EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 106
 Online Ziyaretçi : 2
 Toplam Ziyaret : 1188580
   
 

EMLAK VERGS KANUNU

Kanun Numaras : 1319
Kabul Tarihi : 29/7/1970
Yaymland R.Gazete : Tarih: 11/8/1970 Say: 13576
Yaymland Dstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662

Bu Kanunun yrrlkte olmayan hkmleri iin baknz
"Yrrlkteki Baz Kanunlarn Mlga Hkmleri Klliyat"
Cilt: 1 Sayfa: 1079
Bu Kanun ile ilgili tzk iin, "Tzkler Klliyat"nn kanunlara
gre dzenlenen nmerik fihristine baknz.

BRNC KlSIM
Bina Vergisi
BRNC BLM
Mkellefiyet
Mevzu
Madde 1 - Trkiye snrlar iinde bulunan binalar bu kanun hkmlerine gre Bina Vergisine tabidir.
Bina tabiri:
Madde 2 - Bu kanundaki bina tabiri, yapld madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su zerindeki sabit inaatn hepsini kapsar.
Bu kanunun uygulanmasnda Vergi Usul Kanununda yazl bina mtemmimleri de bina ile birlikte nazara alnr.
Yzer havuzlar, sair yzer yaplar, adrlar ve nakil vastalarna taklp ekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina saylmaz.
Mkellef:
Madde 3 - Bina Vergisini, binann maliki, varsa intifa hakk sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler der.
Bir binaya mterek mlkiyet halinde malik olanlar, hisseleri orannda m- kelleftirler. tirak halinde mlkiyette malikler vergiden mteselsilen sorumlu olurlar.
KNC BLM
Muaflk ve stisnalar
Daimi muaflklar:
Madde 4 - (Deiik birinci fkra: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aada yazl binalar, kiraya verilmemek artyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftr.((a), (b) ve (s) fkralar iin kiraya verilmeme art aranmaz.)
a) (Deiik: 17/7/1972-1610/1 md.) Katma bteli idarelere (Mazbut vakflar dahil), il zel idarelerine, belediyelere, ky tzel kiiliine, kanunla kurulan niversitelere ve Devlete ait binalar;
b) (Deiik: 17/7/1972-1610/1 md.) l zel idareleri, belediyeler ve kyler ile bunlarn tekil ettikleri birlikler veya bunlara bal messeselere ait;
aa) Su, elektrik, havagaz, mezbaha ve souk hava iletme binalar; bb) Belediye snrlar iindeki yolcu tama iletme binalar ve kapal du- rak yerleri;
c) (Deiik: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Kylere ve ky birliklerine ait tarm iletme binalar, souk hava depolar, imeler ve kaplcalar ile bunlar tarafn- dan kylnn umumi ve mterek ihtiyalarn karlamak maksadiyle iletilen hamam, amarhane, deirmenler ve ky odalar;
d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunlarn mtemilat;
e) Kamu menfaatlerine yararl derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi iletmelere ait olmamalar veya bunlara tahsis edilmi bulunmamalar ar- tiyle);
f) (Deiik: 17/7/1972-1610/1 md.) Kazan gayesi olmamak artiyle iletilen hastane, dispanser, salk, rehabilitasyon, tehis ve tedavi merkezleri, sana- toryum, prevantoryum, renci yurtlar, dknler evi, yetimhaneler, revirler, kreler, ktphaneler ve korunmaya muhta ocuklar koruma birliklerine ait yurtlar ve iyerleri ile benzerleri;
g) Dini hizmetlerin ifasna mahsus ve umuma ak bulunan ibadethaneler ve bunlarn mtemilat;
h) Zirai istihsalde kullanlmak artiyle makina ve alet depolar, zahire ambarlar, samanlklar, arabalklar, allar, ahrlar, kmesler, kurutma mahal- leri, bcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, ii ve beki bina, kulbe ve barakalar;
i) Su rnleri mstahsillerinin istihsalde kullandklar a ve alet depola- r, kaykhaneler, denizlerde ve gllerdeki ii ve balk kulbe ve barakalar;
(Yukarda "h" ve "i" fkralarnda yazl binalarn bir ksm ikamete ve bir ksm da mezkr fkralarda yazl maksatlara tahsis edilmi bulunduu takdirde vergi, yalnz ikamete tahsis olunan ksm iin uygulanr.)
j) (Deiik: 4/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildii Maliye ve Gm- rk Bakanlnca kabul edilen rhtm, iskele, dalgakran ve bunlarn mtemmim- leri ile, demiryollar ve kpr, rampa ve tnel, yeralt ve yerst geitleri, peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binalar ile yolcu salonlar, cer ve malzeme depolar gibi demiryolu mtemmimleri, Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrlne ait hava liman ve meydanlarndaki terminal binalar, teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sis- temlere ait laboratuvar ve bakm tesisleri, pist taksirut ve apron sahas ile s ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarn- da ve gerekse uu yollar zerindeki seyrsefer yardmc (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarda belirtilen sistem ve tesislerin mtemmimleri. (Dier depolar, ant- repolar, mstakil lojman ve mstakil idarehane binalar mtemmim saylmaz);
k) Her nevi su bentlar, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;
l) Yabanc devletlere ait olup elilik ve konsolosluk olarak kullanlan bi- nalar ile elilerin ikametine mahsus binalar ve bunlarn mtemilat (Karlk- l olmak artiyle) ve merkezi Trkiye'de bulunan milletleraras kurululara, milletleraras kurulularn Trkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;
m) (Deiik: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta- nnan vakflara ait binalar (Vakf senedindeki cihete tahsis edilmek artiyle);
n) Enerji nakil hatlar ve direkleri.
o) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Genlik ve Spor Bakanl Beden Terbiyesi Ge- ne Mdrlne tescil edilmi amatr spor kulplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi iletmelere ait olmamalar veya bunlara tahsis edilmeme- leri artiyle);
p) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Tarm kredi, tarm sat kooperatifleri, 1163 sayl Kanuna uygun olarak teekkl eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuraca kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Trkiye Milli Kooperatifler Birliinin ve Trk Kooperatifilik Kurumunun sahip olduklar ken- di hizmet binalar.
r) (Ek: 8/12/1980-2350/1 md.) Karlkl olmak artiyle Uluslararas And- lamalar hkmlerine gre aznlk saylan cemaatlara ait zel okul binalar.
s) (Ek: 16/10/1981-2536/1 md.) Trk Silahl Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanl dahil) glendirmek amacyla kurulmu vakflara ait binalar.
t) (Ek: 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binalar (mstakil bro ve mstakil lojman binalar hari.)
u) (Ek: 4/12/1985-3239/100 md.) Belediye ve mcavir alan snrlar dnda bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile gtr usulde Gelir Vergisine tabi mkellefler tarafndan bizzat iyeri olarak kullanlan binalar hari olmak zere, ticari, snai ve turistik faaliyetlerde kullanlan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacyla kullanlan binalar iin bu muafiyet uygulanmaz.)
Geici muaflklar:
Madde 5 - (Deiik: 17/7/1972-1610/2 md.)
a) Mesken olarak kullanlan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan az olmamak zere vergi deerinin 1/4 , inalarnn sona erdii yl takibeden bte ylndan itibaren 5 yl sre ile geici muafiyetten faydalandrlr. (1)
Bu binalarn, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanlmas ar- tiyle, satnalma veya sair suretle iktisap olunmas halinde de yukardaki muaflk hkm kalan sre iin uygulanr.
Mevcut binalara ilave yaplmas halinde, 33 nc maddenin (1) sayl bendi- ne gre beyan edilen deerden bu ksma isabet eden deer iin, yukarda yazl muafiyet ayn art ve sre ile uygulanr.
Binann, bina apartman ise dairenin, ksmen veya tamamen mesken olarak kul- lanlmamas halinde bu binaya veya daireye tannm bulunan muafiyet bu halin vukubulduu yl takibeden bte ylndan itibaren der.
b) Turizm Endstrisini Tevik Kanunu hkmleri dairesinde turizm messesesi belgesi alm olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mkelleflerinin ad geen kanun- da yazl maksatlara tahsis ettikleri ve iletmelerine dahil binalar, inalar-
-------------------
(1) Muafiyetle ilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayl kanunun 6 ve 9 uncu maddelerine baknz.
-------------------
nn sona erdii veya mevcut binalarn bu maksada tahsisi halinde turizm messe- sesi belgesinin alnd yl takibeden bte ylndan itibaren 5 yl sre ile geici muafiyetten faydalandrlr.
c) Deprem, su basmas, yangn gibi tabii afetler sebebiyle binalar yanan, yklan veya kullanlmaz hale gelen veya yangn, su baskn, yer kaymas, kaya dmesi, ve benzeri (Deprem hari) afetlerle zarar grmesi muhtemel yerler- deki binalarn vergi mkellefleri tarafndan afetin vukubulduu veya afete ma- ruz bulunduunun yetkili kurulua teblii tarihinden itibaren en ge 5 yl iinde afetin vukubulduu yerde veya kamu kurulularnca gsterilen yerlerde ina edilen binalar inalarnn sona erdii yl, kamu kurulularnca ilgili kanunlarna gre ina olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildik- leri yl takibeden bte ylndan itibaren 10 yl sre ile geici muafiyetten faydalandrlr. (Bu halde, bu maddenin (a) fkras hkm uygulanmaz.)
u kadar ki, kamu kurulularnca afet blgesi olduu nedeniyle inaat yasa konulan yerlerde yaplan binalar iin bu muafiyet uygulanmaz.
Muafiyetten faydalanacak mkellefler, mar ve skan Bakanlndan veya bu Bakanln yetkili kld kurululardan afete maruz kaldklarna dair alacak- lar bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.
d) Fuar, sergi ve panayr yerlerinde ina edilen binalar (Bu yerlerin ak bulunmad zamanlarda da kullanlanlar hari), bu maksada tahsis edildikleri sre iin vergiden muaftr.
e) Planlama Tekilatnca tespit ve tayin edilen geri kalm blgelerde ina edilen snai tesisler, inalarnn sona erdii yl takibeden bte ylndan itibaren 5 yl sre ile geici muafiyetten faydalandrlr.
f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.) Organize sanayi blgeleri ile sanayi ve kk sanat sitelerindeki binalar, inalarnn sona erdii tarihi takip eden bte ylndan itibaren 5 yl sre ile geici muafiyetten faydalandrlr.
Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fkralarnda yazl muafiyetlerden istifade iin, mezkr fkralarda yazl hallerin vukuunda, keyfiyetin bte yl iinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi arttr. Ancak, bu olaylar bte ylnn son ay iinde vukubulduu takdirde bildirim, olayn vukubulduu tarihten itibaren ay iinde yaplr.
Sresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapld yl ta- kibeden bte ylndan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapld bte ylnn sonuna kadar geen yllara ait muafiyet hakk der. (Kylerdeki inaat iin bildirimde bulunulmaz.)
Madde 6 - (Mlga: 4/12/1985-3239/141 md.)
NC BLM
Matrah ve Nispet
Matrah:
Madde 7 - Bina Vergisinin matrah, binann bu kanun hkmlerine gre tesbit olunan vergi deeridir.
Sabit istihsal tesisatna ait deerler vergi matrahna alnmaz.
(nc ve drdnc fkralar Mlga: 17/7/1972-1610/3 md.)
Nispet:
Madde 8 - (Deiik birinci fkra: 4/12/1985 - 3239/101 md.) Bina Vergisinin nispeti binde 5 tir. Meskenlerde bu nispet binde 4 olarak uygulanr.(1)
(Deiik: 21/1/1982 - 2587/3 md.) u kadar ki, yeniden ina edilen bina veya binalarn vergisi, arsasnn (veya arsa paynn) vergisinden az olamaz.
Yetki:
Mkerrer Madde 8 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/102 md.)
Trkiye snrlar iinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan- lardan gelirleri mnhasran kanunla kurulan sosyal gvenlik kurumlarndan aldk- lar aylklardan ibaret bulunanlarn bu meskenlerine ait vergi oranlarn yar- sna kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)
Bu hkm, yukarda belirtilenlerin bizzat oturmalar artyla tek meskene hisse ile sahip olmalar halinde, hisselerine ait ksm hakknda da uygulanr. Muayyen zamanlarda dinlenme amacyla kullanlan meskenler hakknda bu hkm uygulanmaz.
Mkellefiyetin balamas ve bitmesi:
Madde 9 - (Deiik: 17/7/1972 - 1610/5 md.)
Bina vergisi mkellefiyeti;
a) Bu kanun hkmlerine gre mkelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi,
b) Bu kanunun 33 nc maddesinin 1 - 7 numaral fkralarnda yazl vergi deerini tadil eden sebeplerin domas halinde bu deiikliklerin vukubulduu, ayn maddenin 8 numaral fkrasnda yazl halde ise mkelleflerin beyana davet edildii tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettii tarihi,
Takibeden bte ylndan itibaren balar.
Yanan, yklan, tamamen kullanlmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaf- lk artlarn kazanan binalardan dolay mkellefiyet, bu olaylarn vukubulduu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.
Oturulmas ve kullanlmas kanunlarn verdii yetkiye dayanlarak yasak edilen binalarn vergileri, mkelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildiril- mesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi zerine, bu olaylarn vukua geldii tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettii srece alnmaz.
DRDNC BLM
Verginin Tarh ve Tahakkuku
Beyan esas:
Madde 10 - (Deiik: 21/1/1982 - 2587/4 md.)
Bina Vergisi, mkelleflerin yazl beyan zerine tarh ve tahakkuk ettiri- lir.
u kadar ki, mkelleflerin beyan edecekleri deerler Maliye ve Bayndrlk bakanlklarnca mtereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inaat maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine gre bulunacak arsa veya arsa
-------------------
(1) Trkiye snrlar iinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan- lardan gelirleri mnhasran kanunla kurulan sosyal gvenlik kurumlarndan aldklar aylklardan ibaret bulunanlarn bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oran 1998 yl iin; 19/3/1998 tarih ve 23291 sayl Res- mi Gazete'de yaymlanan 6/3/1998 tarih ve 98/10752 sayl Kararname ile % 50 orannda azaltlarak binde 2'ye indirilmitir. nceki yllara uygu- lanan oranlar iin bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER LE YAPILAN DEK- LKLER CETVEL"ne baknz.
-------------------
pay deeri esas alnarak, 31 nci madde uyarnca hazrlanm bulunan tzk h- kmlerinden yararlanlmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden dk ola- maz. Dk beyanda bulunulmas halinde, mkellefin beyan vergi dairesince ma- liyet bedeline ykseltilerek tahakkuka esas alnr ve mkellefe bildirilir. Ver- gi dairesince hesaplanan miktar ile mkellefin beyan arasndaki farka kusur cezas uygulanr.
Geici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanlarn da beyanname vermeleri mecburidir.
Bir vergi dairesi faaliyet blgesi iindeki bir mkellefe ait binalar ayn beyannamede birletirilerek beyan olunur.
Verginin tarh ve tahakkuku:
Madde 11 - (Deiik birinci fkra: 4/12/1985 - 3239/103 md.) Bina Vergisi ilgili belediye tarafndan mkellefin beyan zerine yllk olarak tarh ve ta- hakkuk ettirilir. u kadar ki, bir il veye ile hududu ierisinde birden fazla belediye olmas halinde belediye ve mcavir alan snrlar dnda bulunan bina- lara ait Bina Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafndan belirlenir.
Yaplan bu tarh ve tahakkuku takibeden yllarda, Bina Vergisi her Bte y- lnn birinci (Dahil) ayndan itibaren o yl iin tahakkuk etmi saylr.
KNC KISIM
Arazi Vergisi
BRNC BLM
Mkellefiyet
Mevzu:
Madde 12 - (Deiik: 17/7/1972 - 1610/7 md.)
Trkiye snrlar iinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hkmlerine gre Arazi Vergisine tabidir.
Belediye snrlar iinde belediyece parsellenmi arazi arsa saylr.
Belediye snrlar iinde veya dnda bulunan parsellenmemi araziden han- gilerinin bu kanuna gre arsa saylaca Bakanlar Kurulu karar ile belli edi- lir.
Aksine hkm olmadka bu kanunun dier maddelerinde yer alan arazi tabiri arsalar da kapsar.
Mkellef:
Madde 13 - Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakk sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler der.
Bir araziye mterek mlkiyet halinde malik olanlar, hisseleri orannda mkelleftirler. tirak halinde mlkiyette malikler vergiden mteselsilen so- rumlu olurlar.
Mlkiyeti ihtilafl bulunan arazi iin mutasarrf bulunmyan kiiler tara- fndan denen Arazi Vergileri ihtilafn deme yapan aleyhine sonulanmas halin- de ihtilafla ilgili bulunanlarn karar tarihinden itibaren bir yl ierisinde bavurmalar artiyle kendilerine ret ve iade olunur.
KNC BLM
Muaflk ve stisnalar
Daimi muaflklar:
Madde 14 - (Deiik birinci fkra: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Aada yazl arazi kiraya verilmemek artyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftr. ((a), (b) ve (f) fkralarndaki arazi iin kiraya verilmeme art aranmaz.)
a) Katma bteli idarelere, il zel idarelerine, belediyelere ve ky tzel kiiliine, kanunla kurulan niversitelere ve Devlete ait arazi;
b) l zel idareleri, belediyeler ve kyler ile bunlarn tekil ettikleri birlikler veya bunlara bal messeseler tarafndan iletilen:
aa) Su, elektrik, havagaz, mezbaha ve souk hava iletmelerine ait arazi;
bb) Belediye snrlar iindeki yolcu tama iletmelerine ait arazi;
c) Kamu menfaatlerine yararl derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi iletmelere ait olmamalar veya bunlara tahsis edilmi bulunmamalar ar- tiyle);
d) Yabanc devletlere ait olup gerek elilik ve konsolosluk binalar gerek- se elilerin ikametlerine mahsus binalar yaplmak zere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu eit binalardan yanan, yklanlarn arsalar (Karlkl olmak artiyle) ve merkezi Trkiye'de bulunan milletleraras kurulularn Trkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;
e) Mezarlklar.
f) (Ek: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Trk Silahl Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanl dahil) glendirmek amacyla kurulmu vakflara ait arazi ve arsa- lar.
g) (Ek: 4/12/1985 - 3239/104 md.) Belediye ve mcavir alan snrlar dn- da bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile gtr usulde Gelir Vergisi- ne tabi mkellefler tarafndan bizzat iyeri olarak kullanlan arsa ve arazi hari olmak zere, ticari, snai ve turistik faaliyetlerde kullanlan arazi ile arsalar ve arsa saylacak parsellenmemi arazi iin bu muafiyet uygulanmaz.)
Geici muaflklar:
Madde 15 - (Deiik: 17/7/1972 - 1610/8 md.)
Aada yazl arazi geici olarak Arazi Vergisinden muaftr. (1)
a) zel kanunlarna gre Devlet ormanlar dnda insan emeiyle yeniden orman haline getirilmek zere aalandrlan arazi 50 yl;
b) Toprak ve toporafik zellikleri ve erozyon gibi snrlayc faktrler sebebiyle kltr bitkilerinin yetimelerini engelleyen araziden; bataklk, tur- biyer, orak, makilik, allk, talk ve sair haller dolaysiyle zerinde tarm yaplamayan sahalarn, slah tedbirleriyle yeniden tarma elverili hale geti- rilmesinde 10 yl;
c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakmlardan gerekli artlar haiz olan ara- zide yeniden fidanla dikim veya alama veya yeniden yetitirme suretiyle aa- lk, meyvalk, ba ve bahe meydana getirilmesinde asgari 2 yl, azami 15 yl;
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca, organize sanayi blgeleri iin iktisap olunduu veya bu blgelere tahsis edildii kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yaplaca tarihe kadar).
Geici olarak muaflktan istifade iin arazinin bu maddede yazl cihetlere tahsis edilmi olduunun ilgili vergi dairesine bte yl iinde bildirilmesi arttr. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildii yl taki- beden bte ylndan balar. Bte yl iinde bildirim yaplmazsa muafiyet, bildirimin yapld yl takibeden bte ylndan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapld bte ylnn sonuna kadar geen yllara ait muafiyet hakk der.
-------------------
(1) Geici vergi muafiyeti tannan aa, fidan ve benzerlerinin says ile mua- fiyet sreleri iin 22/4/1974 tarih ve 7/8147 sayl Kararnameye baknz. (R.G.: 12/5/1974 - 14884)
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
(a) ve (b) fkralarnda yazl muafiyet konusu arazinin bu fkralarda gs- terilen cihetlere tahsis edilmi olup olmadnn artlar ile (c) fkrasna gre geici muafiyet verilecek haller, bunlarn artlar ve muafiyet sreleri Tarm ve Orman Bakanlklar ile Trkiye Ziraat Odalar Birliinin mtalaas alnmak suretiyle Maliye Bakanlnca belli edilir ve Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulur.
Arazi vergisinde istisna:
Madde 16 - (Deiik: 21/1/1982 - 2587/5 md.)
(Deiik birinci fkra: 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mkelleflerin bir beledi- ye ve bu belediyenin mcavir alan snrlar iinde bulunan arazisinin (arsalar hari) toplam vergi deerinin 1 000 000 liras Arazi Vergisinden mstesnadr. Bu miktar misline kadar artrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu hkmn tatbikatnda mkellef ile e ve velayet altndaki ocuklara ait arazi deerleri toplu olarak nazara alnr.
Bu maddede yazl istisna, hisseli arazide mkelleflerin hisse miktarlar ayr ayr nazara alnmak suretiyle uygulanr.
NC BLM
Matrah ve Nispet
Matrah:
Madde 17 - Arazi Vergisinin matrah arazinin bu kanun hkmlerine gre tes- pit olunan vergi deeridir.
(kinci ve nc fkralar Mlga: 17/7/1972 - 1610/10 md.)
Nispet:
Madde 18 - (Deiik birinci fkra 21/1/1982-2587/6 md.) Arazi Vergisinin nispeti binde 3 tr.
(Deiik: 4/12/1985-3239/106 md.) Arsalar iin vergi nispeti binde 6'dr.
Mkellefiyetin balamas ve bitmesi:
Madde 19 - (Deiik: 19/7/1972-1610/12 md.)
Arazi Vergisi mkellefiyeti;
a) Bu kanun hkmlerine gre mkelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi,
b) Bu kanunun 33 nc maddesinin 1 - 7 numaral fkralarnda yazl vergi deerini tadil eden sebeplerin domas halinde bu deiikliklerin vukubulduu, ayn maddenin 8 numaral fkrasnda yazl halde ise mkelleflerin beyana davet edildii tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettii tarihi,
Takibeden bte ylndan itibaren balar.
Vergiye tabi iken muaflk artlarn kazanan araziden dolay mkellefiyet, bu olayn vukubulduu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.
Kanunlarn verdii yetkiye dayanlarak tasarrufu yasak edilen arazinin ver- gisi, mkelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesin- ce re'sen tespit edilmesi zerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden iti- baren bu hallerin devam ettii srece alnmaz.
Deprem, su basmas, yangn gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yklan bina- larn arsalarna ait vergiler, bu olaylarn vukua geldii tarihleri takibeden bte ylndan itibaren iki yl sre ile alnmaz.
zerine bina yaplan arsann Arazi Vergisi mkellefiyeti, inaatn bittii yl takipeden bte ylndan itibaren sona erer.
DRDNC BLM
Verginin Tarh ve Tahakkuku
Beyan esas:
Madde 20 - (Deiik: 21/1/1982-2587/7 md.)
Arazi Vergisi, mkelleflerin yazl beyan zerine tarh ve tahakkuk ettiri- lir.
(Deiik: 4/12/1985-3239/107 md.) u kadar ki; mkelleflerin arsalar ve ara- zi ile ilgili olarak beyan edecekleri deerler, 213 sayl Vergi Usul Kanununun asgari lde birim deer tespitine ilikin hkmlerine gre takdir komisyonla- rnca her mahalle ve arsa saylacak parsellenmemi arazide her ky iin cadde, sokak veya deer bakmndan farkl blgeler, arazide her il veya ile iin ara- zinin cinsi (Kra, taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim deerlere g- re hesaplanan miktardan dk olamaz. Dk beyanda bulunulmas halinde, mkel- lefin beyan vergi dairesince birim deere gre hesaplanan miktara ykseltilerek tahakkuka esas alnr ve mkellefe bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan mik- tar ile mkellefin beyan arasndaki farka kusur cezas uygulanr.
(Deiik: 4/12/1985-3239/107 md.) kinci fkra hkm, turistik blgelerdeki cadde, sokak veya deer bakmndan farkl blgelerde ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller iin yaplacak takdirler hakknda da tatbik edilir.
Geici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanlarn da beyanname vermeleri mecburidir.
Ancak Devlete ait arazi iin beyanname verilmez.
Bir vergi dairesi faaliyet blgesi iindeki bir mkellefe ait arazi bir be- yannamede, arsalar ise ayr bir beyannamede birletirilerek beyan olunur.
Verginin tarh ve tahakkuku:
Madde 21 - (Deiik birinci fkra: 4/12/1985-3239/108 md.) Arazi Vergisi il- gili belediye tarafndan mkellefin beyan zerine yllk olarak tarh ve tahak- kuk ettirilir. u kadar ki, bir il veya ile hududu ierisinde birden fazla be- lediye olmas halinde belediye ve mcavir alan snrlar dnda bulunan araziye ait Arazi Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafndan be- lirlenir.
Yaplan bu tarh ve tahakkuku takibeden yllarda Arazi Vergisi her bte y- lnn birinci (Dahil) ayndan itibaren o yl iin tahakkuk etmi saylr.
NC KISIM
Ksmlar Arasnda Mterek Hkmler
BRNC BLM
Muaflk ve istisna hkmlerinin bu kanunda yer almas esas:
Madde 22 - (Deiik: 17/7/1972-1610/14 md.)
Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflk ve istisna hkmleri bu kanuna eklenmek veya bu kanunda deiiklik yaplmak suretiyle dzenlenir.
Beyanname verme sresi:
Madde 23 - (Deiik: 17/7/1972-1610/15 md.)
Emlak Vergisi ile ilgili olarak;
a) (Deiik: 8/12/1980-2350/4 md.) Bina, arsa ve araziler iin 4 ylda bir defa (Bu sre Bakanlar Kurulu Karar ile 1 yla kadar indirilebilir) olmak zere verilecek beyannameler, Maliye Bakanlnca mkelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takibeden bte ylnn Mart, Nisan ve Mays aylarnda,
b) Yeni ina edilen binalara ait beyannameler, inaatn sona erdii veya inaatn sona ermesinden evvel ksmen kullanlmaya balanm ise her ksmn kul- lanlmasna baland bte yl ierisinde,
c) Bu kanunun 33 nc maddesinde (8 numaral fkra hari) yazl vergi de- erini tadil eden sebeplerin domas halinde beyannameler, deiikliin vukubul- duu bte yl ierisinde.
d) Bu kanunun 33 nc maddesinin 8 numaral fkrasnda yazl vergi deerini tadil eden sebeplerin domas halinde beyannameler, Maliye Bakanlnca yapla- cak beyana davet tarihini takibeden bte ylnn Mart, Nisan ve Mays aylarn- da,
Emlakin bulunduu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir.
(b), (c) ve (d) fkralar gereince beyanname verenler de Maliye Bakanln- ca yaplacak genel beyana davet tarihini takibeden bte ylnn Mart, Nisan ve Mays aylarnda yeniden beyanda bulunmaya mecburdurlar.
(Deiik: 30/5/1985-3208/4 md.) (a) fkrasnda yazl beyanname verme sre- sini Austos ay sonuna kadar uzatmaya ve genel beyan dolaysyla vergi dairele- rine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay nceden kabul etmeye Maliye ve Gmrk Bakanl yetkilidir.
(b) ve (c) fkralarnda yazl haller bte ylnn son ay iinde vuku- bulduu takdirde beyanname, olayn vukubulduu tarihten itibaren ay iinde verilir.
Maliye Bakanl genel beyanlarn yaplaca sre ierisinde mkelleflerin beyanname verme tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki vere- bilir.
Beyannamelerin ekli ve muhtevas:
Madde 24 - (Deiik: 17/7/1972-1610/16 md.)
Vergi dairesine verilecek Emlak Vergisi beyannamelerinin ekli ve muhtevas Maliye Bakanlnca tertip ve tanzim olunur.
Beyannamede mkellefin ad, soyad (Tzel kiilerde unvan), adresi, mkel- lefiyete giri sebebi ve yl ile birlikte asgari aadaki bilgiler gsterilir:
a) Bina Vergisi bayannamesinde; binann yeri, inaatn nev'i, ina tarihi, arsann bykl (Metrekare), kullan tarz, getirebilecei yllk gayrisafi kiras ve rayi bedeli (Vergi deeri) (Bir at altnda, bulunup da kullan tarz veya kaplar ayr olan konut veya iyeri birimlerinin vergi deerleri ay- r ayr gsterilir.)
b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, bykl (Dnm, metreka- re), yaplan tarmn nev'i, getirebilecei yllk gayrisafi haslat tutar ve rayi bedeli (Vergi deeri),
c) Arsalara ait beyannamede; arsann yeri, bykl (Metrekare) ve rayi bedeli (Vergi deeri.)
Kylerde yaplacak beyan:
Madde 25 - (Deiik: 4/12/1985-3239/109 md.)
Belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunan bina ve arazi ile Emlak Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hari olmak zere, kylerde bulunan bina ve araziye ilikin beyanlar szl veya yazl olarak ilgili muhtarlklara yap- lr. Szl veya yazl olarak yaplan beyanlar, ekli ve muhtevas Maliye ve Gmrk Bakanlnca tespit olunacak bina ve arazi kymet beyan defterlerine ge- irildikten sonra zel yeri mkellefi imza ettirilir. Beyan esnasnda kyde bu- lunmayanlarn ky muhtarna gnderecekleri yazl ve imzal beyanlarn bu def- terlere eklenmesiyle yetinilir.
Birinci fkra kapsamna giren yerlerde bulunup;
a) Ek sre sonuna kadar beyan edilmeyen,
b) Bu Kanunun 33 nc maddesinde (8 numaral fkra hari) yazl haller sebebiyle beyan gereken,
Bina ve arazinin beyannn beyanname ile yaplmas mecburidir.
l ve ile merkezi olmayan beldelerde, ky muhtarlklarna ait yetkiler be- lediye bakanlklarnca kullanlr.
Sz geen defter, varsa msbit evrakla birlikte ek srenin bitiminden iti- baren 15 gn iinde muhtarlar tarafndan ilgili belediyelere imza karlnda teslim olunur.
Bina ve arazi kymet beyan defterlerine yazdrlmak suretiyle beyan edile- cek bina ve arazi hakknda bu Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fkralar hkmleri uygulanmaz.
Muhtar ve ihtiyar kurulunun grevleri:
Madde 26 - (Deiik birinci fkra: 17/7/1972 - 1610/18 md.) Muhtar ve ihti- yar kurulu, mkelleflerin beyanlarn ilgili defterlerde tespit ettikten sonra kendileri de bu beyanlarn doruluunu (Kira bedelleri ve vergi deerleri hari) tasdik ederler ve ayrca bina ve arazi kymet beyan defterine kaydettirilmiyen bina ve araziyi, mkelleflerin ismi ve biliniyorsa adresi ile birlikte vergi dairesine bildirirler.
(Deiik:8/12/1980 - 2350/5 md.) Bu Kanunda yazl iler karlnda;Maliye Bakanlnca tespit edilen esaslar dahilinde ve ylda fert bana 750 liray gememek zere ky muhtarlarna ve ihtiyar kurulu yelerine cret verilebilir.
Ek sreler iinde beyanname verilmesi:
Madde 27 - (Deiik birinci fkra: 17/7/1972 - 1610/19 md.) Emlak Vergisi beyannamelerinin sresi iinde verilmemesi halinde, bu srenin sonunda balya- rak iki ay beklenir. Beyanname bu sre iinde verilirse, vergi zya olmam saylr.
(kinci fkra Mlga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)
tirak halinde ve mterek mlkiyette beyanname verilmesi:
Madde 28 - tirak halinde mlkiyette mkellefler mterek imzal bir beyan- name verebilecekleri gibi mnferiden de beyanda bulunabilirler.
Mterek mlkiyet halinde ise beyanname mnferiden verilir.
Mterek ve itirak halinde mlkiyetin konusunu tekil eden gayrimenkul iin kesinleen vergi deeri btn mkellefler bakmndan geerli olur ve gerekli dzeltme yaplr.
tirak halinde mlkiyette, mnferiden beyanname verildii takdirde beyan edilen vergi deerleri zerinden hissedarlarn adedine gre ayr ayr tarh ve tahakkuk yaplr.
Vergi deeri:
Madde 29 - Vergi deeri, Emlak Vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayi bedelidir.
Rayi bedel,bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alm satm bedelidir.
Arazi ve bina ile ilgili normal alm bedelinin tayininde bu kanunun 31 inci maddesine gre hazrlanacak tzkte belirtilecek normlar nazara alnr.
Tarm arazisinin vergi deerinin tespitinde ise arazinin (Arsalar hari) ve- rim gc de nazara alnr. Verim gcnn hangi hallerde nazara alnaca Tzkte belirtilir.
deme Sresi:
Madde 30 - (Deiik: 17/7/1972 - 1610/20 md.)
Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mays aylarnda, ikinci taksidi Kasm ay iinde olmak zere iki eit taksitte denir.
(kinci fkra Mlga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
Maliye Bakanl deme aylarn, blgelerin zelliklerine gre deitirebi- lir.
Kanunlar veya dier kamu dzeni koyan mevzuatla tasarrufu kstlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kstlamann devam ettii srece 1/10 orannda tahsil olunur. 9 ve 19 uncu madde hkmleri sakldr.
Kstlamann kaldrlmas halinde, kaldrlma tarihini takibeden bte ylndan itibaren emlakin vergisi, tm vergi deeri zerinden denir.
Kstlamann devam etti srede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa ve- ya arazinin satlmas, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanamna uramam olanlar muaccel hale gelir.
(Deiik: 8/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve dier mevzuatla yaplan kstlamalarn neler olduu, sresi, tevsiki ve kstlama koyan kamu organlarnn grevleri ve sorumluluklar Maliye Bakanlnca, Milli Eitim, mar ve skan ve ileri Bakanlklarnn mtalaalar alnarak hazrlanacak bir ynetmelikle tanzim olunur.
(Deiik: 4/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve fera yaplan bina ve arazi- nin, devir ve feran yapld yl ile gemi yllara ait denmemi Emlak Ver- gisinin denmesinden devreden devralan mteselsilen sorumlu tutulurlar. Devrala- nn mkellefe rcu hakk sakldr. Tapu daireleri devir ve fera ilemini, ile- min yapld ay takip eden ayn 15'inci gn akamna kadar ilgili belediyele- re bildirir.
Vergi dairesince yaplacak ilem:
Madde 31 - (Deiik: 17/7/1972 - 1610/21 md.)
(Birinci fkra Mlga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
Vergi deerlerinin takdirinde ehir ve kylerin tabii, iktisadi ve blgesel artlarna gre nazara alnacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yllk istihsal deeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mkelleflerden ve nc ahslardan istenecek bilgiler tzkte belirtilir.
(nc ve drdnc fkralar Mlga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
Beyanname verilmemesi halinde yaplacak ilem:
Madde 32 - (Deiik: 4/12/1985 - 3239/111 md.)
Ek sreye ramen beyanname verilmez ise, vergi bu Kanun hkmlerine gre idarece tarh edilir.
Beyannamesini ek sreye ramen vermeyen mkellefler adna ar kusur cezas kesilir.
Vergi deerini tadil eden sebepler:
Madde 33 - Vergi deerini tadil eden sebepler aada gsterilmitir:
1. Yeni bina ina edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yaplmas veya asansr veya kalorifer tesisleri konulmas yeni inaat hkmndedir.)
2. (Deiik: 17/7/1972-1610/23 md.) Bir binann yanmas, yklmas suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya ksmen harabolmas veya binada mevcut asansr veya kalorifer tesislerinin ksmen veya tamamen kaldrlmas;
3. Bir binann kullan tarznn tamamen deitirilmesi veya bir binann ikamete mahsus mahallerinden bir ksmnn dkkan, maaza, depo gibl ticaret ve sanat icrasna mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hkmn uygulanmasnda bir apartmann her dairesi bir bina saylr ve tadil sebebi, yalnz kullan tarz tamamen veya ksmen deitirilen daire iin geerli olur.)
4. Arazinin hal ve heyetinde deiiklik olmas:
a) Arazinin fidanlandrlmas veya aalandrlmas, ba haline getirilme- si;
b) Fidanl, aal veya ktkl bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;
c) Tarm yaplan bir arazinin tabii bir afet veya arza sebebiyle veya sair sebepler yznden tarma elverisiz hale gelmesi.
d) Tarm yaplmyan bir arazinin tarma elverili hale getirilmesi,
e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.
5. Bir binann mtemmimi durumunda olan arazinin mtemmimlik durumundan k- mas veya bir arazi ve arsann bina mtemmimi durumuna girmesi.
6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mkellefinin de- imesi (Araziden bir ksmnn istimlak edilmesi de ifraz hkmndedir.)
7. Mteaddit arazi ve arsalarn tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi ve- ya mteaddit hisselere ayrlm olan bir binann btn hisselerinin birletiril- mesi.
8. (Ek: 17/7/1972 - 1610/23 md.) Herhangi bir sebep yznden bir ehir, ka- saba veya kyn tamamnda devaml olmak zere bina veya arazinin deerlerinde % 25 i aan oranda artma veya eksiltme olmas;
(Son fkra Mlga: 17/7/1972-1610/23 md.)
Madde 34 - (Mlga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)
Kaaklk cezasnn uygulanmayaca:
Madde 35 - (Deiik:21/1/1982 - 2587/9 md.)
Bu Kanunun tatbikatnda Vergi Usul Kanununun Kaaklk cezalar ile ilgili hkmleri uygulanmaz.
eitli Hkmler
Ky kymet beyan defterlerinin doldurulmasna yardm:
Madde 36 - (Deiik: 4/12/1985 - 3239/112 md.)
ileri Bakanl gerekli grd takdirde, tespit edecei esaslar dahilin- de ky kymet beyan defterlerinin doldurulmas srasnda ky muhtarlarna yar- dmda bulunabilir.
Usul hkmleri:
Madde 37 - (Deiik: 4/12/1985 - 3239/113 md.)
Bu Kanun hkmleri sakl kalmak artyla, bu Kanuna gre alnacak vergiler hakknda 213 sayl Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.
Bu Kanunda geen "Vergi dairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder.
Bu Kanunun uygulanmasnda, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hari olmak zere;
1. Belediye gelir ube mdr, gelir ube mdr olmayan yerlerde belediye hesap ileri mdr, hesap ileri mdr olmayan yerlerde muhasebeci, vergi da- iresi mdr sfat ve yetkisini haizdir.
2. Vergi Usul Kanununda mahallin en byk mal memuruna verilmi grev ve yetkiler, belediye bakanlar tarafndan kullanlr.
Vergi haslatndan verilecek paylar:
Madde 38 - (Deiik: 20/7/1971-1446/2 md.)
Bir Vergi Dairesi faaliyet blgesi iindeki Emlak Vergisi haslatndan o blgede bulunan Belediyelere ve l zel daresine aadaki esas ve llere g- re pay verilir,
Vergi haslatnn:
1. % 45 i Belediyelere,
2. % 35 i l zel daresine,
denir.
Ancak, l zel daresine ayrlan payn % 3 kesilerek Ky dareleri sermaye pay olarak ller Bankasna verilir.
Vergi Dairesi faaliyet blgesinde birden fazla Belediye bulunmas halinde Belediyelere ait pay son nfus saymndaki nfus miktarlarna gre belediyelere datlr.
Vergi haslatndan verilecek paylar, her ayn sonu itibariyle hesaplanp mteakip ayn sonuna kadar ad geen idarelere denir. (1)
Verginin dalm:
Mkerrer Madde 38 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/114 md.)
Belediyeler tarafndan tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'i il zel idare- leri pay, 27/6/1984 gn ve 3030 sayl Kanunun uyguland ehirlerde il zel idareleri pay ayrldktan sonra kalan miktarn % 20'si byk ehir belediyesi pay olarak ayrlr.
l zel idareleri ve byk ehir belediyesi pay olarak ayrlan miktarlar tahsil edildii ay takip eden ayn son gn akamna kadar ilgili il zel ida- releri ile byk ehir belediyelerine denir.
Kesirler:
Madde 39 - (Deiik: 30/5/1985 - 3208/5 md.)
Emlak Vergisinin hesaplanmasnda on liraya kadar olan vergi kesirleri at- lr.
Bina ve arazi vergilerinde zamanam sresinin balangc:Madde 40 - (Deiik:8/12/1980-2350/11 md.)
Beyan d kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarnda zamanam, bu bina ve arazinin beyan edilmediinin idarece renildi tarihi takip eden yln ba- ndan itibaren balar.
KNC BLM
Son Hkmler
Kaldrlan hkmler:
Madde 41 - (Deiik birinci fkra: 20/7/1971 - 1446/3 md.) Aada yazl kanunlarla dier kanunlardaki bu kanuna uymyan hkmler 1/3/1972 tarihinden itibaren yrrlkten kaldrlmtr :
(1) Bu maddenin belediye ve il zel idarelerine pay verilmesine ait hkmleri ile bu kurululara genel bte gelirlerinden pay verilmesine ilikin dier hkmleri 2/2/1981 tarih ve 2380 sayl Kanunun 3 nc maddesi ile kaldrl- mtr.
1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayl Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413, 2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayl Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayl Kanunun 13 nc maddesi ile 3202 sayl Kanunun 5453 sayl Kanunla deiik 5 inci maddesinin (b) fkras, 2871 sayl Kanunun 2, 3 ve 4 nc ve 4040 sayl Kanunun 489 sayl Kanunla deiik 31 inci maddeleri ile 5237 sayl Kanunun 4 nc ve 5419 Sayl Kanunun 3 nc maddeleri,
2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayl Arazi Vergisi Kanunu ile 2567,3585, 3726,4699,5650, 6255, 483 sayl Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayl Ka- nunun 5653 sayl Kanunla deiik 86 nc maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile ilgili hkm ve 3653 sayl Kanunun 7 nci maddesi,
3. 213 sayl Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci madde- leri,
4. (Ek:17/7/1972 - 1610/ 24 md.; Deiik: 25/8/1977-2104/1 md.)zel kanun- larn bina ve arazi vergilerine ilikin muaflk ve istisna hkmleri (31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanun gereince yaplan milletleraras antlamalarla tan- nan muaflk ve istisna hkmleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayl Kanunla tannan muaflk hkmleri sakldr.)
Ek Madde 1 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/115 md.)
Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, har ve paylara ilikin yurt d danmanlk hizmetleri Maliye ve Gmrk Bakanlnca yrtlr. Bu hizmet- lerin yrtlmesine ilikin usul ve esaslar Maliye ve Gmrk Bakanlnca belirlenir.
Geici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fkralarndaki ge- ici muaflk hkmleri gerek bu kanunun yrrl tarihinden nce muaflktan faydalanmam binalar hakknda, gerekse 6188 sayl Kanunun 13 nc maddesi ile 1837 sayl Kanunun 206 ve 491 sayl kanunlarla deiik 4 nc maddesi gerein- ce geici muafiyet alm binalar hakknda da, bu binalarn inalarnn sona er- dii yl takibeden 10 yllk devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalan ksm iin uygulanr. (Ancak, 1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran ve savunma vergileri, mezkr tarihe kadar mer'i olan kanun hkmlerine gre tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.) (1)
1833 sayl Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereince tannan gei- ci muafiyetler sakldr.
Geici Madde 2 - (Deiik: 20/7/1971 - 1446/4 md.)
1971 bte yl sonuna kadar olan dnemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve dier ilemlerin Bina, Arazi, ktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunlar ile Vergi Usul Kanunu ve bunlarn ek ve tadilleri ve 1454 sayl Kanunun 13 nc maddesi ile 3202 sayl Kanunun 5453 sayl Kanunla deiik 5 inci maddesinin (b) fkras, 5237 sayl Kanunun 4 nc maddesi ve 2871 sayl Kanunun 2, 3 ve 4 nc maddeleri hkmleri gereince zel dareler tarafndan yaplmasna devam olunur.
u kadar ki, 1971 bte ylna ait Bina, ktisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Vergisi mkellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren balar ve bu ver- giler 1971 ylnn Temmuz ve Kasm aylarnda olmak zere iki eit taksitte de- nir.
(1) Bu hkmdeki "1/3/1971 ve 28/2/1971" tarihleri, 20/7/1971 tarih ve 1446 sa- yl Kanunun 4 nc maddesiyle "1/3/1972" olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.
Geici Madde 3 - 28/2/1971 tarihine kadar ki dnemlere ait olarak tahakkuk edip de bu kanunun yrrle girdii tarihe kadar tahsil edilmemi bina, buhran, savunma ve arazi vergisi borlarnn kanunun meriyetinden itibaren geecek ilk 2 nci ay sonuna kadar tamamn deyenlerin, vergi cezas ve gecikme zamlarnn % 90 ,2 nci iki ay sonuna kadar tamamn deyenlerin vergi cezas ve gecikme zamlarnn % 80 i ve 3 nc iki ay sonuna kadar tamamn deyenlerin vergi ceza- s ve gecikme zamlarnn % 70 i affedilir.
Bu devreye taallk eden vergilerden ihtilafl bulunanlar (Kanunun meriyetin- den sonra ihtilafl hale gelenler dahil) deme sresinin balad tarihten iti- baren ikier aylk sreler ierisinde tamamen dendikleri takdirde 1 inci fkra- da akland nispette aftan faydalanrlar.
(Geici Madde 4 - 1970 ylnda emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her trl giderlere harcanmak zere 1970 yl Bte Kanununun Maliye Bakanl ks- mnn 14.000 inci blmne 14.496 numaral (Dier giderler) maddesine gerekli denei kaydetmeye veya bu tertibe ayn maksatla denek aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.
Geici Madde 5 - (Mlga: 11/12/1981-2562/28 md.)
Geici Madde 6 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/5 md.)
1971 bte yl ierisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri hkmlerine gre yaplacak bildirimler ile 23 nc maddesi gereince verilecek beyannameler bir defaya mahsus olmak zere 1972 bte ylnn Mart,Nisan ve Mays aylarnda verilir ve yaplan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait mkellefiyet 1972 bte yl bandan itiba- ren balar.
Kylerde yaplacak beyanlar hakknda da yukardaki hkm uygulanr. Bu maddede yazl beyan sresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanl yetkilidir.
Geici Madde 7 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/6 md.)
1971 ylnda Emlak Vergisinin uygulanmas ile ilgili her trl giderlere harcanmak zere 1971 yl Bte Kanununun Maliye Bakanl ksmnn ilgili blm ve maddelerine gerekli denei kaydetmeye veya bu tertiplere ayn maksatla de- nek aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.
Geici Madde 8 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/7 md.)
1971 bte ylnda Savunma Vergisi Kanununa gre tahsil edilip Hazineye ya- trlacak miktar Gelir Btesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri zerinden Alnan Vergiler blmnn 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur.
Geici Madde 9 - (Ek: 17/7/1972 - 1610/25 md.)
20/7/1971 tarihli ve 1446 sayl Kanunun 5 inci maddesi hkm sakldr.
Geici Madde 10 (Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)
Bu kanunun yrrle girmesinden sonra beyanname verme sresi Maliye Bakan tarafndan alt ay daha uzatlabilir. Bu sre ierisinde mkellefler dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma sresi kullanlmad tak- dirde,1319 sayl Kanun hkmlerine msteniden beyanda bulunan mkellefler adna yaplan tarhiyat, bu kanunun yrrle girdii tarihi takibeden be yl iinde idarece dzeltilir. Fazla denen vergiler ret ve iade olunur.
Geici Madde 11 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
1982 Bte Ylna rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dnemi, 1980 Bte Y- lna alnm olup, mteakip genel beyanda bulunma sresi; 1980 yl balang kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 nc maddesindeki esaslara gre hesapla- nr.
1980 Yl Bte Kanununun 10/E maddesine gre, Maliye Bakanlnca ayn yl yaplan beyana davet, bu Kanunun 23 nc maddesine gre yaplm genel beyana davet hkmndedir. Mezkr hkmn kapsam dnda kalan yerlerdeki mkelleflerin bu Kanunun yrrle girdii ay takip eden 3 aylk sre iinde genel beyana da- vetleri ve genel beyanda bulunmalar salanr.
1980 Yl Bte Kanununun 10/E maddesine gre yaplan beyana davet zerine 29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylk ek sre iinde beyanda bulunan mkellefler, 1981 ylnn Ocak ay sonuna kadar daha nce beyan ettikle- ri vergi deerlerini ykseltici ynden yeniden beyanda bulunabilirler. Bu beyan- lar da genel beyan hkmnde kabul edilir.
Yukardaki esaslara gre beyanda bulunan mkelleflere Emlak Vergisi Kanunu- nun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylk ek sre tannmaz.
Geici Madde 12-(Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
Emlak Vergisi Kanununun 4 nc maddesine bu Kanunla eklenen (r) fkrasnda belirtilen binalar iin 1972 ylndan itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergileri ile bunlara bal zam ve cezalardan bu Kanunun yrrlk tarihinde he- nz tahsil edilmemi bulunanlar terkin olunur.
Geici Madde 13 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya balad tarihten nceki dnemlere ilikin olarak il zel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henz tahsil edilmemi olan bina, arazi ve buna mteferri dier vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamlar tahsil edilmez. dari ve mali yarg organlarndaki uyu- mazlklar geri alnr, cebri kovuturmaya ilikin her trl ilem kaldrlr.
Geici Madde 14 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
Bakanlar Kurulu, denecek Emlak Vergisi miktarn ilgili belediye meclislerinin karar ve belediye bakannn teklifi zerine, mahalleler,kyler veya cadde, sokak yahut deer bakmndan farkl blgeler itibariyle birlikte ve- ya ayr ayr olmak zere 1986 yl iin % 40'tan, 1987 yl iin % 20'den fazla olmamak zere indirebilir.
Bakanlar Kurulu, gerekli grd takdirde, belediye meclislerinin karar ve belediye bakanlarnn talebi olmadan denecek Emlak Vergisi miktarn Trkiye genelinde 1986 yl iin % 40'tan, 1987 yl iin % 20'den fazla olmamak zere indirebilir.
Geici Madde 15 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
1/1/1986 tarihinden nceki dnemlerde meydana gelen vergiyi douran olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmi bina ve araziye ait Emlak Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil ilemlerine Maliye ve Gmrk Bakanlna bal vergi dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemi bina ve araziye ait tarh,tahakkuk ve tahsil ilemleri ilgili belediyeler tarafndan yaplr.
Geici Madde 16 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
a) 1980 ila 1982 dnemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemi olan ve idarece tarh ilemi sonulanmam bulunan bina ve arsalar hakknda 1983 ylnda uygulanan bina metrekare normal inaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgari lde birim deerleri,
b) 1980 ile 1985 dnemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemi olan ve idarece tarh ilemi sonulandrlmam bulunan arazi hakknda 1986 ylnda uygulanacak asgari lde arazi birim deerleri,
uygulanr.
Geici Madde 17 - (Ek: 18/5/1987-3365/5 md.)
Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fkrasndaki geici muafiyet,daha nceki yllarda inaat biten binalar iin inaatn bittii yl takip eden yln ba- ndan itibaren hesaplanr ve kalan sre kadar uygulanr.
Bu maddede yer alan geici muafiyete tabi binalarn 1987 ylna ait emlak vergileri terkin, tahsil edilmi bulunanlar red iade olunur.
Yrrlk ve yrtme:
Madde 42 - Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yrrle girer.
Madde 43 - Bu kanunu Maliye Bakan yrtr.
29/7/1970 TARH VE 1319 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN GEC MADDELER:
1 - 21/1/1982 tarih ve 2587 sayl Kanunun geici maddeleri:
Geici Madde 1 - Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazl ek sreden sonra ve bu Kanunun yrrle girdii tarihe kadar verilen beyannameler zerine ge beyanda bulunmaktan dolay deerleme ilemi yaplmaz.
Ayrca, bu Kanunun yrrlk tarihine kadar herhangi bir ekilde emlak vergi- si beyannamesi vermemi olanlara 1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme s- resi tannmtr. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakknda ge beyanda bulun- maktan dolay deerleme ilemine bavurulmaz.
Geici Madde 2 - 6830 sayl stimlak Kanununda deiiklik yaplncaya ka- dar, bu Kanuna gre yaplacak kamulatrmalarda denecek kamulatrma karlk- lar, kamulatrma tarihinden nce malik tarafndan bildirilen ve emlak vergisi- ne esas olan son vergi beyan deerini geemez. Ancak son vergi beyan tarihinden kamulatrma tarihine kadar bir yldan fazla bir sre gemise, geen sre iin- de Ticaret Bakanlnca yaymlanan toptan eya fiyatlar indeksindeki artlar nisbetinde ve vergi deerinin bir katna kadar artrma yaplabilir. u kadar ki, bu ekilde yaplacak artrma, gayrimenkuln rayi (alm satm) bedelini aamaz. Vergi beyan deerine yllk toptan eya fiyatlarndaki art sebebiyle ilave edilen miktarla birlikte elde edilecek mebla, gayrimenkuln rayi bedelinden yksek ise kamulatrma karl rayi bedelden fazla olamaz.
Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemi mkelleflerin gayrimenkullerinin emlak vergisine esas deerleri 1319 sayl Emlak Vergisi Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hkmlerine gre saptanr ve bu gayrimenkuller iin denecek kamulatrma bedelleri hakknda da birinci fkra hkm uygulanr. (1)

(1) Geici 2 nci maddenin kamulatrlan tanmaz maln deerinin tesbitine dair hkm 4 Kasm 1983 tarih ve 2942 sayl Kanunun 40 nc maddesi ile yrrlkten kaldrlmtr.

1319 SAYILI KANUNDA EK VE DEKLK YAPAN MEVZUATIN YRRLKTEN KALDIRDII KANUN VE HKMLER GSTERR LSTE

Yrrlkten Kaldrlan Kanun veya Kanun Hkmleri Tarihi Says Maddesi
1319 sayl Kanunun;
7 nci maddesinin 3 ve 4 nc fkralar 
17/7/1972 1610 3
33 nc maddesinin son fkras 17/7/1972 1610 23
27 nci maddesinin 2 nci fkras ve 34nc madde 8/12/1980 2350 6
6245 sayl Harcrah Kanununun 41 inci maddesi
ile bu kanuna bal (2) sayl cetvel, 
25/4/1963 tarih ve 226 sayl Kanun,
22/6/1971 tarih ve 1416 sayl 13/1/1972 tarih
ve 1511 sayl Harcrah Kanununa ek kanunlar, 
1765 sayl niversite Personel Kanununun deiik 13 nc maddesi,
1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun geici 5inci maddesi,
1309 sayl Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrl Kuruluu Hakknda Kanunun 15 inci ve
5441 sayl Devlet Tiyatrosu Kuruluu Hakknda Kanuna 1310 sayl Kanunla eklenen Ek 2 nci
maddelerinin "Yurt ii Turne Faaliyetlerine Katlacaklara denecek Harcrah Yevmiyesinin
Tespitine ilikin"hkmleri
11/12/1981 2562 28
1319 sayl Kanunun, 6 nc maddesi ile 30uncu maddesinin 2 nci fkras ve 31 inci maddesinin
3 nc fkras
4/12/1985 3239 141


1319 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE
Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle
giri tarihi
1446 ------------- 1/3/1971
1610 Madde 2 ve 8 1/3/1971
Dier Maddeleri 1/3/1972
2104 --- 17/7/1972
2350 Madde 12 11/12/1980
Dier Maddeleri 1/3/1981
2380 --- 1/3/1981  
2536 --- 1/3/1982
2562 --- 1/3/1982
2587 Madde 2,3,4,5,6,7 1980 genel beyan dnemini izleyen ilk genel beyan dneminin raslad Bte ylnn banda
Dier Maddeleri 27/1/1982
3280 Madde 1,2,5 1983 genel beyan dnemini izleyen ilk genel beyan dneminin raslad yln banda
Dier Maddeleri 4/6/1985
3239 1.Bu Kanunun birinci blmnn araziye ait,asgari lde birim deer tesbiti iin yeniden kurulan TAKDR KOMSYON'lar arazi ile ilgili dier hkmleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarna
ilikin hkmleri,
11/12/1985
Arsalara ait asgari  lde birim deer tesbiti iin yeniden kurulan Takdir Komisyonlar ile ilgili hkmleri  1/3/1986
2. Bu Kanunun beinci blmnn, 96 nc maddesiyle 492 sayl Kanunun 8 sayl tarifesine eklenen telsiz harlarna ait hkmleri (Yllk Harlara ait hkmleri hari) 7/10/1983 tarihinden geerli olmak zere, 11/12/1985


Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle
giri tarihi
3.Bu kanunun 107,115,119,126,132,133,134,135 ve geici 2,3 ve 4 nc maddeleri,  11/12/1985
  4. Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gmrk Bakanlna yetki veren hkmleri 1/1/1986 tarihinden geerli olmak zere 11/12/1985
5. Bu kanunun dier hkmleri, 1/1/1986
3365  --- 1/1/1987 tarihinden geerli olmak zere 26/5/1987


4708 - 1
1319 Sayl Kanunun eitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda
Kararnameler le Yaplan Deiiklikler Cetveli   
Deiiklik Yapan
Kararnamenin
Yaymland Resmi Gazete'nin  
Tarihi Numaras Tarihi Numaras lgili Madde
29/4/1986 86/10625 3/5/1986 19096 Mkerrer 8
8/5/1987 87/11760 14/5/1987 19460 Mkerrer 8
4/5/1988 88/12927 21/5/1988     19818      Mkerrer 8
19/4/1988 89/14034 11/5/1989 20162 Mkerrer 8
27/2/1990 90/171 31/3/1990 20478   Mkerrer 8
6/4/1991 91/1688 8/5/1991 20865 Mkerrer 8
16/3/1992 92/2834 11/4/1992 21196 Mkerrer 8
12/2/1993 93/4191 8/4/1993  21546 Mkerrer 8
8/3/1994 94/5380 27/6/1994 21973(Mk.) Mkerrer 8 
2/3/1995 95/6616 31/3/1995 22244 Mkerrer 8
8/1/1996 96/7774 31/1/1996 22540 Mkerrer 8
27/12/1996   96/9019 29/1/1997 22892 Mkerrer 8
6/3/1998 98/10752 19/3/1998 23291 Mkerrer 8
 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta