EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 124
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188598
   
 

GAYRMENKUL KRALARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numaras : 6570
Kabul Tarihi : 18/5/1955
Yaymland R. Gazete : Tarih: 27/5/1955 Say: 9013
Yaymland Dstur : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa:1469
Madde 1 - Belediye tekilat olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmyanlar hari) kiralanmalarnda kiralyanla kirac arasndaki hukuki mnasebetlerde bu kanun ile Borlar Kanununun bu kanuna aykr olmayan hkmleri tatbik olunur.
Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hibir i iin de kullanlamaz.
Madde 2 - 3 - (ptal: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayl karar ile.) Madde 4 - Mobilyal olarak kiraya verilen gayrimenkulerin, bu kanuna gre taayyn eden yllk kira bellerine mobilya iin belediye encmenlerince takdl mmkn ol- mad fennen anlald takdirde kira akdinin hitamnda,
d) Gayrimenkul Medeni Kanun hkmlerine gre iktisabeden kimse kendisi veya ei veya ocuklar iin tamamen veya ksmen mesken olarak ve yine kendisi veya ei veya ocuklar iin bir meslek veya sanatn bizzat icras maksadiyle i yeri olarak kullanma ihtiyacnda ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfnda ki- racy keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek artiyle alt ay sonra,
e) Kira bedelini vaktinde dememelerinden dolay hakl olarak bir yl iinde kendilerine iki defa yazl ihtar yaplan kiraclar aleyhine, ayrca ihtara hacet kalmakszn, kira mddettinin hitamnda,
Tahliye davas aabilirler.
Ayn ehir veya belediye hudutlar iinde kendisinin veya birlikte yaad einin uhdesinde kaytl oturabilecei meskeni bulunan kimse, kirada oturduu yeri, malikin istei zerine tahliye etmeye mecburdur.
Madde 8 - Bu kanunla Borlar Kanununda gsterilen haller dndaki sebepler- le alacak tahliye davalar, mukavelelerde aksine art bulunsa dahi mesmu ol- maz.
Madde 9 - Kira mukavelelerinde; bu Kanunun kira bedellerinin tayinine m- taalik hususlar mstesna kirac aleyhine deiiklik yaplamaz.
Madde 10 -(Mlga: 30/4/1973-1711/3 md.)
Madde 11 -Kirac kira mddetinin bitmesinden en az on be gn evvel mecuru tahliye edeceini yaz ile bildirmedii takdirde szleme ayn artlarla bir yl uzatlm saylr.
Madde 12 -Kirac, mukavelede hilafna sarahat olmadka, kiralanan yeri ksmen veya tamamen bakasna kiralayamaz yahut istifade hakkn veya mukavele- sini bakasna devredemez veyahut kendisi gayrimenkul brakm olduu halde hi bir sebeple bu yeri ksmen veya tamamen bakalarna igal ettiremez.
Kira akdinin esas gayesi itibariyle bakalarna kiralanmas lazm ve mtat olan (Otel, pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller btn gayrimen- kuln devri veya kiralanmas hali mstesna olmak zere yukardaki fkra hkmne tabi deildir.
Bu maddenin birinci fkras hkmne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kirac veya devir alan sfatiyle girenler veya bu gayrimenkul igal edenler hakknda hi bir ihtara hacet kalmakszn sulh mahkemelerinde tahliye davas alabilir.
Fuzuli agiller hakknda 5917 sayl kanun hkmlerinin tatbik da istenebi- lir.
Madde 13 - Kira mukavelelerinin ve Borlar Kanununun bu kanuna mugayir olma- yan vecibelerine kiraclar veya ortaklariyle sanat, meslek ve ihtsaslar dola- ysiyle ayn meslek veya sanat idame ettirecek olan miraslar ve meskenlerde len kirac ile birlikte ikamet edenler tarafndan tamamen riayet edildii md- dete bu kanunun yrrlkten kaldrlmasndan ay sonraya kadar aleyhlerine tahliye davas alamaz.
Madde 14 - 2490 sayl Artrma, Eksiltme ve hale Kanununa tabi olarak kira- ya verilen gayrimenkuller hakknda da bu kanun hkmleri tatbik olunur.
Madde 15 - Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde yazl sebeplerden dolay tahliye ettirdii gayrimenkul mcbir sebep olmakszn sene mddetle eski kiracsndan bakasna kiralayamaz.
fkrasna gre tahliye edilen gayrimenkuller eski hali ile, mcbir sebep- ler olmadka sene mddetle bakasna kiraya verilemez.
fkrasna istinaden tahliye edildikten sonra imar planna gre yeniden ina veya esasl ekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali ile ve yeni kira bedeli ile bir mesken veya bir ticarethane yerini eski kirac- nn kiralamaa tercih hakk vardr. Bu hakkn, kiralayann, yapaca tebli tarihinden itibaren bir ay iinde kullanlmas arttr.
Bu maddeye gre tercih hakk bertaraf edilmedike, gayrimenkul yl md- detle bakasna kiralanamaz.
Madde 16 - Hava paras olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun bu kanuna gre taayyn eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namna hareket edenler veya bunlara tavassut edenlere 15 inci madde hkmne aykr hareket edenler hakknda alt aydan bir seneye kadar hapis ve yllk kira bedeli tutarnca ar para cezas hkmolunur. Mkerrirler hakknda bu cezalar bir misli artrlr.
Ek Madde 1 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/1 md.)
Bu Kanunun yrrle girdii tarihe kadar, yangn, yer sarsnts, yer kay- mas, frtna, takn, sel gibi tabii afetler nedeniyle zarar gren mlkiyeti veya idaresi Vakflar Genel Mdrlne ait vakf tanmazlarn onarm veya restorasyonunu mteakip bir defaya mahsus olmak zere afet ncesi kiraclarna Devlet hale Kanunu hkmleri uygulanmakszn Vakflar Genel Mdrlnce tespit edilen rayi kira bedeli ile kiraclk hakk tannabilir.
Muvakkat Madde 1 - Bu kanunun kira bedeline mtaallik hkmleri:
a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkuller iin 1/6/1955 tarihin- den,
b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayp da serbest kira ile kiralanm olan ve kira akitleri gayr muayyen mddete inkilabetmi bulunan gayrimenkullerin kira bedelleri bu kanunun mer'iyete vazndan itibaren geecek altnc ay takibeden ay bandan,
c) Milli Korunma Kanununa tabi olmakszn, serbest kira ile kiralanmakta olup da mukavele mddetleri muayyen olan gayrimenkullerde kira akitlerinin hitamndan itibaren,
) (Deiik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fkrasnda yazl gayrimenkullerden bir yldan fazla mddetle mukaveleye balanm olup da bu kanunun mer'iyete girdii tarihte bir seneden fazla mddeti bulunanlar iin 1/6/1956 tarihinden itibaren mer'idir.
Bu kanuna gre kiraya zam yaplmas icap ettii hallerde yaplacak zam nispetlerinden aa nispette zam yaplacan veya hi zam yaplmyacan kiralayan, kanunun mer'iyete girmesinden itibaren bir ay iinde yaz ile tebli etmedii taktirde mevzuubahis zamlar bu kanunun meri'yete girdii tarihten bir ay sonra ve yukardaki tarihlerden balamak zere uygulanr. Bu takdirde kirac bir aylk mddetin sonundan balyarak bir ay iinde mukavelenin feshini ihbar edebilir ve bu ihbardan itibaren iki ay iinde gayrimenkul tahliyeye mecbur- dur. Tahliyeye kadar geen mddetin kiras zamm ile birlikte denir.
Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun 7 nci maddesinde yazl tahliye davalar bakmndan:
a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkullerin kira mukaveleleri 31/5/1955 tarihinde,
b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayp da serbest kira ile kiralanmakta olan ve kira mukaveleleri gayri muayyen mddete inkilabetmi bulunan gayrimen- kullerin kira mukaveleleri ise bu kanunun mer'iyete vaz tarihinden itibaren geecek altnc ayn sonunda hitama ermi addolunur.
Bu tarihlerden itibaren bir ay zarfnda dava almad takdirde mukavele- lerin hitam mddetleri beklenmesi zaruridir.
Geici Madde 3 - (11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geici md. hkm olup madde numaras teselsl ettirilmitir.)
T.C. Emekli Sand, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di- er Bamsz alanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BA - KUR), Trkiye Kzlay Dernei, Trk Hava Kurumu, Darlaceze Mdrl, Darafaka Cemiyeti ve bal- s vakflar, mazbut ve mlhak vakflar ile Vakflar Genel Mdrl, Verem Sa- va ve Kanserle Sava dernekleri adna kaytl veya bunlarn kamu kurulular veya kamu yararna alan derneklerle mtereken sahip bulunduklar gayrimen- kullere (vasiyet edilenler dahil) ilikin kira szlemeleri bu Kanunun yrrlk tarihinden itibaren alt ay sonra sona erer.
Bu sre iinde yukardaki Kurumlar veya bunlarn kira ilerini yrten i- tiraklerince rayi veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve artlar tespit edilerek kiracya tebli edilir. Eski kiracnn birinci fkrada belirti- len alt ay takip eden 30 gn iinde yeni kira bedeli ve artlar zerinden ki- ra szlemesi yapmaya hakk vardr.
(Deiik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Teklif edilen yeni bedele, kiralayan ve kiraclarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 30 gnlk sre iinde itiraz ve rhan hakkn kullanmayan ve gayrimenkul tahliye etmeyenle- rin, tahliyeleri icra memurluundan istenir.
Geici Madde 4 - (15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geici md. hkm olup madde numaras teselsl ettirilmitir.)
Belediyeler ve zel dareler ile Beden Terbiyesi Genel Mdrl adna ka- ytl veya bunlarn kamu kurulular veya kamu yararna alan derneklerle mtereken sahip bulunduklar gayrimenkullere (vasiyet edilenler dahil) ilikin kira szlemeleri bu Kanunun yrrlk tarihinden itibaren alt ay sonra sona erer.
Bu sre iinde yukardaki kurumlar ve bunlarn kira ilerini yrten iti- raklerince rayi ve emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve artlar tes- pit edilerek kiracya tebli edilir. Eski kiracnn birinci fkrada belirtilen alt ay takip eden 30 gn iinde yeni kira bedeli ve artlar zerinde kira mukavelesi yapmaya hakk vardr.
Teklif edilen yeni bedele ve artlara kiraclarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. Otuz gnlk sre iinde itiraz ve rhan hakkn kullanmayan ve gayrimenkul tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra memurluundan istenir.
tiraz sresi iinde, belirlenen kira bedeline kar sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduunda kirac, dava sonuna kadar kurum ve kurulularca tesbit edilen kiray aylk olarak der ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayi ve emsale uygun olarak kira bedeli tesbit olunur. Mahkeme kararna gre kirac lehine fark olduu takdirde bu miktar ileriki aylk kiralara mahsup edilir.
Grlecek davalarda ilk ve eski kirann toptan eya fiyatlarndaki art yzdeleri bu tespitlerde nazara alnmaz. Mahkeme tespitte bilirkii olarak res- mi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret Odas temsilcisinden ve bir de hukukudan olmak zere kiilik heyeti resen seer.
Mahkeme kararnn kesinlemesinden balayarak otuz gn iinde mahkemece tesbit edilen kira bedeline gre kiracnn yeni kira szlemesi yapmaya hakk vardr. Bu sre iinde szlemeyi yapmayan ve biriken kira farklarn demeyen kiracnn tahliyesi icra memurluundan istenir.
Bu davalar ivedilikle grlr.

Geici Madde 5 - (Ek: 1/12/1993-3917/7 md.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Bamsz alanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun sahibi veya orta bulunduu gayrimenkuller iin 1.1.1993 tarihinden nce 22.4.1926 tarih ve 818 sayl Borlar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanuna gre yaplm olan kira szlemeleri, szlemelerin bitim tarihinden itibaren ay sonra, iletme hakknn devrine ilikin szlemeler ise bu Kanunun yrrlk tarihinden itibaren ay sonra sona erer.
Kurumlarca, bu sre iinde rayi bedel veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve artlar tespit edilerek kiracya tebli olunur. Eski kiracnn, birinci fkrada belirtilen ay takip eden (30) gn iinde yeni kira bedeli ve artlar zerinden 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanun hkm- lerine gre kira szlemesi yapmaya veya teklif edilen yeni kira bedeline sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeye hakk vardr. 30 gnlk sre iinde itiraz ve rhan hakkn kullanmayan ve gayrimenkul tahliye etmeyen kiraclarn tahliyesi ilgili icra memurluunca salanr.
Belirlenen kira bedeline kar sresi iinde dava almas halinde, dava sonucuna kadar Kurumlarca tespit edilen yeni kira bedeli zerinden deme yap- lr. Dava sonucunda belirlenen kira bedeline gre; kirac lehine doacak farklar takip eden aylara ait kira bedelinden mahsup edilir.
Kira bedellerinin tespitine ilikin davalarda, toptan eya fiyatlarndaki art yzdeleri dikkate alnmaz.
Mahkeme kararnn kesinlemesinden balayarak otuz gn iinde, mahkemece tespit edilen kira bedeline gre kiracnn 22.4.1926 tarih ve 818 sayl Bor- lar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanuna gre yeni kira szlemesi yapmaya hakk vardr. Bu sre iinde szleme yapmayan ve varsa birikmi kira farklarn demeyen kiracnn tahliyesi ilgili cra Memurluundan talep edilir.
Bu ekilde tespit edilen yeni kira bedelleri, ylda bir defa Devlet sta- tistik Enstits tketici fiyat endeksindeki art oranndan az olmamak zere rayi veya emsal deere ykseltilir.
Birinci fkrada belirtilen kurumlarn kamu kurulularna kiralanm bulunan gayrimenkulleri hakknda da yukardaki hkmler uygulanr.
Geici Madde 6 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/2 md.)
Vakflar Genel Mdrlnn mazbut ve mlhak, vakflara ait gayrimenkullere ilikin kira szlemeleri bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren ay sonra sona erer.
Bu sre iinde Vakflar Genel Mdrl ve mtevellilerince rayi veya emsal bedellere uygun olarak yeni kira bedeli ve artlar tespit edilerek kiracya tebli olunur, ayn zamanda bu bedel zerinden gayrimenkul kiralamak isteyen nc ahslara uygun biim ve yntemlerle artlar duyurulur.
kinci fkradaki artlar kabul eden ya da daha fazla bedel teklif eden nc ahslarn varl halinde eski kiraclarn en yksek bedel zerinden birinci fkrada belirtilen ay takip eden otuz gn iinde yeni kira szle- mesi yapmaya ncelikle haklar vardr.
Otuz gnlk sre iinde kira szlemesi imzalayan ve gayrimenkul de tahliye etmeyen kiracnn tahliyesi, bu srenin bitiminden sonra Vakflar Genel Mdrl- nn bavurusu zerine bakaca tebligata gerek grlmeden mahalli mlki amir- lerinin karar ile bir hafta iinde boalttrlr. dare ve yarg organlarna yaplacak bavurular, bu kararlarn yerine getirilmesini durdurmaz.
Belirtilen kira bedeline kar sresi iinde dava almas halinde, verilen karar kesinleinceye kadar Vakflar Genel Mdrlnce tespit edilen yeni kira bedeli zerinden deme yaplr. Dava sonucuna gre belirlenen kira bedeline gre kirac lehine doacak farklar, takip eden aylara ait kira bedellerinden mahsup edilir.
Kira bedellerinin tespitine ilikin davalarda ilk ve eski kirann toptan eya fiyatlarndaki art yzdeleri nazara alnmaz.
Mahkeme kararnn kesinlemesinden balayarak otuz gn iinde mahkemece tespit edilen kira bedeli zerinden kiracnn yeni kira szlemesi yapmaya hakk vardr.
Bu sre iinde szleme yapmayan ve varsa birikmi kira farklarn demeyen kiracnn tahliyesi ilgili cra Mdrlnden talep edilir.
Yeni szleme ile akdolunan kira bedelleri, mteakip kira dnemlerinde geen yln ayn ayna gre Devlet statistik Enstitsnce belirlenen 12 aylk Toptan Eya Fiyat Endekslerinden az olmamak zere, rayi veya emsal deer dikkate al- narak ykseltilir.
Madde 17 - Milli Korunma Kanununun 30 uncu maddesi ile 56 nc maddesinin VII nci bendi ve bu maddeleri tadil veya ilga eden kanunlar yrrlkten kald- rlmtr.
Madde 18 - Bu kanun 1/6/1955 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 19 - Bu kanunu icraya cra Vekilleri Heyeti memurdur.
18/5/1955 TARHL VE 6570 SAYILI KANUNA LENEMEYEN GEC MADDELER:

1 - 9/1/1956 tarihli ve 6634 sayl Kanunun geici maddesi:
Geici Madde - 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar hakkndaki Kanunun muvakkat 1 inci maddesinin fkrasna msteniden alm olup da halen derdest bulunan davalar reddolunur. Bu husustaki ilamlar icra dairelerince infaz olunmyarak dosyalar muameleden kaldrlr.
Davalarn reddi ve icra dosyalarnn muameleden kaldrlmasndan dolay harc ve resim alnmaz ve evvelce alnm olan pein harc ve resimler alakallara iade olunur.
2 - 30/5/1984 tarihli ve 3012 sayl Kanunun geici maddesi:
Geici Madde - 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanuna 2912 sayl Kanunla Eklenen Geici Maddenin kinci Fkrasna gre yeni kira sz- lemesi yapmayanlardan gayrimenkulleri henz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren otuz gn iinde kiralayan kurum tarafndan belirlenen kira bedellerine kar sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduunda dava sonuna kadar kirac, kurum ve kurulularca tespit edilen kiray aylk ola- rak der ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayi ve emsale uygun olarak kira bedeli tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 1 Mays 1984 tari- hinden itibaren geerli olup, karar ile kirac lehine fark olduu takdirde bu miktar ileriki aylk kiralara mahsup edilir.
Grlecek davalarda ilk ve eski kirann toptan eya fiyatlarndaki art yzdeleri bu tespitlerde nazara alnmaz. Mahkeme tespitte bilirkii olarak resmi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret odas temsilcisinden ve bir de hukukudan olmak zere kiilik heyeti resen seer.
Mahkeme kararnn kesinlemesinden balayarak otuz gn iinde mahkemece tespit edilen kira bedeline gre kiracnn yeni kira szlemesi yapmaya hakk vardr. Bu sre iinde szlemeyi yapmayan ve biriken kira farklarn demeyen kiracnn tahliyesi icra memurluundan istenir.
Kurumlar tarafndan yaplan tebligat zerine kurumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira szlemesi yaplm olmas yukardaki fkrada ak- lanan itiraz hakknn kullanlmasna engel tekil etmez. Bu takdirde mahkeme kararnn kesinlemesi ile tespit edilen kira mukavele tarihinden geerli olur.
Bu davalar dier davalara nazaran ncelikle grlr.
6570 SAYILI KANUNDA EK VE DEKLK YAPAN MEVZUATIN YRRLKTEN KALDIRDII KANUN VE HKMLER GSTERR LSTE

Yrrlkten Kaldrlan
Kanun veya Kanun Hkmleri
Yrrlkten Kaldran Mevzuatn
Tarihi Says Maddesi
18/5/1955 tarih ve 6570 Sayl Kanunun 10 uncu maddesi 8/5/1973 1711 3


6570 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE
Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle giri tarihi
6634 -------- 14/1/1956
6767 -------- 11/7/1956
7023 -------- 25/6/1967
1711 -------- 6/6/1973
2912 -------- 1/11/1983
3012 -------- 7/6/1984
3151 -------- 1/2/1985
3917 -------- 8/12/1993
4331 -------- 23/1/1998

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta