EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 103
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188577
   
 

MAR KANUNU

Kanun Numaras : 3194
Kabul Tarihi : 3/5/1985
Yaymland R. Gazete: Tarih: 9/5/1985 Say: 18749
Yaymland Dstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 378
BRNC BLM
Genel Hkmler
Ama:
Madde 1 - Bu Kanun, yerleme yerleri ile bu yerlerdeki yaplamalarn; plan, fen, salk ve evre artlarna uygun teekkln salamak amacyla dzenlenmi tir.
Kapsam:
Madde 2 - Belediye ve mcavir alan snrlar iinde ve dnda kalan yerler de yaplacak planlar ile ina edilecek resmi ve zel btn yaplar bu Kanun h kmlerine tabidir.
Genel esas:
Madde 3 - Herhangi bir saha, her lekteki plan esaslarna, bulunduu blge nin artlarna ve ynetmelik hkmlerine aykr maksatlar iin kullanlamaz.
stisnalar:
Madde 4 - 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu, 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kayd ile 2960 sayl stanbul Boazii Kanunu ve 3030 sayl Byk ehir Belediyelerinin Yne timi Hakknda Kanun ile dier zel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun zel kanunlara aykr olmayan hkmleri uygulanr.
Trk Silahl Kuvvetlerine ait harekat, eitim ve savunma amal yaplar iin, bu Kanun hkmlerinden hangisinin ne ekilde uygulanaca Milli Savunma Bakanl ile Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan mtereken belirlenir.
Tanmlar:
Madde 5 - Bu Kanunda geen terimlerden bazlar aada tanmlanmtr.
Nazm mar Plan; varsa blge veya evre dzeni planlarna uygun olarak ha lihazr haritalar zerine, yine varsa kadastral durumu ilenmi olarak izilen ve arazi paralarnn; genel kullan biimlerini, balca blge tiplerini, bl gelerin gelecekteki nfus younluklarn, gerektiinde yap younluunu, eitli yerleme alanlarnn gelime yn ve byklkleri ile ilkelerini, ulam sistem lerini ve problemlerinin zm gibi hususlar gstermek ve uygulama imar plan larnn hazrlanmasna esas olmak zere dzenlenen, detayl bir raporla akla nan ve raporuyla beraber btn olan plandr.
Uygulama mar Plan;tasdikli halihazr haritalar zerine varsa kadastral du rumu ilenmi olarak nazm imar plan esaslarna gre izilen ve eitli blge lerin yap adalarn, bunlarn younluk ve dzenini, yollar ve uygulama iin gerekli imar uygulama programlarna esas olacak uygulama etaplarn ve dier bilgileri ayrntlar ile gsteren plandr.
Yerleme Alan; imar plan snr iindeki yerleik ve gelime alanlarnn tmdr.
mar Adas; imar planndaki esaslara gre meydana gelen adadr.
mar Parseli; mar adalar ierisindeki kadastro parsellerinin mar Kanunu, mar Plan ve ynetmelik esaslarna gre dzenlenmi eklidir.
Kadastro Adas; kadastro yapld zaman var olan adadr.
Kadastro Parseli; kadastro yapld zaman kadastro adalar iinde bulunan mlkiyeti tescilli parseldir.
Yap; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeralt ve yers t inaat ile bunlarn ilave, deiiklik ve tamirlerini iine alan sabit ve mteharrik tesislerdir.
Bina; kendi bana kullanlabilen, st rtl ve insanlarn iine girebile cekleri ve insanlarn oturma, alma, elenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yaryan, hayvanlarn ve eyalarn korunmasna yarayan yaplardr.
lgili idare; belediye ve mcavir alan snrlar iinde belediye, dnda valiliktir.
Bakanlk; Bayndrlk ve skan Bakanldr.
Mcavir Alan; imar mevzuat bakmndan belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altna verilmi olan alanlardr.
evre dzeni plan;
lke ve blge plan kararlarna uygun olarak konut, sanayi, tarm, turizm, ulam gibi yerleme ve arazi kullanlmas kararlarn belirleyen plandr.
(Ek:26/4/1989-3542/1 md.) Fen adamlar; yap, elektrik tesisat, shhi tesi sat ve stma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik renim veren en az lise dengi okullardan mezun olmu veya lise mezunu olup, bir retim yl sreyle bakanlklarn am olduu kurslar baaryla tamamlam olanlar ile 3308 sayl raklk ve Meslek Eitimi Kanununa gre ustalk belge sine sahip olan elemanlardr.
Ayrca, bu Kanunda ad geen dier tanmlar Bakanlka hazrlanacak ynetme likte tarif edilir.
KNC BLM
mar Planlar ile lgili Esaslar
Planlama kademeleri:
Madde 6 - Planlar, kapsadklar alan ve amalar asndan; "Blge Planlar" ve "mar Planlar", imar planlar ise, "Nazm mar Planlar" ve "Uygulama mar Planlar" olarak hazrlanr. Uygulama imar planlar, gerektiinde etaplar halin de de yaplabilir.
Halihazr harita ve imar planlar:
Madde 7 - Halihazr harita ve imar planlarnn yaplmasnda aada belirti len hususlara uyulur.
a) Halihazr haritas bulunmayan yerleim yerlerinin halihazr haritalar belediyeler veya valiliklerce yaplr veya yaptrlr. Bu haritalarn tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nshas Bakanla, dier bir nshas da ilgili tapu dairesine gnderilir.
b) Son nfus saymnda, nfusu 10.000'i aan yerlemelerin imar planlarnn yaptrlmalar mecburidir.
Son nfus saymnda nfus 10.000'i amayan yerlemelerde, imar plan yapl masnn gerekli olup olmadna belediye meclisi karar verir. Mevcut imar plan lar yrrlktedir.
c) Mevcut planlarn yerlemi nfusa yetersiz olmas durumunda veya yeni yerleme alanlarnn acilen kullanmaya almasn temin iin; belediyeler veya valiliklerce yaplacak mevzi imar planlarna veya imar plan olmayan yerlerde Bakanlka hazrlanacak ynetmelik esaslarna gre uygulama yaplr.
Haritalarn alnmasna veya imar planlarnn tatbikatna memur edilen vazi feliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayl Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler.
Planlarn hazrlanmas ve yrrle konulmas:
Madde 8 - Planlarn hazrlanmasnda ve yrrle konulmasnda aada belir tilen esaslara uyulur.
a) Blge planlar; sosyo - ekonomik gelime eilimlerini, yerlemelerin ge lime potansiyelini, sektrel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yaplarn dal mn belirlemek zere hazrlanacak blge planlarn, gerekli grd hallerde Devlet Planlama Tekilat yapar veya yaptrr.
b) mar Planlar; Nazm mar Plan ve Uygulama mar Planndan meydana gelir. Mevcut ise blge plan ve evre dzeni plan kararlarna uygunluu salanarak, belediye snrlar iinde kalan yerlerin nazm ve uygulama imar planlar ilgili belediyelerce yaplr veya yaptrlr. Belediye meclisince onaylanarak yrrle girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye bakanlnca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay sre ile ilan edilir. Bir aylk ilan sresi iinde plan lara itiraz edilebilir. Belediye bakanlnca belediye meclisine gnderilen itirazlar ve planlar belediye meclisi onbe gn iinde inceleyerek kesin kara ra balar.
Belediye ve mcavir alan dnda kalan yerlerde yaplacak planlar valilik veya ilgilisince yaplr veya yaptrlr. Valilike uygun grld takdirde onaylanarak yrrle girer. Onay tarihinden itibaren valilike tespit edilen ilan yerinde bir ay sre ile ilan edilir. Bir aylk ilan sresi iinde planlara itiraz edilebilir. tirazlar valilie yaplr, valilik itirazlar ve planlar onbe gn ierisinde inceleyerek kesin karara balar.
Onaylanm planlarda yaplacak deiiklikler de yukardaki usullere tabidir.
Kesinleen imar planlarnn bir kopyas, Bakanla gnderilir.
mar planlar alenidir. Bu aleniyeti salamak ilgili idarelerin grevidir. Belediye Bakanl ve mlki amirlikler, imar plannn tamamn veya bir ksmn kopyalar veya kitapklar haline getirip oaltarak tespit edilecek cret karlnda isteyenlere verir.
mar planlarnda Bakanln yetkisi:
Madde 9 - Bakanlk gerekli grlen hallerde, kamu yaplar ile ilgili imar plan ve deiikliklerinin, umumi hayata messir afetler dolaysyla veya toplu konut uygulamas veya Gecekondu Kanununun uygulanmas amacyla yaplmas gereken planlarn ve plan deiikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metro politen imar planlarnn veya ierisinden veya civarndan demiryolu veya karayolu geen, hava meydan bulunan veya havayolu veya denizyolu balants bulunan yerlerdeki imar ve yerleme planlarnn tamamn veya bir ksmn, ilgili belediyelere veya dier idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiinde ibirlii salayarak yapmaya, yaptrmaya, deitirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir.
(Ek:24/11/1994 - 4046/41 md.) Belediye hudutlar ve mcavir alanlar ieri sinde bulunan ve zelletirme programna alnm kurululara ait arsa ve arazilerin, ilgili kurululardan gerekli gr, (Belediye) (1) alnarak evre mar btnln bozmayacak (ek ibare: 3/4/1997 - 4232/4 md.) imar tadilatlar ve mevzi imar planlarnn ve buna uygun imar durumlarnn Babakanlk zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanarak zelletirme Yksek Kurulunca onaylanmak su- retiyle yrrle girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksi- yonlarn 5 yl deitiremezler. (Ek ibare: 3/4/1997 - 4232/4 md.) ilgili bele- diyeler grlerini onbe gn iinde bildirir.
Bir kamu hizmetinin grlmesi maksad ile resmi bina ve tesisler iin imar planlarnda yer ayrlmas veya bu amala deiiklik yaplmas gerektii takdir- de, Bakanlk, valilik kanal ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gere- kirse imar plannn resmi bina ve tesislerle ilgili ksmn re'sen yapar ve onaylar.

-------------
(1) Parantez ii hkm; 3/4/1997 tarih ve 4232 sayl Kanunun 4 nc maddesi ile metne ilendii ekilde deitirilmitir.

Bakanlk birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarnn hazrlanma- snda, kabul ve onaylanmas safhasnda ortaya kabilecek ihtilaflar halleder, gerektiinde re'sen onaylar.
(Ek fkra : 20/6/1987 - 3394/7 md.; ptal : Ana.Mah.26/9/1991 tarih ve E. 1990/38, K. 1991/32 sayl Karar ile.)
Kesinleen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebli edilir. Bu planlarn uygulanmas mecburidir.
Re'sen yaplan planlardaki deiiklikler de yukardaki usullere tabidir.
mar programlar, kamulatrma ve kstllk hali:
Madde 10 - Belediyeler; imar planlarnn yrrle girmesinden en ge 3 ay iinde, bu plan tatbik etmek zere 5 yllk imar programlarn hazrlarlar. Be yllk imar programlarnn grlmesi srasnda ilgili yatrmc kamu kurulularnn temsilcileri grleri esas alnmak zere Meclis toplantsna katlr.
Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleir. Bu program iinde bulunan kamu kurulularna tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kurulula- rna bildirilir. Be yllk imar programlar snrlar iinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmi olan yerleri ilgili kamu kurulular, bu program sresi iinde kamulatrrlar. Bu amala gerekli denek, kamu kurulula- rnn yllk btelerine konulur.
mar programlarnda, umumi hizmetlere ayrlan yerler ile zel kanunlar ge- reince kstlama konulan gayrimenkuller kamulatrlncaya veya umumi hizmet- lerle ilgili projeler gerekletirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak dier kanunlarla verilen haklar devam eder.
Kamuya ait gayrimenkuller:
Madde 11 - mar planlarnda; meydan, yol, park, yeil saha, otopark, toplu tama istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrlm yerlere rastlayan Vakflar Genel Mdrlne ait gayrimenkuller ile askeri yasak blgeler, gven- lik blgeleri ile lke gvenlii ile dorudan doruya ilgili Trk Silahl Kuv- vetlerine ait harekat ve savunma amal yerler hari Hazine ve zel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliin teklifi, Maliye ve Gmrk Bakanlnn onay ile belediye ve mcavir alan snrlar iinde belediyeye; belediye ve m- cavir alan hudutlar dnda zel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kayd terkin edilir. Ancak, bu yerlerin zerinde bina bulunduu takdirde, arsas hari yalnz binann halihazr kymeti iin takdir edilecek bedel denir. Bedeli ve deme ekli taraflarca tespit olunur.
Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya zel idare tarafndan satlamaz ve baka bir maksat iin kullanlamaz. Bu hususta tapu ktnn beyanlar hanesine gerekli erh konur.
Bu yerlerin kullanl ekli, yeni bir imar planyla deitirilip zel ml- kiyete konu olabilecek hale getirildii takdirde, bu yerler devir alnan idareye belediye veya zel idarece ayn usulle iade edilir. Buna aykr davran sabit olan il- gililer ahsen sorumludur. Bu terkinler hibir ekilde resim, har ve vergiye tabi deildir.
(Deiik: 25/2/1998 - 4342/35 md.) Hazrlanan imar plan snrlar iindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar plannn onay ile bu vasflarn kendili- inden kaybederek, onaylanm imar plan karar ile getirilen kullanma amacna konu ve tabi olurlar.
Cephe hatt:
Madde 12 - mar planlarnda gsterilen cephe hattndan nde bina yaplamaz. Herhangi bir arsann cephe hattnn gerisinde kalan ksm, plan ve ynetmelik esaslarna uygun bina inaatna yetmiyorsa, be yllk imar program iinde olup olmadna gre, 10 uncu maddede belirtilen mddetler ierisinde 18 inci madde hkmleri tatbik edilmedii veya baka bir ekilde halline imkan bulunmad takdirde mal sahibinin yazl mracaat zerine, bu arsann tamam ilgili idare- lerce kamulatrlr.
mar planlarnda umumi hizmetlere ayrlan yerler:
Madde 13 - Resmi yaplara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeil saha, ocuk bahesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrlan alanlarda inaata ve mevcut bina varsa esasl deiiklik ve ilaveler ya- plmasna izin verilmez. Ancak imar programna alnncaya kadar mevcut kullanma ekli devam eder.
mar programna alnan alanlarda kamulatrma yaplncaya kadar emlak vergi- si denmesi durdurulur. Kamulatrmann yaplmas halinde durdurma tarihi ile kamulatrma tarihi arasnda tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulatrmay yapan idare tarafndan denir. Birinci fkrada yazl yerlerin kamulatrma ya- plmadan nce plan deiiklii ile kamulatrmay gerektirmeyen bir maksada ay- rlmas halinde ise durdurma tarihinden itibaren geen srenin emlak vergisini mal sahibi der.
Ancak, parsel sahibi imar planlarnn tasdik tarihinden itibaren be yl sonra mracaat ettiinde imar planlarnda meydana gelen deiikliklerden ve ci- varn zelliklerinden dolay okul, cami ve otopark sahas ve benzeri umumi hiz- metlere ayrlan alanlardan ilgili kamu kuruluunca yapmndan vazgeildiine da- ir gr alnd takdirde, tm belirli evredeki nfus, younluk ve donatm dengesini yeniden irdeleyerek hazrlanacak yeni imar planna gre inaat yap- lr. Bu Kanunun yaym tarihinden nce yaplan imar planlarnda, bahsedilen be yllk sre bu Kanunun yrrlk tarihinden itibaren geerlidir.
Onaylanm imar planlarnda, birinci fkrada yazl yerlerdeki arsa ve ara- zilerin, bu Kanunda ngrlen dzenleme ortaklk pay oran zerindeki miktarla- rnn mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu terk ilemlerinden ayrca emlak alm ve satm vergisi alnmaz.
rtifak haklar:
Madde 14 - Belediye veya valilikler, imar planlarnn uygulanmas srasnda, bir gayrimenkuln tamamn kamulatrmadan o yerin muayyen saha, ykseklikte ve derinliindeki ksm zerinde kamu yarar amacyla irtifak hakk tesis edebilir.
Belediyeler veya valilikler, mmkn olan yer ve hallerde mal sahibinin muva fakatiyle, bedelsiz irtifak hakk verme karlnda, bedelsiz irtifak hakk tesis edebilir.
NC BLM
fraz ve Tevhid leri
fraz ve tevhid:
Madde 15 - mar planlarna gre yol, meydan, yeil saha, park ve otopark gi- bi umumi hizmetlere ayrlan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu ksmlarnn ifrazna veya tevhidine izin verilmez.
mar parselasyon plan tamamlanm olan yerlerde yaplacak ifraz veya tevhi- din bu planlara uygun olmas arttr.
mar planlarnda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yaplacak ifraz- larn, asgari cephe genilikleri ve byklkleri ynetmelikte belirtilen esasla- ra gre tespit edilir.
mar plan dnda kalan alanlarda ynetmeliklerinde tayin edilecek miktar- lardan kk ifrazlara izin verilmez.
Tescil ve yuun izalesi:
Madde 16 - Belediye ve mcavir alan hudutlar iindeki gayrimenkullerin re'sen veya mracaat zerine tevhid veya ifraz, bunlar zerinde irtifak hakk tesisi veya bu haklarn terkini, bu Kanun ve ynetmelik hkmlerine uygunluu belediye encmenleri veya il idare kurullarnca onaylanr.
Onaylama ilemi, mracaatn belediyelere veya valiliklere intikalinden iti- baren en ge 30 gn iinde sonulandrlr ve tescil veya terkini iin 15 gn iinde tapuya bildirilir.
Tapu dairesi, tescil veya terkin ilemini bir ay iinde sonulandrmak zo- rundadr.
Bu Kanun hkmlerine gre yulandrlan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin teblii tarihinden itibaren alt ay iinde aralarnda anlaamadklar veya yuun izalesi iin, mahkemeye mracaat edilmedii takdirde ilgili idare hissedarm gibi, yuun izalesi davas aabilir.
Taraflarn rzas veya mahkeme karar ile yuun izalesi ve arazi taksimi de yukardaki hkmlere tabidir.
Kamulatrmadan arta kalan ksmlar:
Madde 17 - Belediye veya valilik, kendi mal olan veya imar planlarnn tat- biki sonucu kamulatrmadan artan paralarla, istikameti deitirilen veya kapa- nan yol ve meydanlarda hasl olan sahalardan mstakil inaata elverili olmayan paralar, bitiiindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolay tahakkuk eden istihkaklar- n bedel takdiri suretiyle deitirmek ve komu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satn almaktan imtina ederse, yulandrp satmak suretiyle imar planna uygunluunu temin eder.
Bunlardan mstakil inaata elverili olanlar, kamu yarar iin, belediye veya valilike yeri alnan ahslarn muvafakatlar halinde istihkaklarna karlk olarak bedel takdiri ve icabnda denklik temini suretiyle deitirmeye belediye ve valilik yetkilidir.
Ayrca belediye veya valilikler ile yulu olan mstakil inaat yapmaya m- sait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin dier hissedarlarna bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satn almaktan imtina ederse, yuun izalesi suretiyle sattrmaya yetkilidir.
Bu maddeye gre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz ekilleri 2942 say- l Kamulatrma Kanunu hkmlerine gre yaplr.
Arazi ve arsa dzenlemesi:
Madde 18 - mar hududu iinde bulunan binal veya binasz arsa ve arazileri malikleri veya dier hak sahiplerinin muvafakat aranmakszn, birbirleri ile, yol fazlalar ile, kamu kurumlarna veya belediyelere ait bulunan yerlerle bir- letirmeye, bunlar yeniden imar planna uygun ada veya parsellere ayrmaya, mstakil, hisseli veya kat mlkiyeti esaslarna gre hak sahiplerine datmaya ve re'sen tescil ilemlerini yaptrmaya belediyeler yetkilidir. Sz edilen yer- ler belediye ve mcavir alan dnda ise yukarda belirtilen yetkiler valilike kullanlr.
Belediyeler veya valiliklerce dzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarn datm srasnda bunlarn yzlmlerinden yeteri kadar saha, dzenleme dola- ysyla meydana gelen deer artlar karlnda "dzenleme ortaklk pay" olarak dlebilir. Ancak, bu maddeye gre alnacak dzenleme ortaklk paylar, dzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarn dzenlemeden nceki yzlmlerinin yzde otuzbeini geemez.
Dzenleme ortaklk paylar, dzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyac olan yol, meydan, park, otopark, ocuk bahesi, yeil saha, cami ve karakol gibi umu- mi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden baka maksatlarda kullan- lamaz.
Dzenleme ortaklk paylarnn toplam, yukardaki fkrada sz geen umumi hizmetler iin, yeniden ayrlmas gereken yerlerin alanlar toplamndan az oldu- u takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilike kamulatrma yolu ile tamamlanr.
Herhangi bir parselden bir miktar sahann kamulatrlmasnn gerekmesi ha- linde dzenleme ortaklk pay, kamulatrmadan arta kalan saha zerinden ayr- lr.
Bu fkra hkmlerine gre, herhangi bir parselden bir defadan fazla dzenle- me ortaklk pay alnmaz. Ancak, bu hkm o parselde imar plan ile yeniden bir dzenleme yaplmasna mani tekil etmez.
Bu dzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarn dzenleme ortaklk pay al- nanlarndan, bu dzenleme sebebiyle ayrca deerlendirme resmi alnmaz.
zerinde bina bulunan hisseli parsellerde, yulanma sadece zemine ait olup, yuun giderilmesinde bina bedeli ayrca dikkate alnr.
Dzenleme srasnda, plan ve mevzuata gre muhafazasnda mahzur bulunmayan bir yap, ancak bir imar parseli iinde braklabilir. Tamamnn veya bir ksm- nn plan ve mevzuat hkmlerine gre muhafazas mmkn grlemeyen yaplar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birka parsel zerinde kalan yaplarn bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yap sahibine denmedike ve aralarnda baka bir anlama temin edilmedike veya yuu gide- rilmedike bu yaplarn eski sahipleri tarafndan kullanlmasna devam olunur.
Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrlan yerlere rastlayan yaplar, belediye veya valilike kamulatrlmadka yktrlamaz.
Dzenlenmi arsalarda bulunan yaplara, ilgili parsel sahiplerinin muvafa- katlar olmad veya plan ve mevzuat hkmlerine gre mahzur bulunduu takdir- de, kk ldeki zaruri tamirler dnda ilave, deiiklik ve esasl tamir iz- ni verilemez. Dzenlemeye tabi tutulmas gerektii halde, bu madde hkmlerinin tatbiki mmkn olmayan hallerde imar plan ve ynetmelik hkmlerine gre msta- kil inaata elverili olan kadastral parsellere plana gre inaat ruhsat veri- lebilir.
Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, deyecekleri kamulatrma be- deli yerine ilgililerin muvafakat halinde kamulatrlmas gereken yerlerine karlk, plan ve mevzuat hkmlerine gre yap yaplmas mmkn olan belediye veya valilie ait sahalardan yer verebilirler.
Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hkmlerine gre yulandrlan Kat Mlkiyeti Kanunu uygulamas, tarm ve hayvanclk, turizm, sanayi ve depolama amac iin yaplan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satlanlar hari imar plan olmayan yerlerde her trl yaplama amacyla arsa ve parselleri his- selere ayracak zel parselasyon planlar, sat vaadi szlemeleri yaplamaz.
Parselasyon planlarnn hazrlanmas ve tescili:
Madde 19 - mar planlarna gre parselasyon planlar yaplp, belediye ve mcavir alan iinde belediye encmeni, dnda ise il idare kurulunun onayndan sonra yrrle girer. Bu planlar bir ay mddetle ilgili idarede aslr. Ayrca mutat vastalarla duyurulur. Bu srenin sonunda kesinleir. Tashih edilecek planlar hakknda da bu hkm uygulanr.
Kesinleen parselasyon planlar tescil edilmek zere tapu dairesine gnderi- lir. Bu daireler ilgililerin muvafakat aranmakszn, sicilleri planlara gre re'sen tanzim ve tesis ederler.
Bir parsel zerinde birden fazla bina ve tesislerin yapm gerektiinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inat gibi) imar parselasyon planlar ifraza gerek kalmadan bu ihtiyac karlayacak ekilde dzenlenir veya deiti- rilir ve burada, talep halinde, Kat Mlkiyeti Kanunu hkmleri uygulanr.
DRDNC BLM
Yap ve Yap ile lgili Esaslar
Yap:
Madde 20 - Yap:
a) Kurulu veya kiilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde,
b) Kurulu veya kiilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kurulularnn vermi olduklar tahsis veya irtifak hakk tesis bel- geleri ile,
mar plan, ynetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yaplabilir.
Yap ruhsatiyesi:
Madde 21 - Bu Kanunun kapsamna giren btn yaplar iin 26 nc maddede be- lirtilen istisna dnda belediye veya valiliklerden (....) (1) yap ruhsatiyesi alnmas mecburidir.
Ruhsat alnm yaplarda herhangi bir deiiklik yaplmas da yeniden ruhsat alnmasna baldr. Bu durumda; bamsz blmlerin brt alan artmyorsa ve nitelik deimiyorsa ruhsat, hibir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, i ve d sva, boya, badana, oluk, dere, dorama, deme ve tavan kaplamalar, elektrik ve shhi tesisat tamirleri ile at onarm ve kire- mit aktarlmas ve ynetmelie uygun olarak mahallin hususiyetine gre belediye- lerce

---------
(1) Bu aradaki "...veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolarndan..." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl karar ile iptal edilmitir.

hazrlanacak imar ynetmeliklerinde belirtilecek tayc unsuru etkilemeyen di- er tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi deildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve evrenin zelliklerine gre yaplar arasnda uyum salamak, gzel bir grnm elde etmek amacyla d cephe boya ve kaplamalar ile atnn malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanu- nun yrrle girmesinden nce yaplm olan yaplar da bu hkme tabidir.
Ruhsat alma artlar:
Madde 22 - Yap ruhsatiyesi almak iin belediye, valilik (....) (1) brola- rna yap sahipleri veya kanuni vekillerince dileke ile mracaat edilir. Dilek- eye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesaplar, rperli veya yoksa, ebatl kroki eklenmesi gereklidir.
Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanl bulunmuyorsa mracaat tarihinden itibaren en ge otuz gn iinde yap ruhsatiyesi verilir.
Eksik veya yanl olduu takdirde; mracaat tarihinden itibaren onbe gn iinde mracaatya ilgili btn eksik ve yanllar yaz ile bildirilir. Eksik ve yanllar giderildikten sonra yaplacak mracaattan itibaren en ge onbe gn iinde yap ruhsatiyesi verilir.
Gelitirme alanlarnda yap ruhsat:
Madde 23 - skan hudutlar iinde olup da, imar plannda beldenin inkiafna ayrlm bulunan sahalarda her ne ekilde olursa olsun, yap izni verilebilmesi iin;
a) Bu sahalarn imar plan esaslarna ve ynetmelik hkmlerine uygun olarak parselasyon planlarnn belediye encmeni veya il idare kurulunca tasdik edilmi bulunmas,
b) Plana ve bulunduu blgenin artlarna gre yollarnn, pis ve ime suyu ebekeleri gibi teknik alt yapsnn yaplm olmas,
arttr.
Ancak, bunlardan parselasyon planlar tasdik edilmi olmakla beraber yolu, pis ve ime suyu ebekeleri gibi teknik alt yaps henz yaplmam olan yerler- de, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazrlanacak projeye uygun olarak yaptranlara veya parselleri hizasna rastlayan ve ynetmelikte belirtil- dii ekilde hissesine den teknik alt yap bedelini % 25 pein deyip geri ka- lan % 75 ini alt yap hizmetinin ilgili idaresince tamamlanaca tarihten en ge alt ay iinde demeyi taahht edenlere de yap ruhsat verilir. Kanalizasyon tesisinin yap bitirilip kullanlmaya balanaca tarihe kadar yaplmamas halinde, fosseptik veya benzeri geici bir tesis yaptrlmas yoluna gidilir. Bu yaplmad takdirde yapya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapldnda yap sahibi veya sahipleri lam ayaklarn bu tesise balamaya mecburdurlar.

-------------
(1) Bu aradaki ".... veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik ..." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl kara- r ile iptal edilmitir.
(2) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolarnca..." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl karar ile iptal edilmitir.

Toplu mesken alanlarnda, ilgili ahs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile btn ina ve ikmal edilen teknik altyapnn iki tarafndaki dier parsel- lerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alnmadka, kendile- rine yap ruhsat verilmez.
Toplu mesken alanlarnda altyap tesisleri belediyelerce onayl projesine gre ilgili ahs veya kurumlarnca yaplmsa belediyece altyap hizmetleri ne- deniyle hibir bedel alnmaz.
Alnan bu paralar teknik altyapy yaptranlara veya bu mebla nceden il- gili idareye deyenlere aynen geri verilir.
u kadar ki, bir yolun iki tarafndaki parsel sahipleri bahis konusu yol be- dellerini ve bir kanalizasyon ebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyap bedellerini ilgili idareye vermedike ilgili idarenin bu tesisleri ina ve ikmali mecburiyeti yoktur.
Mevcut binalarda esasl deiiklikler ve ilaveler yaplmas da bu madde h- kmlerine bal olmakla beraber, bunlarn tamirleri iin yukardaki artlar aranmaz.
Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili dier hususlar imar ynetmeli- inde belirtilir.
mar planlar ilke kararlar ile younluk ve yap dzeninde dzeltme ve ye- nileme getirilen yerleik alanlardaki uygulamada mevcut ehirsel teknik ve sos- yal altyapnn tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlarda, ehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katlma paylar bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yap ya da bina sahiplerinden usulnce alnr.
mar planlarnda meskn saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sa- hiplerince pis su mecralarnn, yapnn bulunduu sokaktaki lam ebekesine ve- ya varsa umumi fosseptie balanmas, lam ebekesi veya umumi fosseptik olma- yan yerlerde mahalli ihtiya ve vesaite gre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkuln iinde, lzumlu tesisatn yaplmas mecburidir. Bu ba- lantlar mal sahibi tarafndan ilgili idarece yaplacak tebligatla verilecek mddet zarfnda yaptrlmad takdirde ilgili idare tarafndan yktrlr.
Yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolarnn kuruluu, yetki alanlar ve sorumluluklar:
Madde 24 - (ptal:Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 say- l karar ile.)
Yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolarnn snflandrlmas:
Madde 25 - (ptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl Karar ile.)
Kamuya ait yap ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat:
Madde 26 - Kamu kurum ve kurulularnca yaplacak veya yaptrlacak yapla- ra, imar planlarnda o maksada tahsis edilmi olmak, plan ve mevzuata aykr olmamak zere mimari, statik, tesisat ve her trl fenni mesuliyeti bu kamu ku- rum ve kurulularnca stlenilmesi ve mlkiyetin belgelenmesi kaydyla avan pro- jeye gre ruhsat verilir.
Devletin gvenlik ve emniyeti ile Trk Silahl Kuvvetlerinin harekat ve sa- vunmas bakmndan gizlilik arz eden yaplara; belediyeden alnan imar durumuna, kat nizam, cephe hatt, inaat derinlii ve toplam inaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarnca tasdik edildii, statik ve tesisat sorumluluunun kurumlarna ait olduunun ilgili belediyesine veya valiliklere yaz ile bildir- dii takdirde, 22 nci maddede saylan belgeler aranmadan yap ruhsat verilir.
(nc fkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl Karar ile.)
Ruhsata tabi olmayan yaplar ve uyacaklar esaslar:
Madde 27 - (Birinci, ikinci ve nc fkralar iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayl Karar ile.)
Belediye ve mcavir alanlar dnda ky nfusuna kaytl ve kyde srekli oturanlarn ky yerleik alanlar ve civarnda ve mezralarda yaptraca konut, hayvanclk veya tarmsal amal yaplar iin inaat ve iskan ruhsat aranmaz. Ancak yapnn fen ve salk kurallarna uygun olmas ve muhtarlktan izin aln- mas gerekir.
Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile mteahhit sicilleri:
Madde 28 - Yapnn fenni mesuliyetini zerine alan meslek mensuplar yapy ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptrmaya, ruhsat ve eklerine aykr yaplmas halinde durumu i gn iinde ruhsat veren belediyeye veya valiliklere (...........) (1) bildirmeye mecburdurlar. Bu ihbar zerine 32 nci maddeye gre ilem yaplr.
Yapnn nev'ine, ehemmiyetine ve byklk derecesine gre proje ve eklerinin tanziminin ve inaatn kontrolnn 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplar- na yaptrlmas mecburidir.
Yapnn, fenni mesuliyetini zerine alm olan meslek mensubu, bu vazifeden ekildii takdirde, tatil gnleri hari, gn iinde, mucip sebepleriyle bir- likte keyfiyeti yazl olarak ilgili idareye bildirmekle mkelleftir, aksi tak- dirde kanuni mesuliyetten kurtulamaz.
Fenni mesuln herhangi bir sebeple istifas halinde istifa tarihinden nce yaplan ilerde sorumluluu devam eder.
Fenni mesuliyeti zerine alann istifa veya lm halinde baka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti deruhte etmedike yapnn devamna msaade edilmez.
Belediye ve mcavir alan snrlar iinde zel inaat yapan mteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dnda zel inaat yapanlarn sicilleri de valiliklerce tutulur.
Ruhsat mddeti:
Madde 29 - Yapya balama mddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yldr. Bu mddet zarfnda yapya balanmad veya yapya balanp da her ne sebeple olur- sa olsun, balama mddetiyle birlikte be yl iinde bitirilmedii takdirde ve- rilen ruhsat hkmsz saylr. Bu durumda yeniden ruhsat alnmas mecburidir. Balanm inaatlarda mktesep haklar sakldr.
Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili srasnda ayrca har alnmaz. Ancak in- aat sahasnda art, bamsz blmlerin brt alannda veya niteliinde deime olmas halinde yeniden hesaplanacak hartan evvelce denen har tutar, tenzil edilir. Yeni

------------
(1) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolarna ..." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl karar ile iptal edilmitir.

durumda hesaplanan har tutarnda azalma olmas halinde iade yaplmaz. Dier kanunlardaki muafiyet hkmleri sakldr.
Ruhsat ve eklerinin yap yerinde bulundurulmas mecburidir.
Yap kullanma izni:
Madde 30 - Yap tamamen bittii takdirde tamamnn, ksmen kullanlmas mm- kn ksmlar tamamland takdirde bu ksmlarnn kullanlabilmesi iin inaat ruhsatn veren belediye, valilik (...) (1) brolarndan; 27 nci maddeye gre ruhsata tabi olmayan yaplarn tamamen veya ksmen kullanlabilmesi iin ise ilgili belediye ve valilikten izin alnmas mecburidir. Mal sahibinin mracaat zerine, yapnn ruhsat ve eklerine uygun olduu ve kullanlmasnda fen bakmn- dan mahzur grlmediinin tespiti gerekir.
Belediyeler, valilikler (...) (2) mal sahiplerinin mracaatlarn en ge otuz gn iinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu mddetin sonun- da yapnn tamamnn veya biten ksmnn kullanlmasna izin verilmi saylr. (...) (2)
Bu maddeye gre verilen izin yap sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine ria- yetsizlikten doacak mesuliyetten kurtarmayaca gibi her trl vergi, resim ve har deme mkellefiyetinden de kurtarmaz.
Kullanma izni alnmam yaplar:
Madde 31 - naatn bitme gn, kullanma izninin verildii tarihtir. Kullan- ma izni verilmeyen ve alnmayan yaplarda izin alnncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandrlmazlar. Ancak, kullan- ma izni alan bamsz blmler bu hizmetlerden istifade ettirilir.
Ruhsatsz veya ruhsat ve eklerine aykr olarak balanan yaplar:
Madde 32 - Bu Kanun hkmlerine gre ruhsat alnmadan yaplabilecek yaplar hari; ruhsat alnmadan yapya baland veya ruhsat ve eklerine aykr yap yapld ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbar veya herhangi bir ekilde bu duruma muttali olunmas zerine, belediye veya valilik- lerce o andaki inaat durumu tespit edilir. Yap mhrlenerek inaat derhal dur- durulur.
Durdurma, yap tatil zaptnn yap yerine aslmasyla yap sahibine tebli edilmi saylr. Bu tebligatn bir nshasda muhtara braklr.
Bu tarihten itibaren en ok bir ay iinde yap sahibi, yapsn ruhsata uy- gun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mhrn kal- drlmasn ister.
Ruhsata aykrlk olan yapda, bu aykrln giderilmi olduu veya ruhsat alnd ve yapnn bu ruhsata uygunluu, inceleme sonunda anlalrsa, mhr, belediye veya valilike kaldrlr ve inaatn devamna izin verilir.

--------------
(1) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlk veya mhendislik ..." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl karar ile iptal edilmitir.
(2) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brolar ..."; ibaresi ile bu fkrann sonunda bulunan "... Ancak mracaat yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brosuna yaplm ise bu hkm uygulanmaz. Yeminli bro, mracaat bu sre ierisinde msbet veya menfi mutlaka sonulandrmak zorundadr ..." biimindeki son iki cmle, Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl karar ile iptal edilmitir.
(3) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlk ve mhendislik brosunca .." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin (1) nolu dipnotda yazl Karar ile iptal edilmitir.
Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykr veya ruhsatsz yaplan bina, belediye encmeni veya il idare kurulu kararn mteakip, belediye veya valilike yktrlr ve masraf yap sahibinden tahsil edilir.
Umumi hizmetlere ayrlan yerlerde muvakkat yaplar:
Madde 33 - mar planlarnda bulunup da mracaat gnnde be yllk imar programna dahil olmayan yerlerde; plana gre kapanmas gereken yol ve kmaz sokak zerinde bulunan veya 18 inci madde hkmleri tatbik olunmadan normal artlarla yap izni verilmeyen veya 13 nc maddede belirtilen hizmetlere ayrl- m olan ve haklarnda bu madde hkmnn tatbiki istenen parsellerde zerinde ynetmelik esaslarna uygun yap yaplmas mmkn olanlarnda sahiplerinin is- tekleri zerine belediye encmeni veya il idare kurulu kararyla imar plan tat- bikatna kadar muvakkat inaat veya tesisata msaade edilir ve buna dayanlarak usulne gre yap izni verilir.
Bu gibi hallerde verilecek mddetin on yl olmas, yap izni verilmezden nce belediye encmeni veya il idare kurulu kararnn gn ve saysnn on yllk mddet iin muvakkat inaat veya tesisat olduunun, lzumlu l ve artlarla birlikte tapu kaydna erh edilmesi gereklidir. Muvakkatlk mddeti tapu kaydna erh verildii gnden balar.
Birinci fkrada sz geen bir parselde, esasen kullanlabilen bir bina var- sa bu parsele yeniden inaat ve ilaveler yaplmasna izin verilmeyecei gibi, birden fazla muvakkat yapya izin verilen yerlerde dahi bu yaplarn lleri toplam ynetmelikte gsterilen miktarlar geemez. Bu maddenin tatbikinde ka- dastral parsel de bir imar parseli gibi kabul olunur.
Plan tatbik olunurken, muvakkat inaat veya tesisler yktrlrlar. On yl- lk muvakkatlk mddeti dolduktan sonra veya on yl dolmadan yktrlmas veya kamulatrlmas halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayl Kamulatrma Kanunu hkmlerine gre takdir olunacak bedeli sahibine denir.
naat, tamirat ve bahe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mkellefiyetler:
Madde 34 - naat ve tamiratn devam ve bahelerin tanzim ve aalandrl- mas srasnda yolun ve yaya kaldrmlarnn, belediye veya valiliklere ve kom- ulara ait yerlerin igal edilmemesi ve buralardaki yeralt ve yerst tesisle- rinin tahrip olunmamas ve bunlara zarar verilmemesi, tat ve yayalarn gidi ve geliinin zorlatrlmamas, yap, yol snrna metre ve daha az mesafede yapld takdirde her trl tehlikeyi nleyecek ekilde yap nnn tahta perde veya mnasip malzeme ile kapatlmas ve geceleri aydnlatlmas, mecburidir.
Yap, yol kenarna yapld takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri hallerde yaya kaldrmlarnn bir ksmnn igaline yayalar iin uygun gei salamak ve yukardaki tedbirler alnmak artyla msaade olunabilir.
Bu gibi hallerde mlk sahibi veya inaat deruhte eden kii veya kuruluun sahipleri gelip geenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi nleyecek tedbirleri alrlar.
Zemin katlarda, dkkan yaplmasna msaade edilen yaplarda, yaya kaldrm ile ayn seviyedeki n baheleri yayaya ak bulundurulacak, yayalarn can emni- yetini tehlikeye drecek duvar ve manialar yaplamaz.
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)
Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarna merdiven yaplmas zaruri hallerde rht ykseklii 0,15 metreden fazla olamaz.
Bina n cephe hatt ile yol aras ve tabii zeminin kazlmas:
Madde 35 - Binalarn zemin seviyesi altnda kat kazanmak maksadyla, bina cephe hattndan yola kadar olan ksmda, zeminin kazlarak yaya kaldrmnn se- viyesinin altna drlmesine msaade edilmez.
Her ne sebeple olursa olsun evvelce n baheleri yaya kaldrm seviyesinden 0.50 metreden daha aada teekkl etmi bulunan binalarla bu gibi arsalarn sahipleri, gelip geenlerin emniyetini temin etmek zere, yol kenarna ynetme- likle belirtilen veya civarn karakterine gre ilgili idarece tespit edilen e- kilde bahe duvar veya parmaklk yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar.
Kapc daireleri ve snaklar:
Madde 36 - Kapc dairesi ve snak ayrlmas mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin ynetmelikte belirtilen art ve lleri havi bulunmas lazmdr.
Kapc daireleri anabina iinde olabilecei gibi, nizamlara, fen ve salk artlarna aykr yaplmamak, brt 40 metrekareyi gememek art ile bahenin herhangi bir yerinde veya mtemilat binalar ierisinde de tertiplenebilir.
Beki, bahevan, kaloriferci gibi mstahdemin ikametine yer ayrlmas halin- de bu yerlerde de ayn artlar aranr. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hkmler bu maddede sz geen daireler hakknda da uygulanr.
Nerelerde ve hangi binalarda kapc dairesi ve snak ayrlmas gerektii imar ynetmeliklerinde gsterilir.
Otoparklar:
Madde 37 - mar planlarnn tanziminde planlanan beldenin ve blgenin art- lar ile mstakbel ihtiyalar gznnde tutularak lzumlu otopark yerleri ayr- lr.
Otopark ihtiyac bulunan bina ve tesislere lzumlu otopark yeri tefrik edil- medike yap izni, otopark tesis edilmedike de kullanma izni verilmez.
Kullanma izni alndktan sonra otopark yeri, plana ve ynetmelik hkmlerine aykr olarak baka maksatlara tahsis edilemez. Bu fkra hkmne aykr hareket edildii takdirde ilgili idarece yaplacak tebligat zerine en ge ay ieri- sinde bu aykrlk giderilir. Mlk sahibi tebligata ramen mddeti ierisinde gerekli dzeltmeyi yapmaz ise, belediye encmeni veya il idare kurulu karar ile bu hizmet ilgili idarece yaplr ve masraf mal sahibinden tahsil edilir.
BENC BLM
eitli Hkmler
Halihazr haritalarn, imar planlarnn ve yap projelerinin hazrlanmas ve uygulanmas:
Madde 38 - Halihazr harita ve imar planlarnn hazrlanmas ve bunlarn uygulanmasnn fenni mesuliyetini; uzmanlk, alma konular ve ilgili kanunla- rna gre, mhendisler, mimarlar, ehir planclar deruhte ederler.
(Deiik: 26/4/1989 - 3542/2 md.) Yaplarn, mimari, statik ve hertrl plan, proje, resim ve hesaplarnn hazrlanmasn ve bunlarn uygulanmasyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlk konularna ve ilgili kanunlarna gre m- hendisler, mimarlar ile grev, yetki ve sorumluluklar ynetmelikle dzenlenecek olan fen adamlar deruhte ederler.
Yklacak derecede tehlikeli yaplar:
Madde 39 - Bir ksm veya tamamnn yklacak derecede tehlikeli olduu belediye veya valilik tarafndan tespit edilen yaplarn sahiplerine tehlike de- recesine gre bunun izalesi iin belediye veya valilike on gn iinde tebligat yaplr. Yap sahibinin bulunmamas halinde binann iindekilere tebligat yap- lr. Onlar da bulunmazsa tebligat varakas tebli yerine kaim olmak zere tehli- keli yapya aslr ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabtla tespit edilir.
Tebligat mteakip sresi iinde yap sahibi tarafndan tamir edilerek veya yktrlarak tehlike ortadan kaldrlmazsa bu iler belediye veya valilike ya- plr ve masraf % 20 fazlas ile yap sahibinden tahsil edilir.
Alakalnn fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilike bte- sinden karlanr. Tehlike durumu o yap ve civarnn boaltlmasn icabettiri- yorsa mahkeme kararna lzum kalmakszn zabta marifetiyle derhal tahliye etti- rilir.
Kamunun selameti iin alnmas gereken tedbirler:
Madde 40 - Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun salk ve selametini ihlal eden, ehircilik, estetik veya trafik bakmndan mahzurlu grlen enkaz veya birikintilerin, grlt ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lam, ukur, kuyu; maara ve benzerlerinin mahzurlarnn giderilmesi ve bunlarn zuhu- runa meydan verilmemesi ilgililere tebli edilir.
Teblide belirtilen mddet iinde teblie riayet edilmedii takdirde beledi- ye veya valilike mahzur giderilir; masraf % 20 fazlasiyle arsa sahibinden al- nr veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.
Arsalarn yola bakan yzleri:
Madde 41 - Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar zerinde mahzurlu bina bulunan veya binasz arsalarn yola bakan yzlerinin tayin edilen tarzda kapatlmasna karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkuln sahipleri, belediye veya valilike verilen mddet iinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mkellefiyete uyulmamas halinde belediye veya valilike gerei yaplarak masraf arsa sahibinden tahsil edilir.
Ceza hkmleri:
Madde 42 - Ruhsat alnmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatna aykr olarak yaplan yapnn yap sahibine ve mteahhidine, istisnalar dnda zel parselasyon ile hisse karl belirli bir yer satan ve alana 500 000 TL.' dan 25 000 000 liraya kadar para cezas verilir. Ayrca fenni mesu- le bu cezalarn 1/5'i uygulanr.
Birinci fkrada belirtilen fiiller dnda bu Kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 nc maddeleri ile 36 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve mteahhide 500 000 TL.'dan 10 000 000 liraya kadar para cezas verilir.
Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen fiillerin tekrar halinde para ceza- lar bir kat artrlarak verilir.
Yukardaki fkralarda gsterilen cezalar, ilgisine gre dorudan doruya belediyeler veya en byk mlki amir tarafndan verilir.
Bu cezalara kar cezann tebliinden itibaren yedi gn iinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz, zaruret grlmeyen hallerde evrak zerin- de inceleme yaplarak sonulandrlr. tiraz zerine verilen karar kesindir.
lgili idarenin Cumhuriyet Savcl araclyla sulh ceza mahkemesine ba- vurmas zerine, bu mahkemelerce ayrca, yukardaki fkralara gre ceza verilen fenni mesuller ve mteahhitler hakknda bir yldan be yla kadar meslekten men cezasna da hkmolunur.
Bu husustaki mahkeme kararlar ilgili idarelerce Bakanla ve meslek mensu- bunun bal olduu meslek teekklne bildirilir.
Bu maddeye gre belediyelerce verilen cezalar dolaysyla tahsil olunan pa- ralar belediye btesine irad kaydolunur.
Yrrlkten kaldrlan hkmler:
Madde 43 - a) 9/7/1956 tarih ve 6785 sayl mar Kanunu ve 1605 sayl Kanun ile ek ve deiiklikleri,
b) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayl Bursa Merkez lesindeki Gedik ve Zemin- lerin Tasfiyesine Dair Kanun,
c) 28/5/1928 tarih ve 1351 sayl Kanun (menkul ve gayrimenkulleri, varsa itirakleri, btesi, gelirler ve personelin zlk haklar ile birlikte Ankara Byk ehir Belediye Bakanlna balanr.)
d) 3/6/1937 tarih ve 3196 sayl Kanun,
e) 18/1/1966 tarih ve 710 sayl Kanun,
le dier kanunlarn bu Kanuna aykr hkmleri yrrlkten kaldrlmtr.
Ynetmelik:
Madde 44 - I - a) Enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulatrma ve benzeri hiz- metlerle ilgili tesisler ve mtemilatndan hangileri iin ruhsat alnmayaca,
b) mar planlarnda okul, cami, salk, spor, sosyal ve kltrel tesisler ile kamu kurulularnn yaplar iin ayrlacak yerler ve bu konu ile ilgili di- er hususlar,
c) Arazi ve arsa dzenlemesinin uygulanma ekil ve artlar,
d) Ruhsata tabi olmayan yaplarda uyulacak esaslar,
e) Mteahhit sicillerinin ekil ve artlar,
f) mar plan yapm ve deiiklikleriyle ilgili kriterlerin tespiti ve imarla ilgili dier hususlar,
g) mar planlarnda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yaplacak if- razlarn asgari cephe genilikleri ve byklkleri,
h) (ptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayl Kara- r ile.)
i) Yerleme alanlaryla ilgili genel esaslar,
j) Halihazr harita alm ve imar planlarnn yapmn ykmlenecek mellif ve mellif kurulularn ehliyet durumlarnn yeniden dzenlenmesine ait esaslar, Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir.
II - (Deiik: 26/4/1989 - 3542/3 md.) 38 inci maddede saylan mhendisler, mimarlar ve ehir planclar dnda kalan fen adamlarnn grev, yetki ve so- rumluluklar, ilgili Bakanlklar ile Trk Mhendis Mimar Odalar Birlii (T.M.M.O.B.) ve Yksek renim Kurumunun grleri alnarak Bakanlk ve Milli Eitim Bakanlnca birlikte karlacak ynetmelik ile tespit edilir.
III - Otopark ayrlmas gereken bina ve tesisler ile dier hususlar Bakan- lka karlacak ynetmelikte tespit edilir.
Otopark yaplmasn gerektiren bina ve tesislerin neler olduu, otopark ih- tiyacnn miktar, l ve dier artlar ile bu ihtiyacn nasl tespit olunup giderilecei ise, bu ynetmelikte belirtilir.
Mcavir alan:
Madde 45 - Mcavir alan snrlar belediye meclisi ve il idare kurulu kara- rna dayanarak vilayetlerce Bakanla gnderilir. Bakanlk bunlar inceleyerek aynen veya deitirerek tasdik etmeye veya deitirilmek zere iadeye yetkili- dir. Mcavir alann ilgili belediye snrna bitiik olmas gerekmez. Ayrca, bu alanlar kyleri de ihtiva edebilir. Mcavir alandan karlma da ayn usule ta- bidir. Bakanlk gerekli grd hallerde mcavir alana alma ve karma hususunda resen karar verebilir.
ALTINCI BLM
2960 Sayl Boazii Kanunu ile lgili Hkmler
Madde 46 - Bu Kanunla 2960 sayl Boazii Kanununun 6 nc maddesine gre kurulan organlar kaldrlmtr. Bu kurulularn grev ve sorumluluklar aada belirtilen ereve dahilinde stanbul Byk ehir ve ilgili le Belediye Ba- kanlklarnca yrtlr.
yle ki: 2960 sayl Boazii Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen ve 22/7/1983 onay tarihli plana gre Boazii alannda gsterilen "Boazii Sahil eridi" ve "ngrnm" blgelerindeki uygulamalar stanbul Byk ehir Belediye Bakanlnca, "gerigrnm" ve "etkilenme" blgelerindeki uygulamalar da ilgili le Belediye Bakanlklarnca yaplr.
Madde 47 - 48 - (Bu maddeler 18/11/1983 tarih ve 2960 sayl Boazii Kanu- nunun 3 nc maddesinin "f" ve "g" bentleri ile 10 uncu maddesinin deitirilmesi ile ilgili olup mezkr kanundaki yerlerine ilenmilerdir.)
Ek Madde 1 - (Ek:30/5/1997 - KHK-572/1 md.)
Fiziksel evrenin zrller iin ulalabilir ve yaanlabilir klnmas iin, imar planlar ile kentsel,sosyal,teknik altyap alanlarnda ve yaplarda, Trk Standartlar Enstitsnn ilgili standardna uyulmas zorunludur.
YEDNC BLM
Geici Hkmler ve Yrrlk, Yrtme
Yaplarn amacnda kullanlmas:
Geici Madde 1 - Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayl Kanunun yrrl- nden sonra yaplan yaplar blgesinin teekkl artlarna, imar plan esasla- rna ve ynetmelik hkmlerine aykr maksatlar iin kullanlamaz. Bu gibi yap- lar Kanunun yaym tarihinden itibaren 3 ay iinde ina ettirenlerce eski ekli- ne getirilir. Aykrlk bu sre sonunda dzeltilmezse Belediye veya valilike yaplr veya yaptrlr ve masraf % 20 fazlas ile yap sahibinden tahsil edi- lir.
Baka amala kullanlan otopark yerleri:
Geici Madde 2 - Kanunun yrrle girdii tarihten nce yap kullanma izni alnp, ruhsat ve eklerine aykr olarak baka maksatlara tahsis edilmi ve 2981 sayl Kanun kapsamna girmeyen otopark yerlerinden otopark ynetmeliine gre otopark tahsisi gerekenleri hakknda 37 nci maddenin son fkrasna gre ilem yaplr.
nce verilen ruhsat ve izinler:
Geici Madde 3 - Kanunun yrrle girdii tarihten nce imar plan ve mev- zuatna uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geerlidir.
Mterek giri:
Geici Madde 4 - Kanunun yrrle girmesinden nce tapuda mterek giri olarak tescil edilip fiilen kamu tarafndan yol olarak kullanlan tapu kayd yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar plannda kamu hizmet ve tesis- lerine ayrlanlar belediye ve mcavir alan snrlar iinde belediye encmeni dnda ise il idare kurulu karar ile muvafakat aranmakszn imar planndaki tahsis amacna uygun olarak tapuda terkin edilir.
rf belde, paftos:
Geici Madde 5 - Belediye hudutlar ve mcavir sahalar iinde veya dnda bulunan gedik ve zeminler (rf belde-paftos) tamamen yklp yok olarak (mnta- fi ve mnhedim) varlklarn kaybedip, kaybetmediklerine baklmakszn bu Kanun hkmlerine gre tasfiye olunurlar.
Tasfiyeye tabi tutulan tanmaz mallardaki zemin haklar bedele evrilmi- tir.
Zemin hakk bedeli, ait olduu tanmaz maln zemine ait son emlak vergi de- erinin 1/5'idir. Bu ekilde belirlenecek zemin hakk bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin mracaat halinde zemin hakk sahibi adna emaneten milli bir bankaya yatrlr. Mracaat edilmedii takdirde zemin sahibi lehine kanuni ipo- tek tesis edilir.
Zemin hakk bedelinin 1/4' pein, bakiyesi en ge yl iinde yllk eit taksitlerle denir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanr. Pein miktar ve taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. Bu ilemlerden sonra tapu sicilin- de gerekli terkin ve tashihler resen yaplr.
Bankaya emaneten yatrlan veya ipotekle temin edilen zemin hakk bedeli zerindeki iddialar genel hkmlere tabidir.
Geici Madde 6 - 2981 sayl Kanuna gre dzenlenmi ve tasdik edilmi olan slah imar planlarnn uygulanmasnda, inaat ruhsat verilmesine ilikin art ve ekilleri tespite, belediye ve mcavir alanlar iinde belediyeler, dnda valilikler yetkilidir.
Geici Madde 7 - (Birinci fkra iptal: Anayasa Mah. nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayl Karar ile.)
Boazii alannda mevcut ekme katlar ayn gaberi iinde kalmak art ile tam kata ibla edilir. Ancak teras kullanma hakk daha nce tapuya tescil edil- memi olan at kat malikleri emlak vergisi iin beyan edilen daire bedelinin daire metrekaresine blnerek bulunan bir metrekare deerinin kazanlan alan ile arpm sonucu bulunan deeri hisse nisbetlerine gre dier kat maliklerine der. Kendileri bulunmadklar takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatrlr.
Ynetmeliklerin karlma sresi:
Geici Madde 8 - Bu Kanunun uygulanmasn gsteren ynetmelikler Kanunun yaymndan itibaren en ge 6 ay iinde karlr.
Geici Madde 9 - (Ek: 30/5/1997 - KHK-572/2 md.)
Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinde ngrlen dzenlemelerin yaplm ve yap- lacak altyap alanlarnda ve yaplarda gerekletirilmesi iin, imar ynetme- likleri ve kamu binalar ile ilgili mevzuatta 1/6/1998 tarihine kadar Bayndr- lk ve skan Bakanl tarafndan gerekli deiiklikler yaplr.
Yrrlk:
Madde 49 - Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri ile geici 7 nci maddesi yaym tarihinde; dier maddeleri yaymn takiben 6 ay sonra y- rrle girer.
Yrtme:
Madde 50 - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.
3194 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE

Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler Yrrle giri tarihi
3394  --- 30/6/1987
3542 --- 4/5/1989
4046 --- 27/11/1994
4232 --- 8/4/1997
KHK-572 --- 6/6/1997
4342  --- 28/2/1998

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta