sonra,veraset ve intikal vergisi ynnden tapu sicil mdrlnce vergi dairesine duyuruda bulunulur.
 4-Dner Sermaye letmesince berlirlenen tarifeye gre cret tahsil edilir.Ksaltma :
BK : Borlar Kanunu


lk Tesis Kadastrosu almalar nasl yaplr genel olarak takibedilen yol ve ilgililerince yaplmas gerekenler nelerdir ?
lk Tesis Kadastrosu almalar;


Kadastro blgesi saylan ilelerin idari snrlar iinde kalan sahann kadastro alma alanlarna blnmesi suretiyle yaplr.


Kadastro blgesindeki belediye snrlar iinde bulunan mahalleler ile kylerin her biri bir alma alan saylr.Hangi ky veya mahallelerde alma yaplaca yllk i programlarnda belirtilir ve program erevesinde kadastro yaplr.Herhangi bir ky veya mahallenin kadastrosunun yaplp yaplmad veya o yln i programnda olup olmad, ilgili kadastro mdrlnden veya Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnden renilir.


Yllk i programnda belirtilen ky ve mahallelerde hangi tarihte kadastroya balanaca en az 15 gn nceden Kadastro Mdr tarafndan, alma yaplacak ky ve mahalle ile mcavirindeki ky ve mahallelerde ve blge merkezinde, allm vastalarla ilan edilir. Bu ilann bitiminden sonra kadastro teknisyenleri alma alanna gnderilir ve kadastro teknisyenlerince alma alannn snr belirlenip krokisi dzenlenir.


alma alan snr iindeki tanmaz mallarn, ada ve mevki esasna gre snrlandrma ve tespiti yaplr. Kadastrosuna balanlacak olan ada ve mevki, almalara balamadan en az 7 gn nceden kadastro teknisyenlerince alma yaplan ky ve mahallede ilan ettirilir ve bu ilann bitimini takiben snrlandrma ve tespit almalarna balanr.


Tanmaz mallar kadastro teknisyenlerince, hazr bulunduklar takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kaytlar ile dier belgeler, muhtar ve bilirkiilerin bilgilerine bavurulmak suretiyle incelenir ve zemine uygulanr. Muhtar ve bilirkiilerin beyan ve ifadelerinden edindikleri bilgilere gre, kadastro teknisyenlerince tanmaz mallarn snrlandrma ve tespitleri yaplarak kadastro tutanaklar dzenlenir.


Kadastro harlar, son beyan dnemine ait emlak vergisi deeri zerinden ve ilgililerin snrlandrma ve tespit srasnda hazr bulunup bulunmadna gre deiik oranlarda hesaplanr.lk Tesis Kadastrosu almalarnda kimler bulunur nasl belirlenirler. ?
lk Tesis Kadastrosu almalarndaki Kadastro Ekibi ; En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya ky muhtar ile bilirkiiden oluur.

Kadastro mdr, alma alannn ilann mteakip alma alan, belediye hudutlar iinde ise ilgili belediye bakanlndan, ky hudutlar iinde ise ky muhtarlndan kadastro ekipleri ile birlikte grev yapmak zere on be gn iinde alt adet bilirkii (alma alannda birden fazla ekip grev yapacaksa dier her ekip iin ayrca bilirkii) semelerini ister.

Bilirkiiler, belediye meclisi veya ky derneince salt ounlukla seilir. ounluk salanamad taktirde toplant ertesi gne braklr. kinci toplantda bulunanlarn ounluu ile seilir.

Belediye meclisinin toplant halinde olmad zamanlarda bilirkiiler, belediye encmenince seilebilir.

lk Tesis Kadastrosu almalarnda itirazlar nasl yaplar? sresi ne kadardr? almalar ne zaman askya alnr.?
lk Tesis Kadastrosu almalarnda;


Kadastro tutanann dzenlendii tarihten itibaren kadastro ekibinin alma alanndaki ilerinin bittii tarihe kadar, uygulanan belgenin geerlilii hakknda yaplan belgeye dayal itirazlar, kadastro komisyonunca incelenir. Bu tarihten sonra itiraz olanlarn 30 gnlk ask ilan sresi ierisinde yetkili Kadastro Mahkemesinde dava amas gerekir.

tiraz, kadastro mdrlne veya alma alanndaki kadastro teknisyenliine alma alannda llmedik tanmaz kalmadna dair tutanan dzenlendii tarihe kadar yaplabilir. Herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar mdrlke komisyona intikal ettirilmez ve bu husus ilgilisine bir yaz ile duyurulur. Bu duyuruda, ask ilan sresi ierisinde Kadastro Mahkemesinde dava alabilecei bildirilir. Belgeye dayal yaplan itirazlarn sonucu ise ask ilan cetvellerinde gsterilir ve taraflara ayrca tebligat yaplmaz.

Kadastro almalar tamamlandktan sonra, snrlandrma ve tespiti yaplm olan tanmaz mallarn kadastro sonular, ask ilan cetvelleri dzenlenmek suretiyle 30 gn mddetle kadastro mdrlnde, tanmaz mallarn bulunduu ky veya mahalle muhtarnn alma yerinde ve ayrca, belediye tekilat varsa belediye bakannn gsterecei yerde ilan edilir.Bu ilan ahsen tebli hkmnde olup, itirazlar olanlarn bu sre iinde yetkili kadastro Mahkemesinde dava amalar gerekir.

Ask ilan sresi iinde dava almayan parsellerin tespitleri kesinletirilerek tapuya tescil edilir. Tespitleri kesinleen parsellerde tespitlere ynelik idari yoldan resen bir iptal, deiiklik veya dzeltme (teknik hatalar hari) yaplamaz.

Ask ilan sresi iinde dava aamayanlarn, hak iddiasnda bulunduu parselin tespitinin kesinletii tarihten itibaren mahallin Hukuk Mahkemelerinde genel hkmlere gre dava ama haklar vardr. Bu 10 yl hak drc sre olup, bu sre getikten sonra, kadastrodan nceki sebeplere dayanlarak snrlandrma ve tespitlere kar itirazda bulunulamaz ve dava alamaz.
Mirasn intikali nasl yaplr. Ka trl intikal ilemi vardr.?
Mirasn intikali: mahkemelerden alnacak veraset belgeleri gereince yaplr.


Veraset belgesinin asl veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Mdrlne ibraz gerekir.ntikal ilemi 2 ekilde yaplr;


a) tirak halinde intikallerde miraslardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir.


b) Hisseli mlkiyet olarak intikalinin yaplmasnda ise miras veya temsilcilerinin tmnn intikali talep etmeleri gerekir.


Tespit etmek istediiniz tanmazlarn ait olduu ilenin Tapu Sicil Mdrlklerine mracaat etmeniz gerekir.  


Mirasn elbirlii halinde intikali (tirak Halinde)
Ksa Bilgi:
Tapu sicilinde kaytl tanmaz mal malikin lm halinde, mlkiyet hakknn mahkemeden alnm veraset belgesinde veya veraset ilamnda belirtilen miraslarna Medeni Kanunun hkmlerine gre intikal suretiyle tescili ilemine mirasn intikali denir.


Veraset senedinde miraslarn hisselerinin gsterilmi olmas, (itirakin) bozulduu anlamna gelmez. Elbirlii halinin bozulmu olabilmesi iin veraset senedinde bu hususun aka hibir yoruma mahal kalmakszn belirtilmi olmas gerekir.


Miraslar adna itirak halinde intikalen tescil iin tm miraslarn istemine gerek olmayp, bir tek miras da itirak halinde intikal ilemini yaptrabilir.


Tapu sicil mdrl veraset senedinde tereddt ederse ayrca murisin kaytl olduu nfus mdrlnden vukuatl nfus kayt rnei isteyebilir.


Mirasn intikali bedelsiz edinim (ivazsz iktisap) ekli olduundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin iin tapu sicil mdrlnce ilem tarihinden itibaren en ge 15 gn iinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve iliik kesme belgesi getirilmedike tanmazn veya hissenin devrinin yaplmamas ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir.


stenecek Belgeler:
- ntikali istenen tanmaz maln varsa tapu senedi, yoksa tanmaz mallarn ada ve parsel numarasn belirtir belge veya miraslardan birinin szl beyan,
- ntikal isteminde bulunan miras veya yetkili temsilcinin fotorafl nfus czdan veya pasaportu,
- ntikal talebi, temsilci tarafndan yaplyor ise ayrca temsile ilikin belge,
- Tapu senedine fotoraf yaptrlmas isteniyor ise, talepte bulunan mirasnn veya miraslarn intikali istenen tanmaz mal says kadar son alt ay iinde ekilmi 6 x 4 cm. byklnde vesikalk fotoraf.


- Medeni Kanunun yrrlk tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki lmlerde murise ait veraset ilam veya belgesinin asl veya mahkeme veya noterce onayl rnei


- Medeni Kanundan nceki lmlerde (4 Ekim 1926 tarihinden nceki lmlerde) mahalle veya ky ihtiyar kurulunca dzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alnm veraset belgesinin asl veya onayl rnei,


- Tanmaz maln nitelii bina ise deprem sigortas aranr.


Mali Yn:
- 492 sayl Harlar Kanununa ekli (4) sayl Tarifenin 3. Pozisyonuna gre; ntikale konu olan tanmaz mallarn genel beyan dneminde beyan edilen emlak vergisi deerinden (dier yllarda bir nceki senenin emlak vergisi deerine her yl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran uygulanarak bulunacak deerden az olmamak zere) ilgililerce beyan edilen deerleri zerinden Binde 9 orannda tapu harc tahsil edilir.


- Dner Sermaye letmesince belirlenen tarifeye gre cret tahsil edilir.


- Dner Sermaye creti her yevmiye iin bir adet tahsil edilir. ntikal eden tanmaz saysnn nemi yokturMirasn payl mlkiyet olarak intikali (Mterek Mlkiyet)
Ksa Bilgi:
Mahkemeden alnm veraset belgesi ile belirlenen malikin, bu belgede gsterilen miraslarnn adna hissedarlk esasna gre kanuni paylar orannda intikali ilemidir.


Mirasn dorudan doruya payl (payl) mlkiyet esasna gre tescili iin tm miraslarn veya yetkili vekillerinin elbirliini (itirak halini) bozduklarna dair istemi olmas veya bu ynde bir mahkeme karar getirilmesi gerekir.


Bunun yannda veraset senedinde aka elbirliinin (itirak halinin) bozularak payl (mterek) mlkiyet veya hissedarlk esasna geildii yazl ise tek mirasnn istemi ile dorudan payl (mterek) mlkiyet esasna gre intikal yaplabilir. Ayrca veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili iin ilemden sonra en ge 15 gn iinde vergi dairesine ihbarda bulunulur


stenecek Belgeler:
- ntikali istenen tanmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa tanmaz maln ada ve parsel numarasn belirtir belge veya miraslarnn szl beyan,
- Veraset belgesinde itirak hali zlerek paylar belirlenmise bir mirasnn, belirlenmemise tm miraslarn veya yetkili temsilcilerinin fotorafl nfus czdanlar veya pasaportlar.
- Tm miraslarn intikali istenen tanmaz mallarn says kadar son alt ay iinde ekilmi 6 x 4 cm. byklnde vesikalk fotoraflar.
- ntikal talebi, temsilci tarafndan yaplyor ise, ayrca temsile ilikin belge,
- Medeni Kanunun yrrlk tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki lmlerde murise ait veraset belgesinin asl veya mahkeme veya noterce onayl rnei


- Medeni Kanundan nceki lmlerde (4 Ekim 1926 tarihinden nceki lmlerde) mahalle veya ky ihtiyar kurulunca dzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alnm veraset belgesinin asl veya onayl rnei,


- Tanmaz maln nitelii bina ise deprem sigortas aranr.


 Mali Yn:
- 492 sayl Harlar Kanununa ekli (4) sayl Tarifenin 3. Pozisyonuna gre; ntikale konu olan tanmaz mallarn genel beyan dneminde beyan edilen emlak vergisi deerinden (dier yllarda bir nceki senenin emlak vergisi deerine her yl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran uygulanarak bulunacak deerden az olmamak zere) ilgililerce beyan edilen deerleri zerinden, Binde 9 orannda tapu harc tahsil edilir.


- Dner Sermaye letmesince belirlenen tarifeye gre cret tahsil edilir. Dner Sermaye creti her yevmiye iin bir adet tahsil edilir. ntikal eden tanmaz saysnn nemi yokturTapu ve Kadastro Harlar nereye denir.?
Tapu ve Kadastro Harlar;


02.07.1964 gn ve 492 Sayl Harlar kanununun 66. maddesi "Tapu ve Kadastro Harlar ilemin yapld yerin vergi dairesine denir" eklinde olup, 67 . maddesi ise Maliye Bakanlnn yetkili kld ilgili kurulular (rnein Ziraat Bankas ) tarafndan da tahsil olunabilir.


Tapu ve Kadastro Dairelerinin harlar tahsil etme yetkileri yoktur.


Bir ev almak istiyorum. Hangi belgeler gerekiyor, ilemin mali yn nedir.?
Ksa Bilgi


Sat, bir maln mlkiyetinin belli bir bedel karlnda bir bakasna devredilmesi ilemidir (BK.182).


Sat szlemesinin iki unsuru vardr. Bunlar satlan tanmaz mal ve sat bedelidir. Sat bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Az veya ok belirlenebilir. Tapu sicil mdrlnn bu bedelin az veya ok olduu ynnde mdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil mdrl, sat bedelinin emlak beyan deerine yeniden deerleme oran uygulanmak suretiyle bulunacak deerden dk olmamas gerektiini, aa olmas halinde aradaki farkn Vergi Usul Kanununa gre cezal olarak tahsil edileceini resmi senede yazarak taraflara hatrlatr. Sat bedelinin ok dk gsterilmesi halinde, mdrlk ilem yapmaktan kanamaz. Satcnn istemi halinde sat bedelinden arta kalan ksm iin kanuni ipotek tesis edilebilir. Satc sat bedelinin tamamn aldn beyana zorlanamaz. Sat bedelinin denmesi konusunda taraflar arasndaki hususlar ve vadeler resmi senede yazlr


stenecek Belgeler


- Satlmas istenilen tanmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa tanmaz maln ada ve parsel numarasn belirtir belge veya malikin szl beyan,


- Satc ve alclarn fotorafl nfus czdanlar veya pasaportlar ile satclarn birer, alclarn ikier adet son alt ay iinde ekilmi 6 x 4 cm. byklnde vesikalk fotoraflar,


- stem, taraflarn temsilcisinden geliyor ise, temsile ilikin belge (vekaletname, vasi karar, kayym karar vb.) ile temsilcinin fotorafl nfus czdan ve bir adet vesikalk fotoraf,


- stem, bir tzel kii adna yaplyorsa tzel kiinin tanmaz mal tasarrufuna izinli olduunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi (Tapu K.2),


- Satc ve alcnn vergi kimlik numaralarn gsterir vergi dairesinden alnm belge.


- Tanmaz maln nitelii bina ise Deprem Sigortas aranr.


lemin Mali Yn


- Sat ileminin tapu siciline tescili iin, 492 sayl Harlar Kanununa ekli (4) sayl Tarifenin 20.a pozisyonu uyarnca genel beyan dneminde beyan edilen emlak vergisi deerinden (dier yllarda bir nceki senenin emlak vergisi deerine her yl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenecek yeniden deerleme oran uygulanarak bulunacak deerden) az olmamak zere, sat iin beyan edilen deer zerinden satc ve alcdan ayr ayr, Binde 15 orannda tapu harc tahsil edilir.


- Dner Sermaye letmesince belirlenen tarifeye gre cret tahsil edilir.


- Ayrca, tanmaz maln varsa veraset ve intikal vergisi iliii kestirilir..


- Veraset ve intikal vergisi iliii olup olmadn anlamak iin, satacak kimsenin bu tanmaz mal ba veya intikal gibi bedelsiz bir ekilde iktisap edip etmediine baklr. Bedel demeden iktisap etmi ise vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi kesildiine veya bu vergiden muaf olduuna dair yaz getirmesi istenir.Kendi zerime tapu kayd olan konutumu satmak istiyorum. Bu ilemin maliyeti ne kadardr.?
Tanmaz ile ilgili gsterilen sat bedelinin, binde 15 orannda alc, binde 15 orannda satc tapu harc demektedir. Ayrca satc 68 YTL dner sermaye harc der.

Herhangibir tanmaza ait bilgiye eriebilirimiyim.?
Gayrimenkul mallara ilikin her trl bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese aktr. lgilisini inanlr klan herkes, tapu ktndeki ilgili sayfann ve bilgilerinin tapu memuru nnde kendisine gsterilmesi veya rneklerinin verilmesini isteyebilir.. "  hkmndedir  )  ile Tapu Sicil Tznn 101. maddeleri gereince sadece ilgilisine alenidir.
Gayrimenkuln kaytl bulunduu yer Tapu Sicil Mdrlne mracatnzla ilgilisi olduunuzun tespitine mtaakip tanmaz ile ilgili bilgiye eriebilirsiniz.

potein kaldrlmas
Bankadan ipotek kaldrlmas ile ilgili yazy Tapu Sicil Mdrlne gtrmeniz halinde yevmiye numaras verilerek ilem tamamlanr.


7.90YTL har gideriniz olur.

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta