EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 126
 Online Ziyaretçi : 2
 Toplam Ziyaret : 1188600
   
 

DEPREM VERGS - YASA METN

7/8/1999 VE 12/11/1999 TARHLERNDE MARMARA BLGES VE CVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMN YOL ATII EKONOMK KAYIPLARI GDERMEK AMACIYLA BAZI MKELLEFYETLER HDASI VE BAZI VERG KANUNLARINDA DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

BRNC BLM

Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi
Verginin mkellefi
MADDE 1. Aada saylan mkellefler ek gelir ve ek kurumlar vergisine tabidir.
a) 1998 yl kazan ve iratlarn yllk beyanname ile beyan eden gelir veya kurumlar vergisi mkellefleri,
b) 1998 yl ticari ve mesleki kazanlar gtr usulde tespit edilen gelir vergisi mkellefleri,
c) Bu Kanunun yaymland tarihte cret geliri elde eden ve 1998 ylnda elde ettikleri cretlerinin vergi matrah toplam 12 milyar liray aan cretliler. (Ynetim ve denetim kurullar bakan ve yeleri ile tasfiye memurlarna bu sfatlar dolaysyla denen veya salanan para, ayn ve menfaatler dahil)
Verginin konusu, matrah ve oran
MADDE 2. Ek gelir ve ek kurumlar vergisi;
a) Gelir ve kurumlar vergisi mkelleflerinin 1998 yl gelir ve kurumlar vergisi matrahlar zerinden %5,
b) 1998 yl ticar ve meslek kazanlar gtr usulde tespit edilen gelir vergisi mkelleflerinin; 1998 ylna ilikin gtr matrahlar zerinden %5,
c) 1 inci maddenin (c) bendinde saylan cretlilerin; 1998 ylnda elde ettikleri cretlerinin gelir vergisi matrah toplam zerinden %5,
orannda alnr.
Muaflklar
MADDE 3. Aada yazl mkellefler ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaftr.
a) 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihleri itibariyle, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu llerinin merkez ve ilelerinde gelir ve kurumlar vergisi mkellefiyeti bulunanlar (depremde zarar grmediini veya vergi demek istediini beyan edenler hari) ile bu illerdeki iyerlerinde fiilen alan cretliler,
b)17/8/1999 veya 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremde; varlklarnn en az yzde onunu (tevsik edilmek kaydyla), eini veya birinci derece kan hsmlarndan birini kaybedenler.
Bu maddenin uygulamasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.
stisnalar
MADDE 4. cret gelirlerinin 12 milyar liras ek gelir vergisinden mstesnadr
Beyan ve deme
MADDE 5. Ek gelir ve ek kurumlar vergisi, aada belirtilen srelerde beyan zerine veya idarece tarh edilerek denir.
a) 1998 ylna ilikin olarak verilmesi gereken yllk Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleriyle beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar zerinden hesaplanan ek gelir ve ek kurumlar vergisi, bu kanunun yaym tarihinden itibaren bir ay iinde ayr bir beyannameyle beyan edilir. denmesi gereken vergi, ilki beyanname verme sresi iinde, dierleri beyanname verme sresinin bittii ay izleyen ikinci, drdnc, altnc, sekizinci ve onuncu aylarda olmak zere alt eit taksitte denir.
b) 1998 yl ticar veya meslek kazanlar gtr usulde tespit edilen Gelir Vergisi mkelleflerinin, gtr matrahlar zerinden hesaplanan ek gelir vergisi, bu kanunun yaym tarihinden itibaren bir ay iinde idarece tarh edilir ve ilki tarh sresinde, dierleri 2000 ylnn haziran ve ekim aylarnda olmak zere eit taksitte denir.
c) 1998 takvim yl cretlerinin vergi matrah 12 milyar liray aan cretlilerin, bu cretleri iin hesaplanp denmesi gereken ek gelir vergisi, cretlilerin bu kanunun yaym tarihinde kendilerine cret demesinde bulunan iverene, 1998 ylnda elde ettii cretlerinin Gelir Vergisi matrahn bildirmeleri zerine, iverenlerce bu kanunun yaym tarihinden sonraki birinci, nc, beinci, yedinci, dokuzuncu ve onbirinci cret demesinden tevkif edilmek suretiyle alt eit taksitte denir. Tevkif edilen bu vergi muhtasar beyannameyle beyan edilir.

KNC BLM
Ek Emlak Vergisi
MADDE 6. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde yazl bina, arsa ve araziler, 1999 yl emlak vergisi matrahlar zerinden bir defaya mahsus olmak zere ek emlak vergisine tabidir.
"Sahip olunan konutlardan brt alan 120 metrekareyi gemeyen ve mkellefe seilen bir tanesi ile;
- Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova llerinin merkez ve ilelerinde bulunan bina, arsa ve araziler,
- 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremde varlklarnn en az yzde 10'unu (tevsik edilmek kaydyla) eini veya birinci derece kan hsmlarndan birini kaybedenlerin bina, arsa ve arazileri,
bu vergiden mstesnadr. Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflk ve istisnalar, bu vergi bakmndan da geerlidir."
1999 ylnda bina ve arazi vergisi mkellefi olanlar, bu verginin de mkellefidirler. 1998 yl genel beyan dneminde veya 1998 ylnda ortaya kan ve vergi deerini tadil eden nedenlerle verilen beyannameler bu vergi iin de verilmi saylr. Bu vergi, 1999 yl emlak vergisi matrah zerinden, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlerde belediyelerce hesaplanr. Hesaplanan vergi, bakaca bir ileme gerek olmakszn tahakkuk etmi saylr.
Bu Kanunun yaym tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi verilmemi olmas halinde vergi, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesine gre belirlenecek emlak vergisi matrah zerinden tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk eden bu vergi, mkelleflerce 1999 yl Aralk ve 2000 yl Mart aylarnda olmak zere iki eit taksitte denir. Belediyeler, bu madde uyarnca tahsil ettikleri vergileri, tahsilat takip eden ayn 20 nci gn akamna kadar muhtasar beyanname ile bal bulunduklar vergi dairesine beyan ederek derler.
Tahsil ettikleri vergiyi yukarda belirtilen sre iinde vergi dairesine yatrmayan belediyelerden, yatrmaya mecbur olduklar vergiler, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre gecikme zamm tatbik edilerek tahsil edilir.

NC BLM
Ek Motorlu Tatlar Vergisi
MADDE 7. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayl Motorlu Tatlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 nc maddelerinde yer alan (I),(II), (III) ve (IV) sayl tarifelere gre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yaymland tarihte ilgili sicilde kaytl bulunan tatlar, bir defaya mahsus olmak zere, 1999 yl iin tahakkuk ettirilen motorlu tatlar vergisi tutar kadar, ek motorlu tatlar vergisine tabidir.
Ancak, bu kanunun 3 nc maddesine gre ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar ile 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde eini veya birinci derece kan hsmlarndan birini kaybedenlere ait tatlar, depremde hasar grd tevsik edilecek tatlar, mnhasran yolcu ve yk tama faaliyetinde bulunanlarn tamaclk faaliyetinde kullandklar tatlar ek motorlu tatlar vergisine tabi deildir.
Ek motorlu tatlar vergisi, bu Kanunun yaym tarihinde tahakkuk etmi saylr.
Kanunun yaym tarihinde ilgili sicilde adlarna kaytl tat bulunan gerek ve tzel kiiler, bu tatlar dolaysyla 1999 yl iin tahakkuk eden motorlu tatlar vergisinin yllk tutarn, ek motorlu tatlar vergisi olarak birinci taksiti, bu kanunun yaymn izleyen ayn sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2000 ylnn Mart aynn sonuna kadar olmak zere iki eit taksitte tatn kaytl olduu yerin vergi dairesine derler.

DRDNC BLM
zel letiim Vergisi
MADDE 8. 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak zere her nevi cep telefonu iletmecileri tarafndan verilen (n demeli kart satlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleme hizmetleri (Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilelerindeki abonelere verilecek hizmetler hari) %25 orannda zel iletiim vergisine tabidir. Verginin mkellefi cep telefonu iletmecileridir. Bu verginin matrah, katma deer vergisinin matrahn oluturan unsurlardan teekkl eder. zel iletiim vergisi, katma deer vergisi matrahna dahil edilmez. Bir aya ait zel iletiim vergisi takip eden ayn 15 inci gn mesai saati sonuna kadar katma deer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek ayn sre iinde denir. Bu maddede hkm bulunmayan hallerde 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanunu hkmleri uygulanr. Her nevi cep telefonu iletmecileri tarafndan imtiyaz szlemeleri uyarnca Hazineye denecek payn hesaplanmasnda zel iletiim vergisi dikkate alnmaz. Her ay tahakkuk edecek %25 oranndaki zel iletiim vergisi faturalarda gsterilir.

BENC BLM
zel lem Vergisi
MADDE 9. 31/12/2000 tarihine kadar ulgulanmak zere, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin A fkrasnda belirtilen ilemler ve ktlar iin denen eitime katk pay tutar kadar ayrca zel ilem vergisi denir. 16/8/1997 tarih ve 4306 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin A fkrasnn 10, 11 ve 12 numaral bentlerinde yer alan hkmler zel ilem vergisi hakknda da uygulanr.
zel ilem vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hkmleri ile 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.
Bakanlar Kurulu, zel ilem vergisi tutarlarn 4306 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin (A) fkrasnn 13 numaral bendine bal kalmakszn ayr ayr veya birlikte on katna kadar artrmaya yetkilidir.

ALTINCI BLM
Ortak Hkmler
Kanunlarn uygulama alan
MADDE 10. Bu Kanunun uygulamasnda aadaki hususlar dikkate alnr.
a) Bu Kanun kapsamndaki vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilikin olarak bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde; 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu, 197 sayl Motorlu Tatlar Vergisi Kanunu, 1319 sayl Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayl mme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.
b) Dar mkellefiyette, mkellefin Trkiyedeki daim temsilcisi, birden fazla daim temsilcinin mevcut olmas halinde mkellefin tayin edecei, daim temsilci tarhiyat tarihine kadar herhangi bir tayin yaplmamsa daim temsilcilerden herhangi birisi, daim temsilcinin bulunmamas halinde, kazan ve iratlar dar mkellefe salayanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili devlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanl, vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla dar mkellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir.
c) Bu Kanuna gre denen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasnda gider olarak kabul edilmez ve hibir vergiden mahsup edilmez.
d) Bu Kanuna gre denecek vergilere ilikin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin ekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.
e) Bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak tarh dnemi getikten sonra bulunan matrah farklar zerinden de ikmalen, resen ve idarece tarhiyat yaplr.
f) Bu Kanuna gre tahsil edilen ve vergiler zerinden 2. 2.1981 tarihli ve 2380 sayl Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayl Kanuna gre mahall idarelere pay verilmez.

YEDNC BLM
Dier Hkmler
Yneticilerin sorumluluu
MADDE 11. 233 sayl Kamu ktisad Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda bulunan iktisad devlet teekklleri, kamu iktisad kurulular, bunlarn messeseleri, bal ortaklklar ve itirakleri, belediyeler ile bunlara bal iletmelerin ynetim kurulu veya ynetim komitesi bakan ve yeleri ile belediye bakanlar bu kurulularn mkellef veya sorumlu sfatyla bu Kanun uyarnca tahsil ettikleri vergiler ile bu Kanunun yaym tarihini izleyen ayn bandan itibaren 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 60 nc maddesine istinaden tahsil ettikleri ek verginin ilgili tahsil dairesine zamannda ve tam olarak denmesini salamakla ykmldrler. Bu ykmlle uymayan kiiler adna, zamannda denmeyen vergi, pay ve fonlarn % 10u tutarnda ceza kesilir ve bu ceza 6183 sayl me Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uyarnca mterek ve mteselsilen sorumluluk esasna gre tahsil edilir.
MADDE 12. 21.2.1963 tarihli ve 210 sayl Deerli Ktlar Kanununun 3 nc maddesinin sonuna;
"ekler ilgili bankalarca bastrlr ve satlr. Satlan eklerin (genel ve katma bteli idareler, il zel idareleri ve belediyelere verilen ekler hari) deerli kt bedelleri, bankalarca her ayn yedinci gn akamna kadar ilgili mal sandklarna denir."
Hkm ile ayn Kanuna bal deerli ktlar tablosunun sonuna;
"14 nc banka ekleri (herbir ek yapra) 600 000" ibaresi eklenmitir.
MADDE 13. 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayl Akaryakt Tketim Vergisi Kanununun 4 nc maddesinin ikinci fkrasndaki % 300 (yzde yz) ibaresi, % 500 (yzde beyz) olarak deitirilmitir.
MADDE 14. 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle binalarnn veya ticar, zra, sna ya da meslek faaliyete mahsus varlklarnn zarar grd hasar tespit komisyonlarnca belirlenen kii veya kurululara, Bakanlar Kurulu kararlar kapsamnda bankalarca alacak veya ertelemeye tabi tutulacak krediler ve bu kredilerin teminatna ilikin ilem ve katlar, 488 sayl Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayl Harlar Kanunu gereince alnmakta olan Damga Vergisi ve harlardan ve bankalarn bu krediler ile ilgili olarak her ne nam altnda olursa olsun lehlerine aldklar paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadr.
stisna konusu ilemi yapacak kurum ve kurulular, hasar tespit komisyonu raporu hari bakaca bir belge talep etmeksizin istisnayi re'sen tatbik ederler.
Vergi, resim ve har istisnasn uygulayan kurum ve kurulular, ilemin yapld veya kadn dzenlendii tarihi izleyen 30 gn iinde ilgililerin bal bulunduu vergi dairesine gerekli bildirimde bulunmak zorundadrlar.
MADDE 15. 13/04/1994 tarihli ve 3984 sayl Radyo Televizyon Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve st Kurulun gelirleri arasnda yer alan reklam gelirlerinden alnacak paylar ile yayn izni ve lisans cretlerinden elde edilen gelirlerin; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen gelirler ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 29 uncu maddesi gereince Rekabet Kurumu adna elde edilen gelirlerin; stanbul Menkul Kymetler Borsasnda yaplan i ve ilemler nedeniyle alnan menkul kymet kotasyon ve tescil cretleri ile kurtaj cretlerinden denecek borsa paylarnn, Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yaplan tescil ve kaytlar nedeniyle alnan cretlerin, bu Kanunun yaym tarihine kadar birikmi tutarlar (faiz, repo, pay, alm-satm fark ve benzeri adlarla elde edilen her trl gelir dahil) ile bu Kanunun yaymn izleyen tarihten 31/12/2000 tarihine kadar her ay sonu itibariyle birikecek tutarlar zerinden, Maliye Bakannn teklifi ve Babakann onay ile belirlenecek oranlara gre hesaplanacak ksm, Btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilmek zere Maliye Bakan tarafndan belirlenecek sre iinde Maliye Bakanl Merkez Saymanlk Mdrlnn Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki hesabna yatrlr. Yukarda belirtilen kurum ve kurulular bu Kanunun yaymland tarihe kadar birikmi tutarlarn, Kanunun yaymn izleyen 10 gn iinde; bu Kanunun yaymn izleyen tarihten balamak zere her ayn gelir ve giderleri ile kasa ve banka mevcutlarn (ay sonu itibariyle birikmi tutarlarn) gsterir mal bilgileri ise izleyen ayn 7 nci gn sonuna kadar Maliye Bakanlna bildirir. Bu maddede belirtilen tutarlarn sresi iinde denmemesi halinde, denmeyen tutarlar 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre (gecikme zamm da uygulanmak suretiyle) takip ve tahsil edilir.
Faiz vergisi
MADDE 16. 1.1.2000 tarihinden itibaren uygulanmak zere, 1.12.1999 tarihinden nce ihra edilmi bulunan Devlet Borlanma Senetlerinden (zel Tertip Devlet Tahvilleri ve dviz cinsinden tahviller hari);
1) skontolu tahvil ve bonolara denen faizlerden, 1.12.1999 tarihinden itibaren;
a) vadesine 1-91 gn kalanlarda yzde 4,
b) vadesine 92-183 gn kalanlarda yzde 9,
c) vadesine 183 gnden fazla kalanlarda yzde 14,
2) yl vadeli deiken faizli ayda bir kupon demeli tahvil faizlerinden yzde 4,
3) ki yl vadeli sabit faizli ayda bir kupon demeli tahvil faizlerinden yzde 19,
orannda demeyi yapanlar tarafndan faiz vergisi kesilir. Kesilen vergi ilgili ay izleyen ayn 20 nci gn akamna kadar muhtasar beyanname ile beyan edilerek bu srede denir. denen vergiler hibir vergiden mahsup edilmez. Kendisine yaplan demelerden kesinti yaplanlar kesinti tutarn ticar kazanlarnn veya menkul sermaye iratlarnn tespitinde gider olarak dikkate alrlar.
1.12.1999 tarihinden sonra ihra edilmi bulunan devlet iborlanma senet faizleri bu vergiye tabi tutulmaz.
GEC MADDE: 17.08.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerde lenler ile bu depremdeki yaralanmalara bal olarak daha sonraki tarihlerde lenlerin miraslarna veraset yoluyla intikal eden mallar, Veraset ve ntikal Vergisinden mstesnadr.
Yrrlk
Madde 17. Bu kanunun 8, 9 ve 12 nci maddeleri yaym tarihini izleyen aybanda, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.
Yrtme
MADDE 18. Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

--------------------------------------------------------------------------------

GEREKE
Babakan Blent Ecevit bakanlndaki 57. Hkmet tarafndan 24 Austos 1999 tarihinde TBMM Bakanl'na sunulan tasarnn ''Genel Gereke''si yle:
GENEL GEREKE
lkemiz 17 Austos 1999 gn bir deprem felaketi yaamtr. Yaanan bu felaket nemli boyutta can ve mal kaybna yol am, daha bir hafta nce yrrle giren bir vergi kanununun ekonomik hayata yapmas beklenen olumlu etkininin iaretleri grlmeden, yeni ve byk bir kamu finansman ihtiyac ortaya kmtr.
Blgede meydana gelen ciddi boyutlardaki tahribatn ve zararn giderilerek hayatn mmkn olan en ksa srede normale dntrlmesi, Hkmetin temel amacdr. Depremin Devlet gelirlerinin yzde onbeine tekabl eden bir blmnn tahsil edildii blgede meydana gelmi olmasnn gelir kaybna da neden olaca gznne alndnda karlalan ykn boyutu daha ak bir biimde ortaya kmaktadr.
Kar karya bulunulan gelir ihtiyacnn salkl kaynann vergi olduu kukusuzdur. Bu amala hazrlanan Tasarda depremde zarar gren yurttalarmzn, getirilen ykmllklerin kapsam dnda braklmas prensibi benimsenmitir.
Bu Tasaryla;
1998 ylnda beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi matrahlar ile bu ylda elde edilen ve belli miktarn zerindeki cretler,
Bina, arsa ve araziler,
Motorlu tatlar,
Cep telefonlar,
zerinden bir defalk ek vergi denmesi ngrlmektedir. Ayrca bankalar tarafndan verilen ekler Deerli Ktlar Kanunu kapsamna alnmaktadr.
Bu dzenleme ile bir yandan depremde zarar gren yurttalarmzn yaralar sarlmaya allacak dier yandan ekonomide yeni yapsal sorunlar yaratlmadan bir sredir uygulanmakta olan ekonomik istikrar programnn devam salanacaktr. Tasar ile ayn zamanda toplumsal dayanmann hakiki bir rnei gerekletirilecektir.
(27.11.1999)

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta